หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิทยา ปันโนโรงเรียนบ้านผาหลักประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ มูลเขียนโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
3. นายภูเมธ ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
4. นายศุภชัย รอดคลองตันโรงเรียนบ้านน้ำเลี้ยงกรรมการ
5. นายมานพ ขยายเสียงโรงเรียนบ้านชีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจรูญ ทาราทิพย์โรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเชวง จันฟุ่นโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นายนิพนธ์ มหานิลโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
4. นายสนอง ผาแก้วโรงเรียนบ้านสบหนองกรรมการ
5. นางเปรุวรรณ กรงทองโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ มหานิลโรงเรียนบ้านเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางเปรุวรรณ กรงทองโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
3. นายเชวง จันฟุ่นโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
4. นายจรูญ ทาราทิพย์โรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
5. นายมานพ ขยายเสียงโรงเรียนบ้านชีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เนตรวีระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธานกรรมการ
2. นางชุมพร จันทร์ปุนะโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
3. นายทัน ยาติกาโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
4. นายอุธาน โคตรภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสนอง ผาแก้วโรงเรียนสบหนอง ประธานกรรมการ
2. นายทัน ยาติกาโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นายวิรัตน์ เนตรวีระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
4. นางชุมพร จันทร์ปุนะโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
5. นายรมิตา เตชาโรงเรียนบ้านดอนสบเปือ กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ กะมะโนโรงเรียนไตรรษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางชนัฎตา ปินตาโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายยศศักดิ์ ใหม่น้อยโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์กรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ กะมะโนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางชนัฎตา ปินตาโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายยศศักดิ์ ใหม่น้อยโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์กรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายคำรณ บุญเกษมโรงเรียนบ้านพร้าวกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ กิติยะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายจีรสิทธิ์ จิรนันทนุกูลโรงเรียนน้ำปัวพัฒนากรรมการ
4. นายเสกสรร ขันทะสีมาโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อกรรมการ
5. นายชาลี ไชยเสนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านดอนสบเปือกรรมการ
7. นายไสว พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
8. นายสมคิด วรรณภพศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายคำรณ บุญเกษมโรงเรียนบ้านพร้าวกลางประธานกรรมการ
2. นายชาลี ไชยเสนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านดอนสบเปือกรรมการ
4. นายไสว พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายจีรสิทธิ์ จิรนันทนุกูลโรงเรียนน้ำปัวพัฒนากรรมการ
6. นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้วโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายคำรณ บุญเกษมโรงเรียนบ้านพร้าวกลางประธานกรรมการ
2. นางวรีลักษณ์ โทสุรินทร์โรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
3. นายเสน่ห์ วรสันติวงค์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นางสุรีพร หิรัญกุลโรงเรียนท่าวังผาประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ขัติขจรโรงเรียนบ้านท่าค้ำ ไตรราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางพิกุล สุทธหลวงโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นางทัศนัย นัทแกล้วโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
3. นายปิยะสันต์ วรรณภพโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา ก้อนคำโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเพชร คำครุฑโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
3. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
4. นายศุวรรณพร ทองวาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าหัดกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเพชร คำครุฑโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
3. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
4. นายศุวรรณพร ทองวาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าหัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นายนพรัตน์ จูมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ยอดแก้วโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
4. นางอำพล พงษ์ขันโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายปิยะสันต์ วรรณภพโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
2. นางศุวรรณพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนบ้านป่าหัดกรรมการ
3. นางทัศนัย นัทแกล้วโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา ก้อนคำโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเพชร คำครุฑโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายสำราญ ปันแสนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
5. นางวิภาวี ศรีชัยโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ปันแสนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
4. นายเพชร คำครุฑโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นางวิภาวี ศรีชัยโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นางทัศนัย นัทแกล้วโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
3. นายปิยะสันต์ วรรณภพโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
4. นางศุวรรณพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนบ้านป่าหัดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา ก้อนคำโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละโรงเรียนบ้านสบขุ่นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละโรงเรียนบ้านสบขุ่นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านประธานกรรมการ
2. นายสุจริต คำจิตรโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางสุธามาศ ขัติศรีโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ ริเป็กโรงเรียนน้ำโมงปางสากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสดใส สวนยศโรงเรียนริมป่าค่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระณัฐ ทนะวังโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ กะมะโนโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางอำพล พงษ์ขันโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115ประธานกรรมการ
