สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 23 5 2 0 30
2 บ้านศรีนาม่าน 12 3 4 2 19
3 บ้านน้ำโค้ง 11 3 2 0 16
4 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 10 5 1 1 16
5 ชุมชนบ้านนาคา 10 5 1 0 16
6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 6 3 0 18
7 ประกิตเวชศักดิ์ 9 5 3 1 17
8 ชุมชนบ้านอ้อย 9 4 1 0 14
9 ป่าแลวหลวงวิทยา 9 3 2 1 14
10 บ้านพรหม 8 2 0 0 10
11 ไตรธารวิทยา 8 1 1 0 10
12 บ้านนา 7 5 5 3 17
13 บ้านน้ำงาว 7 5 2 0 14
14 บ้านเปา 7 5 2 0 14
15 ทุ่งศรีทอง 7 4 0 1 11
16 บ้านห้วยแฮ้ว 7 2 2 0 11
17 บ้านถืมตอง 7 2 0 0 9
18 บ้านน้ำครกใหม่ 7 1 2 0 10
19 บ้านตอง 7 1 0 0 8
20 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 6 7 1 1 14
21 บ้านนาไค้ 6 5 0 0 11
22 หาดทรายทองวิทยาคาร 6 3 0 0 9
23 บ้านน้ำลัด 6 1 0 0 7
24 บ้านเชียงยืน 6 1 0 0 7
25 บ้านปิงหลวง 5 4 3 0 12
26 บ้านทุ่งน้อย 5 4 2 0 11
27 บ้านสองแคว 5 3 2 0 10
28 บ้านฟ้า 5 3 1 0 9
29 ตาลชุมศึกษาลัย 5 3 0 0 8
30 บ้านหัวเมือง 5 2 4 1 11
31 บ้านสันทะ 5 2 0 0 7
32 ราชประชานุเคราะห์ 56 5 0 1 0 6
33 บ้านบ่อหอย 4 6 6 1 16
34 จอมจันทร์วิทยาคาร 4 4 1 0 9
35 บ้านวังยาว 4 3 7 1 14
36 น่านคริสเตียนศึกษา 4 3 0 0 7
37 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 4 2 2 1 8
38 บ้านปางเป๋ย 4 2 1 0 7
39 บ้านห้วยไฮ 4 1 3 0 8
40 บ้านปงสนุก 4 1 1 0 6
41 บ้านห้วยบง 4 1 0 0 5
42 บ้านคำเรือง 3 4 3 0 10
43 บ้านน้ำมวบ 3 4 2 0 9
44 บ้านน้ำเกี๋ยน 3 3 2 0 8
45 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 3 3 1 1 7
46 บ้านดู่พงษ์ 3 3 0 1 6
47 บ้านขึ่งงามมงคล 3 2 1 0 6
48 บ้านนวราษฏร์ 3 2 0 1 5
49 ชุมชนบ้านนาทะนุง 3 1 1 0 5
50 บ้านสาลี่ 3 0 2 2 5
51 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
52 บ้านห้วยนาย 3 0 0 0 3
53 นบ้านนายาง 2 4 1 0 7
54 บ้านผาขวาง 2 4 1 0 7
55 พรรณทิพย์วิทยา 2 3 6 1 11
56 บ้านผาตูบ 2 3 5 0 10
57 บ้านแม่ขะนิง 2 3 1 1 6
58 บ้านท่ามงคล 2 3 0 0 5
59 บ้านเรือง 2 2 3 1 7
60 บ้านเชตวัน 2 2 2 0 6
61 บ้านซาวหลวง 2 2 1 0 5
62 บ้านร่มเกล้า 2 2 1 0 5
63 ชุมชนบ้านใหม่ 2 2 1 0 5
64 บ้านหัวเวียงเหนือ 2 2 1 0 5
65 บ้านธงหลวง 2 2 0 0 4
66 ราษฎร์รัฐพัฒนา 2 2 0 0 4
67 บ้านใหม่ 2 2 0 0 4
68 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 2 1 2 1 5
69 บ้านพืชเจริญ 2 1 1 0 4
70 บ้านพื้ใต้ 2 1 1 0 4
71 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 2 1 1 0 4
72 บ้านห้วยหลอด 2 1 0 0 3
73 อนุบาลอยู่วิทยา 2 1 0 0 3
74 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 2 1 0 0 3
75 บ้านน้ำแก่นกลาง 2 0 2 0 4
76 บ้านชมพู 2 0 0 0 2
77 บ้านน้ำตวง 1 6 1 1 8
78 บ้านหาดเค็ด 1 4 2 1 7
79 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 1 4 2 0 7
80 บ้านม่วงใหม่ 1 4 0 0 5
81 บ้านห้วยมอญ 1 2 1 0 4
82 ภูเค็งพัฒนา 1 2 1 0 4
83 บ้านโป่งคำ 1 2 1 0 4
84 บ้านสถาน 1 2 0 0 3
