หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 7 16 10
2 002 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 5 5 5
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 22 42 28
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 8 21 15
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 7 22 14
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 8 14 11
7 008 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 23 48 32
8 009 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 14 24 18
9 010 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 14 33 24
10 003 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 2 2
11 011 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 5 9 8
12 012 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 0 0 0
13 018 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 4 7 7
14 020 โรงเรียนธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 3 7 6
15 021 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 19 31 23
16 024 โรงเรียนบ้านกอก 5 14 9
17 023 โรงเรียนบ้านกอกจูน 0 0 0
18 025 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 3 7 5
19 022 โรงเรียนบ้านก๋ง 4 9 7
20 027 โรงเรียนบ้านขอน 3 8 4
21 028 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 0 0 0
22 160 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 3 5 4
23 029 โรงเรียนบ้านคัวะ 1 2 1
24 030 โรงเรียนบ้านชี 3 4 3
25 035 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 6 9 7
26 034 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 4 11 6
27 036 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 4 10 7
28 032 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 12 8
29 033 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 2 4 3
30 037 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 4 6 4
31 038 โรงเรียนบ้านด่าน 23 46 30
32 040 โรงเรียนบ้านตึ้ด 10 12 12
33 041 โรงเรียนบ้านถ่อน 6 8 6
34 044 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 7 12 10
35 045 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 3 9 5
36 042 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 5 26 12
37 043 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 18 42 26
38 046 โรงเรียนบ้านนากอก 0 0 0
39 047 โรงเรียนบ้านนาก้อ 1 3 2
40 048 โรงเรียนบ้านนาขวาง 3 6 4
41 049 โรงเรียนบ้านนาคอก 0 0 0
42 150 โรงเรียนบ้านนาบง 4 6 5
43 050 โรงเรียนบ้านนาฝาง 3 10 6
44 051 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 4 14 8
45 052 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 17 24 21
46 053 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 1 2 1
47 054 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 1 2 2
48 055 โรงเรียนบ้านน้ำคา 2 6 4
49 056 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 11 25 18
50 057 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 5 6 5
51 059 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 4 8 6
52 158 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 7 21 4
53 063 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 6 11 9
54 064 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 12 22 16
55 156 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 1 2 1
56 066 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 5 14 9
57 068 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 9 15 11
58 069 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 0 0 0
59 070 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 3 4 3
60 067 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 7 21 13
61 159 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 0 0 0
62 061 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 0 0 0
63 062 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 12 25 13
64 071 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1 2 2
65 072 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 22 69 46
66 073 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 10 25 14
67 075 โรงเรียนบ้านปง 4 10 7
68 074 โรงเรียนบ้านปงสนุก 35 87 53
69 076 โรงเรียนบ้านปรางค์ 28 88 57
70 077 โรงเรียนบ้านปอน 2 4 4
71 078 โรงเรียนบ้านปางกอม 1 3 2
72 080 โรงเรียนบ้านปางปุก 2 2 2
73 081 โรงเรียนบ้านปางยาง 1 3 2
74 082 โรงเรียนบ้านปางส้าน 0 0 0
75 083 โรงเรียนบ้านปางหก 3 12 7
76 079 โรงเรียนบ้านปางแก 8 22 15
77 084 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 3 2
78 085 โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 3 2
79 087 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 7 19 12
80 088 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 4 6 6
81 090 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 0 0 0
82 091 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 3 7 3
83 089 โรงเรียนบ้านผาเวียง 9 20 15
84 093 โรงเรียนบ้านพร้าว 1 2 1
85 092 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 7 18 11
86 094 โรงเรียนบ้านพาน 0 0 0
87 096 โรงเรียนบ้านม่วง 2 4 4
88 097 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 12 26 19
89 098 โรงเรียนบ้านยู้ 7 15 12
90 099 โรงเรียนบ้านร้อง 6 12 9
91 101 โรงเรียนบ้านวังว้า 0 0 0
92 103 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 2 6 4
93 104 โรงเรียนบ้านสบกอน 12 22 17
94 105 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 5 13 10
95 106 โรงเรียนบ้านสบปืน 19 43 30
96 108 โรงเรียนบ้านสบมาง 20 39 28
97 109 โรงเรียนบ้านสบสาย 4 10 6
98 110 โรงเรียนบ้านสบหนอง 3 10 7
99 107 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 22 49 32
100 111 โรงเรียนบ้านสว้า 13 31 22
101 114 โรงเรียนบ้านสะปัน 4 8 6
102 113 โรงเรียนบ้านสะเกิน 2 4 3
103 157 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 2 2 0
104 112 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 0 0 0
105 116 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 33 61 50
106 121 โรงเรียนบ้านหนอง 3 9 6
107 119 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 7 5
108 120 โรงเรียนบ้านหนองผุก 11 21 14
109 122 โรงเรียนบ้านหนาด 1 2 1
110 127 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1 3 2
111 124 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 10 8
112 125 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 4 10 7
113 126 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 27 49 39
114 123 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 16 31 25
115 026 โรงเรียนบ้านเกวต 2 5 4
116 031 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 3 10 7
117 086 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 21 43 38
118 102 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 0 0 0
119 118 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 4 4 4
120 117 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 7 10 7
121 128 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 5 5
122 039 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1 2 2
123 095 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 5 10 7
124 155 โรงเรียนบ้านแสนทองวิทยา 19 38 30
125 129 โรงเรียนบ้านแหน 17 29 23
126 130 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 7 4
127 100 โรงเรียนบ้านไร่ 24 67 47
128 131 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1 1 1
129 132 โรงเรียนพนาสวรรค์ 6 17 11
130 133 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 13 38 22
131 134 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 4 4 4
132 136 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 11 19 17
133 137 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 25 56 42
134 138 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 11 23 18
135 140 โรงเรียนวรนคร 30 91 58
136 141 โรงเรียนศรีสระวงค์ 9 11 10
137 142 โรงเรียนสกาดพัฒนา 12 24 18
138 143 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 21 49 36
139 144 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 6 11 8
140 145 โรงเรียนสองแคว 12 28 20
141 147 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 15 32 25
142 148 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1 3 2
143 149 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 11 22 19
144 135 โรงเรียนเพียงหลวง 7 6 11 9
145 013 โรงเรียนไตรคามวิทยา 2 5 3
146 014 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 6 8 8
147 015 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 5 12 7
148 016 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0
149 017 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 6 14 7
150 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 20 49 32
151 139 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 0 0 0
152 153 โรงเรียนอนุบาลนิธากร 0 0 0
153 154 โรงเรียนอนุบาลอิมานูเอล 0 0 0
รวม 1106 2444 1717
4161

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/nan2pua@hotmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]