รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ สนามแข่งขัน เวทีวิชาการ โรงเรียนราชานุบาล,บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ,นันทบุรีิวิทยา, และโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 1. เด็กชายจักรี  ขนันแข็ง
2. เด็กชายธนโชติ  ดีอิ่นคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  อินต๊ะนัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายนพดล  ทรงศรี
2. เด็กชายศุภกร  ทะลือ
 
1. นางพิมลรัตน์   บุญเรือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัวแดง 1. เด็กชายณัฐกิต  เตโจ
2. เด็กชายศิริโชค  วงศ์ศิริ
 
1. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายชัชพล  มณีโคตร์
2. เด็กชายสิทธิกร  ปวงคำ
 
1. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายดนัยพงษ์  ยินดี
2. เด็กชายเดชาชาญ  สายชมภู
 
1. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โลนันท์
2. เด็กชายนริศ  ขอดแก้ว
3. เด็กชายนัชชานัย  ไชยพรม
4. เด็กหญิงปณัฎฎา  ประมนต์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ไว
 
1. นายวุฒิชัย  โลนันท์
2. นางสาวปภาดา  บัญจรัตน์วรกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสนโซ้ง
2. เด็กหญิงชาดา  แสนย่าง
3. เด็กหญิงชาราดา  ยศตระกูลศิริ
4. เด็กหญิงปิยะดา  แสนซุ้ง
5. เด็กหญิงเข็มอัปสร  แสนย่าง
 
1. นายจำนงค์  เขตเมืองมูล
2. นายสุรพงษ์  นาขาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายกฤษติธัชน์  ทนันชัย
2. เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรกุล
 
1. นางนิมมนา  ธิขวัญ
2. นางเสาวภาคย์  วรรณวัตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตานนท์  สุยะนา
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สมฤทธิ์
 
1. นายเชาว์  กาบคำ
2. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  พรมไชย
2. เด็กชายอนุศิษฎ์  ทองฟู
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
2. นางเกศรา  ศรีตระกูลวงค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยเขียว
 
1. นางจารุณี  ไชยวงค์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  วิถุนัด
 
1. นางจารุณี  ไชยวงค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงลดามณี  แซ่วื่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์  เขียวคำอ้าย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ทาพันธ์
 
1. นายอนุชิต  แก้วหลวง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงสุนันทกาญจน์  อินตาวิน
 
1. นางอัญธิกา  ป่าหวาย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. นางสาวพนิดา  ปลาพิทักษ์
 
1. นายพายัพ  ชมภู
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  วุฒิน้อย
 
1. นางสาวอัมพิกา  แก้วพุธ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   แสงพลบ
 
1. นางมะลิวรรณ  ลาภมาก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เสนใส
2. เด็กหญิงศิริประภา  ยะคำแจ้
 
1. นางธนัญญา  สุธรรมจา
2. นายชลธี  เมืองมา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชาตยาภา
 
1. นางธนัญญา  สุธรรมจา
2. นายชลธี  เมืองมา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. นางสาวมะลิวัลย์   ปัญญาทอง
2. นายวิศวัสต์   วิเศษกันทรากร
 
1. นางสาวณัฏฐวดี  เฒ่าตระกูล
2. นางสาวสาวิตรี  วชิรโกเมศ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. นางสาววีรนุช  แปงกันยา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาวหลวง 1. เด็กหญิงจรัสรัตน์  มงมาต
2. เด็กชายนวพล  สะตะ
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  สุธรรม
 
1. นางวรรณวริน  แสงหล้า
2. นางชวนพิศ  สุทธิแสน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันต๊ะ
2. เด็กชายธนพัฒน์  อนุมา
3. เด็กชายสมพงษ์  จินะใจ
 
1. นางดวงเดือน  พรหมเทพ
2. นายสมชาย  ยะชุ่ม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายจิรพงษ์  คำเขียว
2. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคำ
3. นายมงคล  สมพันธ์
 
1. นางดวงเดือน  พรหมเทพ
2. นายนพดล  ศรีวิไชย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายเกื้อสกุล  งานขยัน
 