2. นายสมควร กะรัตน์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
4. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางอำพล พงษ์ขันโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115ประธานกรรมการ
2. นายสมควร กะรัตน์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
4. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ขนิษฐ์น้อยโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นายสมควร กะรัตน์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ โท๊ยะโรงเรียนบ้าน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ บุญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
6. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ โท๊ยะโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ บุญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
5. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
6. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ โท๊ยะโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
2. นางจำเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ บุูรญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
5. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ โท๊ยะโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุูรญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
5. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บุูรญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บุูรญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
3. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บุูรญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
3. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
4. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บุูรญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
3. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
4. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ โท๊ยะโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุูรญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
4. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นายภิรมย์ เสรีนวกุล โรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
3. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
4. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บุูรญศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายประจักร จิตรมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
3. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
4. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นายภิรมย์ เสรีนวกุล โรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
3. นายนพดล สิทธิเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
4. นายนิยม ไพรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ อินไทยโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
4. นางพุทธชาด วัฒนสกุลไทยโรงเรียนริมป่าค่าประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายเชียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ อินไทยโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98กรรมการ
4. นางพุทธชาด วัฒนสกุลไทยโรงเรียนริมป่าค่าประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายเธียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ อินไทยโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
4. นางพุทธชาด วัฒนสกุลไทยโรงเรียนริมป่าค่าประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายเชียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ อินไทยโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
4. นางพุทธชาด วัฒนสกุลไทยโรงเรียนริมป่าค่าประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายเธียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
2. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
4. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
2. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
4. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
4. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
4. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอกขระบ้านปรางค์กรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางศรีเนียร คันทะมูลดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
4. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
2. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
4. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
4. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์ ไตรจินดาโรงเรียนบ้านตึ้ดกรรมการ
2. นางจารุณี อินต๊ะเสนโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางเครือวรรณ์ สุขสว่างโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
5. นายจีรวิทย์ มณีวรรณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
2. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านน้ำโมง-ปางสากรรมการ
4. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์ ไตรจินดาโรงเรียนบ้านตึ้ดกรรมการ
2. นายจีรวิทย์ มณีวรรณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางจารุณี อินต๊ะเสนโรงเรียนสหราษฏร์ศึกษากรรมการ
5. นางเครือวรรณ์ สุขสว่างโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจีรวิทย์ มณีวรรณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
2. ส.ต.ท.สุรพงษ์ ไตรจินดาโรงเรียนบ้านตึ้ดกรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางเครือวรรณ์ สุขสว่างโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
5. นางจารุณี อินต๊ะเสนโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์ ไตรจินดาโรงเรียนบ้านตึ้ดกรรมการ
2. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางจารุณี อินต๊ะเสนโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเครือวรรณ์ สุขสว่างโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพัชรีภรณ์ ลาดแก้วโรงเรียนวรนครประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทอง รุณบุตรโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
5. นางบุญนาค กาบคำโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
6. นางอำนวย นันท์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญทอง รุณบุตราโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางพัชรีภรณ์ ลาดแก้วโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