85 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 2 0 0 3
86 บ้านนาเคียน 1 2 0 0 3
87 บ้านต้าม 1 2 0 0 3
88 ชุมชนบ้านหลวง 1 1 3 0 5
89 บ้านห้วยน้ำอุ่น 1 1 2 0 4
90 บ้านนาเหลืองไชยราม 1 1 1 0 3
91 บ้านน้ำหิน 1 1 1 0 3
92 บ้านท่าลี่ 1 1 1 0 3
93 บ้านฝั่งหมิ่น 1 1 0 1 2
94 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1 1 0 0 2
95 บ้านสบยาง 1 1 0 0 2
96 บ้านนาคา 1 1 0 0 2
97 บ้านน้ำพาง 1 1 0 0 2
98 บ้านสันติภาพ 1 1 0 0 2
99 บ้านน้ำแพะ 1 1 0 0 2
100 บ้านปางสา 1 1 0 0 2
101 บ้านสาลีก 1 1 0 0 2
102 บ้านม่วงตึ๊ด 1 0 3 0 4
103 บ้านนาก้า 1 0 2 0 3
104 บ้านไชยสถาน 1 0 2 0 3
105 บ้านปิงใน 1 0 1 0 2
106 บ้านก้อ 1 0 1 0 2
107 บ้านครกคำ 1 0 1 0 2
108 บ้านน้ำอูน 1 0 1 0 2
109 บ้านพี้เหนือ 1 0 1 0 2
110 บ้านกาใส 1 0 0 1 1
111 ห้วยละเบ้ายา 1 0 0 1 1
112 บ้านน้ำปาย 1 0 0 0 1
113 บ้านดอนไพรวัลย์ 1 0 0 0 1
114 บ้านวัวแดง 1 0 0 0 1
115 บ้านสาคร 1 0 0 0 1
116 บ้านป่าหุ่ง 1 0 0 0 1
117 บ้านส้าน 1 0 0 0 1
118 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 0 0 0 1
119 ซินจง 1 0 0 0 1
120 ดอนสะไมย์วิทยา 1 0 0 0 1
121 อนุบาลเมืองลี 0 4 0 1 4
122 พระคุณานุบาล 0 3 2 0 5
123 บ้านสะละภูเวียง 0 2 2 0 4
124 บ้านสะเลียม 0 2 2 0 4
125 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 2 0 4
126 บ้านน้ำเลา 0 2 1 0 3
127 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 0 2 0 1 2
128 บ้านฮากฮาน 0 2 0 1 2
129 บ้านนาผา 0 2 0 0 2
130 บ้านห้วยจอย 0 2 0 0 2
131 บ้านไหล่น่าน 0 2 0 0 2
132 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 3 0 4
133 บ้านน้ำเคิม 0 1 2 0 3
134 บ้านฝายแก้ว 0 1 2 0 3
135 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 0 1 1 1 2
136 บ้านน้ำพุ 0 1 1 0 2
137 บ้านน้ำลี 0 1 1 0 2
138 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 1 0 2
139 บ้านไพรอุดม 0 1 1 0 2
140 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 0 1 1 0 2
141 บ้านศาลา 0 1 0 1 1
142 ริมฝั่งว้าวิทยา 0 1 0 1 1
143 บ้านดอนเฟือง 0 1 0 0 1
144 บ้านนาสา 0 1 0 0 1
145 บ้านผาสิงห์ 0 1 0 0 1
146 บ้านห้วยปุก 0 1 0 0 1
147 บ้านเป้า 0 1 0 0 1
148 บ้านเมืองจัง 0 1 0 0 1
149 บ้านปางช้าง 0 0 2 0 2
150 บ้านน้ำปูน 0 0 1 0 1
151 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 0 1 0 1
152 บ้านป่าสัก 0 0 1 0 1
153 บ้านป่าแดด 0 0 1 0 1
154 บ้านวังหมอ 0 0 1 0 1
155 บ้านศรีนาชื่น 0 0 1 0 1
156 บ้านศรีนาป่าน 0 0 1 0 1
157 บ้านศรีเกิด 0 0 1 0 1
158 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 1 0 1
159 สายใยรักวิทยา 0 0 1 0 1
160 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 0 1 0
161 บ้านห้วยส้ม 0 0 0 1 0
162 บ้านห้วยเลา 0 0 0 1 0
163 บ้านวังตาว 0 0 0 0 0
164 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0
165 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0
รวม 405 283 172 37 897