1. นายชัชวาล  มะลิซ้อน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายธนะพัฒน์  อุตเตน
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถืมตอง 1. เด็กหญิงกรรณิชา  อรรถนุสรณ์
 
1. นายจรัญ  สุกสา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายภัทรพล  สุธรรม
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถืมตอง 1. เด็กหญิงอภิชญา  สอนใจ
 
1. นายจรัญ  สุกสา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ปันนิตามัย
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายปุณยวัจน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงวิชญาดา  รัตน้ำหิน
 
1. นางจันทิรา  เบ็ญจมาลย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. นางสาวจิรัชญา  แสนโซ้ง
2. นายธนภัทร  แสนซุ้ง
3. นายบุญยืน  แสนโซ้ง
4. นายพรเทพ  แสนซุ้ง
5. นายมนต์สิทธิ์  แสนย้าง
6. นายเสกสรร  พรชัยวิริยะกร
 
1. นายสุรพงษ์  นาขาม
2. นายวิชัย  ใจดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไค้ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เป็งนันท์
 
1. นายธนากร  พิชัยวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงศิริพร  แสนย้าง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์สูง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายปรเมศร์  ไชยเรือน
 
1. นายวัชระ  วงศ์สิทธิ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงเขมิกา  ดอนกาวิน
 
1. นายวัชระ  วงศ์สิทธิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. นายนราพงษ์  สมภิพงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เลาหล้า
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายปรมินทร์  ไชยเรือน
 
1. นางศศิธร  ชนะศรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุ่นใจดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เลาหล้า
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงธัญญาทรัพย์  วงศ์สิทธิ์
 
1. นางศศิธร  ชนะศรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยก๋าอินทร์
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  นนท์รุ่น
 
1. นางปรียานุช  จ่าแสน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถืมตอง 1. เด็กชายภาณุเดช  มูลจะคำ
 
1. นางฟองจันทร์  สุกสา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  พรมี
 
1. นายบัญชา  พรพิชัยเวทย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย
 
1. นางรสริน  รังษี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กหญิงวรัชญา  สมรักษ์
 
1. นายชัยยันต์  ช่วยพรม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหอย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  แซ่กือ
2. นายกิตติศักดิ์  แซ่หาญ
3. เด็กหญิงคียานุช  แสนซุ้ง
4. นางสาวชวลี  แซ่เฮอ
5. เด็กชายชัยธวัช  มลทิวรรณ
6. เด็กหญิงฐานิกา  แสนโซ้ง
7. เด็กชายทวีศักดิ์  แสนหาง
8. เด็กชายทวีโชค  แสนโซ้ง
9. เด็กชายธนภัทร  แซ่ม้า
10. เด็กชายธนากร  นสินกร
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่โซ้ง
12. เด็กหญิงนภเกตน์  แสนโซ้ง
13. เด็กหญิงนัฐกานต์  แสนหาญ
14. เด็กชายนิรุทธ์  แสนโซ้ง
15. เด็กหญิงบุษบา  แสนซุ้ง
16. นายประสิทธิ์  แสนซุ้ง
17. เด็กหญิงผีเสื้อ  แสนหาญ
18. เด็กหญิงพรี  แสนกือ
19. เด็กชายพัชรพล  แสนซุ้ง
20. เด็กหญิงมานิตา  แสนอาริยะ
21. เด็กหญิงวันดี  แสนซุ้ง
22. เด็กหญิงวิภาพร  แซ่เฮ้อ
23. เด็กหญิงวิภาภรณ์  แสนหาง
24. เด็กชายวีระชัย  กมลทิพย์ตะวัน
25. เด็กชายศุภกิจ  แสนซุ้ง
26. เด็กหญิงศุภนุช  แสนย้าง
27. นายสงกรานต์  แซ่ท้าว
28. นายสรายุทธ  แสนโซ้ง
29. เด็กชายสามารถ  แซ่โซ้ง
30. เด็กหญิงสุจินดา  แสนซุ้ง
31. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนซุ้ง
32. เด็กชายสุวิทย์ชัย  แสนหาง
33. เด็กหญิงอรพรรณ  แสนโซ้ง
34. เด็กหญิงอังคณา  หาญสกุลเงิน
35. เด็กหญิงอาภรณ์  แสนหาง
36. เด็กหญิงอุษณี  แสนโซ้ง
37. นายเขาครึ่ง  แซ่โซ้ง
38. นายเฉลิมพล  แสนโซ้ง
39. เด็กชายเมธิชัย  แสนหาญ
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสุภาพรรณ์  ดวงบุญ
3. นางสาวไพวรรณ  ทองคำ
4. นางศิริรัตน์  จันนันทะ
5. นางสายรุ้ง  ธนู
6. นางสาวฐิติรัตน์  สิทธิวัง
7. นางสาวปริญญา  แสนดวงแก้ว
8. นางกาญจน์กวิน  เพชรอมรเมธากุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัณณ์  จันดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  ยะใหม่วงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์
 