5. นางบุญนาค กาบคำโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญทอง รุณบุตราโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจุฬาภรณื ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางพัชรีภรณ์ ลาดแก้วโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
5. นางบุญนาค กาบคำโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญทอง รุณบุตราโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นางบุญนาค กาบคำโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางเพ็ญทอง รุณบุตราโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางพัชรีภรณ์ ลาดแก้วโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
5. นางบุญนาค กาบคำโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางเพ็ญทอง รุณบุตราโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางพัชรีภรณ์ ลาดแก้วโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
5. นางบุญนาค กาบคำโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนายสมนึก ไชยสมบูรณ์ผช.ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ หาญยุทธข้าราชการบำนาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นางสาวธัญวรรณ เชื้ออ้วนโรงเรียนคุณหญิงสง่า อิงคุนานนท์กรรมการ
5. นางอนงค์กุล คีรีชื่นชมไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวรัตนภรณ์ ภัทรกุลดุษฎีโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
7. นางสาวแสงเดือน อูปแก้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
8. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ปิงยศโรงเรียนบ้านผาหลักรองประธานกรรมการ
3. นายหาญ จินดาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายรัชนีกร เรือนติ๊บโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
5. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
6. นายวรพล พรวชิรวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
7. นายมนตรี ขอนพวงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
8. นายบรรยงค์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวาทินี เมธีวีรวัฒน์โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115ประธานกรรมการ
2. นายสง่า จิตอารีโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
3. นางมลฤดี อินปาโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
4. นางชนัญกานห์ ลุนพงษ์โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ชลปภาวิชฌ์โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติโรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สองคำชุมโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นางรัชนีกร เขื่อนอุ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางนิตยา พุ่มทองโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประทีป ไชยโยโรงเรียนธาราบรรพตกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ อรินทร์โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
3. นางสาวมณฑาทิพย์ ตามัยโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ขวัญวารีโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ สุทธหลวงโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประทีป วงค์ไชยริมป่าค่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ คำวังโรงเรียนบ้านด่าน/ช่วยราชการโรงเรียนท่าวังผาประชารัฐกรรมการ
4. นายสมภพ ทองสุขโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
5. นายมานนท์ จันทร์เจียมโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา ทิขัติโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ยินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ปันศิริโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา ทิขัติโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ปันศิริโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
4. นางสาวณัฐพร ยินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
5. นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัญญา ทิขัติโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ยินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ปันศิริโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา ทิขัติโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ปันศิริโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
4. นางสาวณัฐพร ยินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
5. นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุลโรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ สิงห์ธนะโรงเรียนบ้านน้ำอ้อกรรมการ
3. นางสาวกฤษดาภรณ์ อินต๊ะนัยโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
4. นางบัวรม นาชัยเวียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
5. นายมานะ ศรีษะโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุลโรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวนภารัตน์ สิงห์ธนะโรงเรียนบ้านน้ำอ้อกรรมการ
3. นางสาวกฤษดาภรณ์ อินต๊ะนัยโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
4. นางบัวรมย์ นาชัยเวียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายประทิน วงค์ไชยโรงเรียนริมป่าค่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
3. นายมานะ ศรีษะโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
4. นางสาวศิริพรรณ คำวังโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายสมภพ ทองสุขโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประทีป ไชยโยโรงเรียนธาราบรรณพตกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ อรินทร์โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
3. นางสาวมณฑาทิพย์ ตามัยโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ขวัญวารีโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ สุทธหลวงโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประทีป ไชยโยโรงเรียนธาราบรรณพตกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ อรินทร์โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
3. นางสาวมณฑาทิพย์ ตามัยโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ขวัญวารีโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ สุทธหลวงโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายประทิน วงค์ไชยโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ปิงยศโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
3. นางสาวจุฑามณี ณัญญะโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายแมนสรวง สุทธการโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายปรีชา ภูลำพาศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฑ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
3. นางเกสร กวิกุลโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายฉัตรชัย วรณัฐนันท์โรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
