หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 ต.ค. 2558
2 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เรียนประธานกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สพป.น่าน เขต 1  ได้กำหนดจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 22 - 23  กันยายน  2559
จึงแจ้งให้ทุกกลุ่มโรงเรี่ยน/ทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่แจ้งโดยยึดเกณฑ์การแข่งขันของสพฐ. ดาวโหลดกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันได้ที่  
http://www.sillapa.net/home/
 
 
  รับเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
โรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ให้รับเสื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเงินสด
ราคาตัวละ 230  บาท  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
...............
 
  การพิมพ์เกียรติบัตร
สพป.น่าน เขต 1ได้เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน+ครู+ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมได้แล้ว

http://north65.sillapa.net/sp-nan1/?name=report&file=category_show_cer
 
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู/คณะกรรมการตัดสิน
1.แจ้งโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล
นักเรียน/ครู/คณะกรรมการตัดสินหากไม่ถูกต้องกรุณา
แจ้งกลุ่มส่งเสริมแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนที่จะระบบ
จะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรของโรงเรียน...ในวันที่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป.....
2.โรงเรียนที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
  ที่จังหวัดพิษณุโลก  ตรวจสอบความถูกต้อง
  ชื่อ-สกุล นักเรียน/ครูผู้ฝึกก่อนที่ สพป.
  จะโอนข้อมูล ไประดับภาค วันที่ 1 พ.ย. 58

 
 
  ขยายเวลาการสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ขยายสั่งจอง
ได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558ทางระบบ E- office
 พร้อมเงินสด ราคาตัวละ 230 บาท
 
  ผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ http://north65.sillapa.net/sp-nan1/?name=category&file=view_all  
  การพิมพ์ประจำตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
ขณะนี้ข้อมูลในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
สพป.ได้เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการพิมพ์
บัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
 
  หัวข้อ สาระทัศนศิลป์
-1. วาดภาพระบายสี /ศิลป์สร้างสรรค์/วาดภาพลายเส้น ม.3
1. อาเซียน  2. ประเพณีไทย 3.เศรษฐกิจพอเพียง
-2. ประติมากรรมนูนต่ำ ป.1 - ป.3
1. สวนสัตว์ 2. การละเล่นของเด็กไทย 3.ชุมชนของเรา
-3. ประติมากรรมนูนสูง ป.4- ป.6
1.ประเพณีไทย 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. ชุมชนของเรา

-4. การสร้างภาพปะติด ป.1- ป.3 ,ป.4- ป.6
1. ประเพณีไทย 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3. ชุมชนของเรา


 
 
 

ส่งหลักฐานนักเรียนจัดการพิเศษเรียนร่วมที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แจ้งให้ทุกโรงเรียนจัดการพิเศษเรียนร่วมที่ลงทะเบียนทีมแข่งขันเส่งรายชื่อ

พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันความพิการตามหลักเกณฑ์ฯให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภายในวันที่ 28 ก.ย.  2558 นี้   เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองความบกพร่อง 

(สำหรับเอกสารตัวจริงนำมาในวันแข่งขัน)

 
 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม (ประกาศอยู่หน้าเว็บเขต)

-พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ วันที่ 23 ก.ย. 58 ห้องประชุม ชั้น 3 ส่วนที่  1 เวลา 09.00น.

- ศิลปทัศนศิลป์          วันที่ 23 ก.ย. 58  ห้องประชุมส่วนที่ 2    เวลา 13.30 น.

- ศิลปดนตรี               วันที่  23 ก.ย. 58 ห้องประชุมส่วนที่ 2   เวลา 09.30 น.

- ศิลปนาฏศิลป์   วันที่  23 ก.ย. 58 ห้องประชุมเวทีวิชาการ ส่วนที่ 2 เวลา13.00 น.

- เรียนร่วม        วันที่  23 ก.ย. 58 ห้องประชุมเวทีวิชาการ  ส่วนที่ 2 เวลา 09.30 น.

- สังคมศาสนาฯ           วันที่  23 ก.ย. 58 ห้องประชุมส่วนที่ 2  เวลา 13.30 น.

- วิทยาศาสตร์             วันที่  23 ก.ย. 58 ห้องประชุมส่วนที่ 2  เวลา 13.30 น.

- การงานคอมพิวเตอร์   วันที่  24 ก.ย. 58  อาคารใหม่ ส่วนที่ 2 เวลา 13.30 น.

- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย วันที่ 30 ก.ย. 58  ห้องประชุมนิเทศ  15.30 น.

- หนังสือเล่มเล็ก         วันที่ 28 ก.ย. 58 ห้องประชุมนิเทศ เวลา 13.00 น.

- กอท.การงานอาชีพ วันที่ 30 ก.ย. 58 ห้องประชุมนิเทศ 15.30 น.

 
 

****การเปลี่ยนตัวนักเรียนหลังจากระบบได้ทำการปิดการลงทะเบียนแล้ว โรงเรียนที่จะเปลี่ยนตัว ก่อนวันที่ 25 ก.ย.58(ภายใน 24 ก.ย.58 เท่านั้น) จะต้องทำตามขั้นตอน โดยทำหนังสือจากโรงเรียน ถึงกลุ่มโรงเรียนฯ และกลุ่มโรงเรียนจะต้องทำหนังสือถึงสพป.น่าน เขต 1 เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนตัว และสแกนเข้าระบบ ลงในโปรแกรมประมวลผลการแข่งขันเพื่อยืนยัน ระบบถึงจะเปลี่ยนตัวได้

 
 

การสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก

    แจ้งโรงเรียนที่สนใจสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558

    ส่งใบสั่งจอง ถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 25 กันยายน 2558

     ราคาตัวละ 230 บาท  เสื้อสีม่วง สลับขาว ขนาด ตัวอย่างเสื้อจะจัดส่งให้ทุกโรงเรียน

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1 กันยายน-15 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข =>  1 - 15 กันยายน 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 15 กันยายน  2558

 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู => 25 กันยายน  2558 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 1-2  ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 3 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่  20 ตุลาคม 2558. เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 197
จำนวนทีม 1,083
จำนวนนักเรียน 2,520
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,688
จำนวนกรรมการ 646
ครู+นักเรียน 4,208
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,854
ประกาศผลแล้ว 128/166 (77.11%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 18
เมื่อวาน 125
สัปดาห์นี้ 842
สัปดาห์ที่แล้ว 2,102
เดือนนี้ 2,989
เดือนที่แล้ว 5,382
ปีนี้ 39,502
ทั้งหมด 292,154
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638, 0827655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]