1. นางสมศรี  วรรณวิไล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ
2. เด็กชายคีตลันต์  สวนทะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนศิริ
4. เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ
5. เด็กชายชนนน  ธรรมศิริ
6. เด็กชายณภัทร  มีเดช
7. เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ
8. เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิ
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาแกง
10. เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
11. เด็กหญิงณัฐสุดา  ญาณกรสกุล
12. เด็กชายธนนนท์  สมจิตต์
13. เด็กชายนรภัทร  งามธุระ
14. เด็กชายบริพัตร  กันละนนท์
15. เด็กหญิงบุณิกา  สมทรง
16. เด็กชายปฏิพล  คำฝั้น
17. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ดีอัมภาภิสิทธิ์
18. เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์
19. เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยสาร
20. เด็กหญิงปรุงทิพย์  มโนนัย
21. เด็กหญิงปานชีวา  เมธาเกษร
22. เด็กหญิงปาริฉัตต์  อิสสระ
23. เด็กหญิงพชรพร  พชรจามร
24. เด็กหญิงพรหมภรณ์  ไชยเดช
25. เด็กหญิงพลอยแพรว  ณ เชียงใหม่
26. เด็กหญิงพอลภัส  ใบยา
27. เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ
28. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย
29. เด็กหญิงมัชฌิมา  ธิคำ
30. เด็กหญิงรักษิตา  สุวรรณอินสาร
31. เด็กชายวชิรวิทย์  สุภานิล
32. เด็กหญิงวิภาวี  ชูศรี
33. เด็กหญิงศิรประภา  ทนันไชย
34. เด็กชายศุภณัฏฐ์  สายยาโน
35. เด็กหญิงสมิตานันท์  คำยวง
36. เด็กหญิงสิริฉัตร  กรมทะนา
37. เด็กหญิงอภิษฎา  เอื้ออารักษ์
38. เด็กหญิงเทวิกา  แก้วไหลมา
39. เด็กหญิงเปรมฤดี  พุฒหมื่น
40. เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม
 
1. นายรังสฤษฎ์  สวนทะ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายกิตติพันธ์   แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงฉัตรพร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงชนิกานต์    ลีสุวรรณกุล
4. เด็กหญิงณัชชา   แซ่โซ้ง
5. เด็กชายทวีศักดิ์   จตุรบัณฑิตกุล
6. เด็กชายธนพนธ์   สิริพนเจริญ
7. เด็กหญิงบุญสิตา   กานนชวลิต
8. เด็กหญิงรัชนีกร   แซ่เฮ้อ
9. เด็กชายสิทธินนท์   พรมสุรินทร์
10. เด็กชายโชคชัย   แซ่ย่าง
 