5. นางนวลน้อง หมั่นตีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฑ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
3. นางเกสร กวิกุลโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่งกรรมการ
4. นายฉัตรชัย วรณัฐนันท์โรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
5. นางนวลน้อง หมั่นตีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ นันธิสิงห์โรงเรียนบ้านสะปันประธานกรรมการ
2. นายสิงห์คาน โนราชโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงษ์ ปิงยศโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร สิทธิวุฒิโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
5. นายประธาน บริสุทธิ์โรงเรียนน้ำพุร้อนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์คาน โนราชโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
2. นายเสน่ห์ นันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงษ์ ปิงยงโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร สิทธิวุฒิโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายศิริยศ วงษ์แพทย์ผช.ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ใบยาโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวจรวยพร สุธรรมแปงโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางวรากรณ์ นันธิสิงห์โรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
5. นางจินตนา สิงคปาลโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายศิริยศ วงษ์แพทย์ผช.ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวจรวยพร สุธรรมแปงโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางวรากรณ์ นันธิสิงห์โรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
4. นางจินตนา สิงคปาลโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุริยา ยศมงคลโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นายจิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวรโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นายสันชัย ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นางสมร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา ปัญญาภูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ คำแฮโรงเรียนบ้านอ้อกรรมการ
3. นายสรายุทธ วีรวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นายสิงห์คาน โนราชโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงษ์ ปิงยงโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุริยา ยศมงคลโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นายจิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวรโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นายสันชัย ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นางสมร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ ณ น่านโรงเรียนบ้านดอนแท่นกรรมการ
2. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นางมัลลิกา ถิ่นสอนโรงเรียนสหราษฏร์ศึกษากรรมการ
4. นางทักษกานต์ เสฏวุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านนาวงค์กรรมการ
5. นายศรัญพงศ์ เทพเสนโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกัลยานี ใจแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
2. นายสง่า จิตอารีโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐธินียา ปราบสงบโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นางบำเพ็ญ ริกันต์โรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณัฐธินียา ปราบสงบโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ ริกันต์โรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
3. นายเทวินทร์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
4. นางกัลยานี ใจแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
5. นายสง่า จิตอารีโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญศิริ กะรัตน์จอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายคำหมั้น ไชยยะบ้านพานกรรมการ
3. นางสุครอง นันทแลบบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางสุดธิดา เต่าสิงห์แก้วบ้านป่ากลาง (มิตรภาพที่ 166)กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ทรัพย์ทวีข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุครอง นันทแลบโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางสุดธิดา เต่าสิงห์แก้วโรงเรียนป่ากลาง (มิตรภาพที่ 166)กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ทรัพย์ทวีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ กะรัตน์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายคำหมั้น ไชยยะโรงเรียนบ้านพานกรรมการ
6. นางวีรัชณีย์ จตุมงคลภัทรโรงเรียนป่ากลาง (มิตรภาพที่ 166)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายอนุชา ศักดาศรีโรงเรียนป่ากลาง (มิตรภาพที่ 166)กรรมการ
2. นางจรรยา กะรัตน์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางเขมจิรา วีระประเสริฐกุลโรงเรียนบ้านเชียงแลกรรมการ
5. นางสาวดาราณี เทพสุคนธ์โรงเรียนบ้านหนาดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ศักดาศรีโรงเรียนป่ากลาง (มิตรภาพที่ 166)กรรมการ
2. นางจรรยา กะรัตน์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางสิริรำไพ เนตรวีระโรงเรียนบ้านเชียงแลกรรมการ
5. นางสาวดาราณี เทพสุคนธ์โรงเรียนบ้านหนาดกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทักษกานต์ เสฏวุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านนาวงค์กรรมการ
2. นางจารุณี อินต๊ะเสนโรงเรียนสหราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
4. นางมัลลิกา ถิ่นสอนโรงเรียนสหราษฏร์ศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรรค์ ณ น่านโรงเรียนบ้านดอนแท่นกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ ณ น่านโรงเรียนบ้านดอนแท่นกรรมการ
2. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นางมัลลิกา ถิ่นสอนโรงเรียนสหราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางทักษกานต์ เสฏวุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านนาวงค์กรรมการ
5. นางจารุณี อินต๊ะเสนโรงเรียนสหราษฏร์ศึกษากรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวเกศรินทร์ ประอาจโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
2. นางเครือวัลย์ พรมหมรักษ์โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษากรรมการ
3. นางชญานินท์ แสนพิชโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นางพรทิวา สมบัติโรงเรียนบ้านเกวตกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกรกฏ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ คำผลโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ปันจูโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ยาวิไชยโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นางสาคร คำวงค์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