1. นางจุฬาภรณ์   ยนต์นิยม
2. นางเสาวลักษณ์   ลำมะยศ
3. นายพายุ  แท้ท้าว
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงจารุภา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายจิรายุ  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงวิศรุตา  แซ่ว่าง
5. เด็กชายศิวกร  แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงสาลินี  แซ่โซ้ง
7. เด็กชายสุรสิทธิ์  จารุภคพิทักษ์
8. เด็กชายเมธัส  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวอริศรา  พิศพันธ์
2. นางสาวสุดาพร  แซ่โซ้ง
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  เกษมสุข
3. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กมลศุภไมตรี
4. เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงบุญธิดา  หอมดอก
6. เด็กหญิงรัชนี  วัฒนาตระกูลวงค์
7. เด็กหญิงสรัลนุช  ศักดิ์ทวีเดช
8. เด็กหญิงสายพิน  ใจอินต๊ะ
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาท
2. นายเอกจิต  กองทา
3. นางสาวพิมพ์ขวัญ  ถาคำ
4. นางเบญจพร  สักลอ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ไชยมงคล
2. เด็กชายชนชนม์  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงฐิติพร  ไชยมงคล
4. เด็กชายพัชรพล  กลิ่นด่านกลาง
5. เด็กหญิงพินิตพิชา  คำแคว่น
 
1. นายนิรุจน์  เกษมราษฎร์
2. นางศุภกร  ใจบุญมา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กชายพณิชพล  กุณา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  อาวาทย์
3. เด็กชายวีรวิชญ์  ชัยยันติ
4. เด็กชายศักดินันท์  แก้วปัญญา
5. เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดชูช่วย
6. เด็กชายสุวรรณภูมิ  งามภูเขียว
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
2. นางสาวปวรรัตน์  ยอดอ้น
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายชนกันต์  ปัญญาฉัตรพง
2. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  รัตนพงศ์สกุล
3. เด็กชายธนพนธ์  พรมไชยวงค์
4. เด็กชายพงศกร  ใจจริม
5. เด็กหญิงพรทิพา  วิชัยคำ
6. เด็กชายอนุรักษ์  วิชัยคำ
 
1. นางปุณญาพร  ปันสอน
2. นายอุเทน  แคว้งใจ
3. นายสุวรินทร์  กันชนะ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้า 1. นายชนินทร์  สมควร
2. เด็กหญิงพรรณิภา  วงศ์นาค
3. นายพิชญดนย์  ขุนทะอาด
4. เด็กหญิงราชาวดี  ยอดคำ
5. เด็กชายฤทธิศักดิ์  อุปถัมภ์
6. นายวรชัย  ขัดศิริ
7. นางสาวศิริวรรณ  หมอป่า
8. เด็กชายศุภสัณห์  ศิริทรัพย์เจริญ
 
1. นายณิศชกฤต  ฟุ่มเฟือย
2. นายวชิระ  ธุระกิจเสรี
3. นางสาวฉัตรกมล  อุดแดง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ขันใจ
2. เด็กหญิงชัญชนา  โอ้ทา
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชนะพาล
 
1. นางเฉลิมพร  วงศ์นันท์
2. นางกอร์ปกุล  เจริญกุล
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงกรวิภา  มีชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ธิวรรณโน
3. เด็กหญิงวริศรา  สารถ้อย
 
1. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
2. นางสาวลัดดา  ขันทะยศ
 
62 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายธีระ  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายปิยภัทร  แซ่ย่าง
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
2. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
 
63 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงกานต์รวี  การัตน์
2. เด็กชายพชรดลย์  พรมเกษา
 
1. นายจักรพงษ์  ไชยศิริ
2. นายอนุชิต  แก้วหลวง
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายชลัมพล  นาอิ่น
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เมืองเล็น
 
1. นายวุฒิชัย  โลนันท์
2. นางสาวจีระพร  อภิวัน
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายนนธชัย  จั่นเทศ
2. นางสาวพนัษดา  ทาเสน
 
1. นางสาวพัณณิตา  ศรีอ้าย
2. นายภาณุพงศ์  ธิสาร
 
66 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. นายวุฒิพงศ์  อินจันทร์
2. เด็กชายสุทิวัส  ใจคำ
 
1. นายวีระพล  ถาพรม
2. นางสาวโศภณิศ  โนอินทร์
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิงใน 1. เด็กหญิงนิชชาวรรณ์  พิลัยวรรณ์
2. เด็กหญิงรุจิฬาภรณ์  โลราช
 
1. นายไกวัลย์  ถนอมสิน
2. นางพิมพ์งาม  วิวัฒน์จตุรทิศ
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทาเสน
2. เด็กหญิงนลินา  ปิยศทิพย์
 
1. นายวรากร  แก้วรักถา
2. นางนิลวรรณ  วังแสน
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบ้านนายาง 1. เด็กชายพงศธร  เปี่ยมทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงพรชนก  จักทร
 
1. นางสาวมัณฑนา  มะโนแป๊ก
2. นางณัฎฐิรา  สุนทรเมือง
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงนภกมล  แซ่มัว
2. เด็กชายสมาน  แซ่เฮ้อ
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
2. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
 
71 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เงินคำมูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  พอใจ
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปา 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  สีเทพ
2. เด็กหญิงศิริบรรณ  โทนหาร
 
1. นางสาวมนต์นภัส  ถาเมือง
2. นายปิยะ  จะเฮิง
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายปรัชชา  ศรีชาติ
2. เด็กชายอลงกรณ์  มาลา
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
2. นางเจธนี  ศิริมาตย์
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายนัฐภูมิ  โตจั่น
2. เด็กชายภัทรดนัย  ขาเหล็ก
3. เด็กชายเอกนรินทร์  ไชยมงคล
 
1. นายจอมวิชญ์  ใจบุญภักดีพันธ์
2. นายวิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายอัครวินท์  คำแคว่น
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย
2. นางอารมณ์  สถานป่า
 
76 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กชายนที   คำอยู่
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  ตาเขียว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กองศรี
 
1. นายวุฒิชัย  โลนันท์
2. นางพรพิมล  กองแก้ว
 
77 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปา 1. เด็กชายพัทธพล  แก้วกันทา
2. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์วิโรจน์
3. เด็กชายอ้ครพนธ์  สุทธเอ้ย
 
1. นายปรีชา  ก้อนคำ
2. นายพรชัย  คำฟู
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1. เด็กชายจิรวัฒน์    แซ่ตั้ง
2. เด็กชายจิรายุส    บุตรศรี
3. เด็กชายพีรชัย   แซ่เติ๋น
 
1. นายดอน   กาไรทอง
2. นายกำพล   เมืองคำ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อินต๊ะเสน
2. เด็กชายภูรินทร์  ทิพย์บุญศรี
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ไชยโชค
 
1. นายวัชรินทร์  กรุณา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช  อิทธิพลจันทร์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาคร 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปวริศา  อินรัตน์
3. เด็กหญิงพัชรพร  อุตมะ
 
1. นางสาวนิยดา  ปันทะลา
2. นางกัลยา  แก้วภิรมย์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 1. เด็กชายชยานนท์  แสงคำ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ดวงใจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินภูธร
 
1. นายโชติณัฎฐ์  ตั้งเธียรธิติกุล
2. นางบุศกรณภัสร์  ตั้งเธียรธิติกุล
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงทิภาพร  อินสองใจ
3. เด็กหญิงรจนา  เขียวตื้ออินทร์
4. เด็กหญิงวาสิตา  ใจปิง
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ยีขาม
6. เด็กหญิงสุนันทา  อินภูธร
 
1. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
2. นางจิตรา  นาตัน
3. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 1. นางสาวจิราภา  แก้วหล้า
2. นางสาวมณีแก้ว  ผันสำโรง
3. นางสาววิไลลักษณ์  พลสระน้อย
4. นายสุภสิทธิ์  คำเฟื่องฟู
5. นางสาวสุภัสสร  งานนันไชย
6. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนน้อย
 
1. นางสาวนัฏธีร์  ธนะวงศ์
2. นางอุบลรัตน์  หมื่นแก้ว
3. นางสุนัฐฐา  บานใจ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงกวิสรา  มาละ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมเกษา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เทียนมงคล
 
1. นางสุวิญชา  คำแปงตัน
2. นางสาลี  นันภิวงค์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงชนิตา  จารัตน์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ปาติ๊บ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ปวนยา
 