2. นางสาวนงนุช ล้อธรรมมาโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นางอารีย์ อิ่นแก้วโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
4. นางนุชนาฎ วิทยาโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภาโรงเรียนห้วยโก๋นกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา พุ่มทองโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทรโคตรโรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ
3. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
4. นางสาวอุรารัตน์ ตันกุระโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด วรรณภพศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ คงศรีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำคากรรมการ
3. นางสัมพรรณ์ ไชยโยโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นางนิลาวรรณ วิชาโรงเรียนบ้านสบสายกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด วรรณภพศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต2ประธานกรรมการ
2. นางวรากรณ์ คงศรีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำคากรรมการ
3. นางสัมพรรณ์ ไชยโยโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นางนิลาวรรณ วิชาโรงเรียนบ้านสบสายกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นางสุขิตา คำเขื่อนโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
4. นายงสุขิตา คำเขื่อน โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นางสุธิดา คำเขื่อนโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
4. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นางสุขิตา คำเขื่อนโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
4. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทีป คำตันบ้านบ่อหยวกกรรมการ
2. นายทิวากร จิตอารีบ้านสกาดใต้กรรมการ
3. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้นสบมางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จุมปาชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ จูมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
2. นายสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
3. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
4. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ เสรีนวกุลบ้านปางยางประธานกรรมการ
2. นายนพดล สิทธิหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงค์กรรมการ
3. นายนิยม ไพรสวัสดิ์บ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ เสรีนวกุลบ้านปางยางกรรมการ
2. นายโกศล ตามะทะบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายนิยม ไพรสวัสดิ์บ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ ศรีปัญญาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ เสรีนวกุลบ้านปางยางกรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์บ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ ศรีปัญญาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ ศรีปัญญาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
2. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ ศรีปัญญาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุจรินทร์ ณ น่านโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางจริยา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โนราชโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนุจรินทร์ ณ น่านโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางจริยา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โนราชโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ จันทร์เต็มโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
2. นางสาวปวีนา แก้วปิ่นตาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
3. นางธนพร เพราะจะโปะโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีนา แก้วปิ่นตาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
3. นางธนพร เพราะจะโปะโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัจจา สุภาโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
2. นางยุพิน ตั้งเจียมศรีโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
3. นายเทวิน มั่นเหมาะโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสาคร สะสมโรงเรียนบ้านแดนพนากรรมการ
2. นายประทีป ธนะโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนากรรมการ
3. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัจจา สุภาโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
2. นางยุพิน ตั้งเจียมศรีโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
3. นางสาวเกษร แก้วทิตย์โรงเรียนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัจจา สุภาโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
2. นางยุพิน ตั้งเจียมศรีโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
3. นางสาวเกษร แก้วทิตย์โรงเรียนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชลาศัย จิณะสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ จิตอารีโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งนภา อุ่นเครือโรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งนภา อุ่นเครือโรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ จิตอารีโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางชลาศัย จิณะสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญธรรม บุญลาภังค์โรงเรียนบ้านาน้ำสอดกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ บุญวราเดชาโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
4. นายมานนท์ จันทร์เจียมโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิภาวี ศรีชัยโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
2. นายบุญธรรม บุญลาภังค์โรงเรียนบ้านน้ำสอดกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ บุญวราเดชาโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายมานนท์ จันทร์เจียมโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสาท พุฒหมื่นบ้านดอนมูล (แงง)ประธานกรรมการ
2. นายฐิติเชาว์ ปินตาบ้านสบหนองกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ระวังการสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศิริวรรณ นนท์คลังชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
5. นายประดุุจ คันทะสารโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฐิติเชาว์ ปินตาโรงเรียนบ้านสบหนองประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ จันทร์เดิมโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
3. นายหาญ จินดาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ระวังการโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางศิริวรรณ นนท์คลังโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/nan2pua@hotmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]