1. นางเพลินจิต  ใจคำ
2. นางปราณี  ธนเรืองสุวรรณ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายชัยนวัต  พานเจริญกุล
2. เด็กหญิงนิศรา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปันอิน
 
1. นางอรทัย  ส่องเนตร
2. นางปิยากร  เสริมชัย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำติ๊บ
2. เด็กหญิงศุภานิช  โนติ๊บ
3. เด็กหญิงสโรชา  เงินถา
 
1. นางเพลินจิต  ใจคำ
2. นางปราณี  ธนเรืองสุวรรณ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กุมพันธ์
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  จารุภคไพศาล
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  พึ่งป่าลำธาร
 
1. นางเพ็ชรณี  โลนันท์
2. นางพรพิมล  กองแก้ว
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ฟ่าน
2. เด็กหญิงภัทศรา  แซ่ฟ่าน
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ธารพนาลี
 
1. นางประเทือง  กลิ่นบุหงา
2. นายณปภัช  ใบยา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงนัจนันท์  ปินตาเสน
2. เด็กหญิงลักษิกา  สุขทัน
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วนา
 
1. นางจิรพรรณ  พังยะ
2. นางสาวนงลักษณ์  ปวงจันทร์หอม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สอนนนฐี
2. เด็กหญิงสุริสา  รังโครต
3. เด็กหญิงเข็มอัปสร  ไชยประพันธ์
 
1. นางสาวภาวดี  หนองภิวงค์
2. นางกาญจนา  สมคำ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กาวินคำ
2. เด็กหญิงลลิตา  คุ้มกัน
3. เด็กหญิงสุชานาถ  บ่อคำ
 
1. นางกมลวรรณ  ศรรบศึก
2. นางสาวพิกุล  ธิบุญเรือง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กชายชนกานต์  อุปละ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญสมวงศ์
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ขัติวงค์
 
1. นางวราภรณ์  ลินเทศ
2. นายพงศกร  หมุดแก้ว
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงนิชดา  บังเมฆ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  สายสอน
3. เด็กชายสุชาครีย์  สารไชย
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงพรวนัช  วินโรจน์
2. เด็กหญิงวรกานต์  ไชยอักษร
3. เด็กหญิงวิภาวดี  บุญอิน
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
 
96 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้า 1. เด็กชายกฤตนัย  สายอุด
2. เด็กหญิงณัฐกมล   อุนันตา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองคำ
 
1. นางธิติกานต์  ไชยวงศ์
2. นางสาววิภารัตน์  วงศ์ไชยยา
 
97 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชตวัน 1. เด็กชายธีรภัทร   จันอุด
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ผาแก้ว
3. เด็กหญิงอภัชราภา  ปั๋นกัน
 
1. นางมัทนา  เทพสุคนธ์
2. นางกันยา  สายสนองยศ
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงสุดา  วัฒนาตระกูลวงศ์
 
1. นางสาวแพรวตะวัน  ธีระอนันท์วดี
2. นางสาวสุจิตรา  แซ่ว่าง
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนมน  ผัดขัน
2. เด็กหญิงฐานิยา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวรางคณา  ขันทะยศ
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มเที่ยงตรง
2. นางณัฏฉรียา  กิวัฒนา
 
100 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กหญิงพรธิดา  สกุลกาญจน์
2. เด็กชายวรปรัชญ์  โนจร
 
1. นางจันทรา  รักศรี
2. นางสาวมณทิรา  คำปา
 
101 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงวรัญญา  สมแสน
2. เด็กชายวิรัญจ์  แซ่ย้าง
 
1. นางสาวสงกรานต์  มหามิตร
2. นางสาวเสาวนีย์  ขันทะ
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงนีรชา   แซ่มัว
 
1. นายพิทักษ์  สุขยิ่ง
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางจินตนา  เวียงนาค
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุประการ
 
1. นางสาวฐิตา  พิมลพันธ์ุ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 1. เด็กชายสมรัก  ธนะสมบัติ
 
1. นางสาวมณฑิรา  คำจันต๊ะ
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจีลักษณ์  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงพัชรกร  ขจรธัญญาภรณ์
4. เด็กหญิงมะลิ  ดนัยดุริยะ
5. เด็กหญิงรื่นฤดี  ทรงตระกูลวงศ์
6. เด็กหญิงวาสนา  ทรงตระกูลวงศ์
7. เด็กหญิงเกสร  วิเศษกันทรากร
 
1. นางเจือจันทร์  วรรณวัตร
2. นางไพฑูตย์   สิทธิวุฒิ
3. นายหัตถวดี  แซ่เฮ้อ
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กชายศรชัย  กันทะเสน
 
1. นายอำนาจ  ศรีตระกูลวงค์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้า 1. เด็กชายชนิสร  อุดนันตา
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. นางสาวอลินยา  ดวงจันทร์
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  เมืองหล้า
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กหญิงนิภาธร  เกษมวัฒน์
 
1. นางอัญชลี  ทองมา
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  นุชประไพ
 
1. นางศิริกัญญา  จุลมุสิ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญญาทวีทรัพย์
 
1. นางสาววรัญญา  บุญรอด
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  เสนนันตา
 
1. นางฐานิศรา  วงค์หาจักร์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายนรภัทร  ใจตุ้ย
 
1. นางศรัญญา  สีกันธนาดล
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงดวงพร  วิเศษกันทรากร
2. เด็กหญิงมานิดา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงศุภมาส   การุณยรัต
 
1. นางไพฑูตย์   สิทธิวุฒิ
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกุลิดา  เกษมวัฒน์
2. เด็กหญิงจีรวัลย์  แซ่วื้อ
3. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
 
1. นายเอกจิต  กองทา
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤษณา   กาพรม
2. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  อานาทอน
3. เด็กหญิงนัฐลินี  สีพา
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มเที่ยงตรง
2. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนุชวรา  บุดดี
2. เด็กหญิงภรกัญญา  ติ๊บปะละ
3. เด็กหญิงมุกดา  กองคำ
 
1. นางประทุม  ยอดคำ
2. นางสุปรียา  ปางน้อย
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ผ่าน
2. เด็กหญิงอรียา  แซ่ลี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ผ่าน
 
1. นายดอน  กาไรทอง
2. นางชิรญา  พิชัยวงศ์
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1. เด็กชายณัฐพล   แซ่พ่าน
2. เด็กชายธนกร   แซ่พ่าน
3. เด็กชายรุ่งโรจน์    แซ่โฟ้ง
 
1. นายดอน   กาไรทอง
2. นางชิรญา   พิชัยวงศ์
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุขสัย  ศิริกุลไพศาล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จิตวัฒนาชัย
 
1. นางรำพึง  ดีสีใส
2. นางสุภัตรา  ภูผาคุณ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  ก้างออนตา
2. เด็กหญิงมนธกานต์  ถ่ายจอหอ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวงษ์
 
1. นางเปี่ยมสุข  ธิเขียว
2. นางภาวิณี   คำเปียง
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กชายธาวิน  พงศ์จิระปัญญา
2. เด็กหญิงนงนุช  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรจนา วงค์กาอินทร์  วงค์กาอินทร์
2. นายชวลิต  จันทร์ผง
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผา 1. เด็กชายชนะพงศ์   กันไชย
2. เด็กชายพิสิษฐ์    สาคำ
 
1. นายวีระ   แสงทอง
2. นางสาวธนาภรณ์    อินต๊ะ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  จันต๊ะวงค์
2. เด็กชายธนพล  อินตาวิน
 
1. นายจักรพงษ์  ไชยศิริ
2. นางอัญธิกา  ป่าหวาย
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กชายชาติชาตรี  แซ่เล้า
2. เด็กชายดนัยฤทธิ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายเด่นภูมิ  แซ่จ๋าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจแก้ว
2. นางสาวชญานี  อุดอาจ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรเมธ  อินกุณา
2. เด็กชายปฏิภาณ  อินกุณา
3. เด็กชายเอกภิวัฒน์  ชัยนันต๊ะ
 
1. นายพัฒน์สิน  รัตน์วรวงศ์
2. นางนงเยาว์  แก้วกุลฑล