สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 23 5 2 0 30
2 บ้านศรีนาม่าน 14 3 4 2 21
3 บ้านน้ำโค้ง 14 3 2 0 19
4 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 12 10 1 1 23
5 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 12 7 1 1 20
6 ชุมชนบ้านนาคา 12 6 1 0 19
7 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 11 6 7 1 24
8 ชุมชนบ้านอ้อย 11 5 1 0 17
9 ป่าแลวหลวงวิทยา 11 3 2 1 16
10 บ้านห้วยแฮ้ว 11 2 2 0 15
11 บ้านพรหม 11 2 0 0 13
12 บ้านตอง 10 1 0 0 11
13 ประกิตเวชศักดิ์ 9 5 3 1 17
14 บ้านสองแคว 9 3 2 0 14
15 ไตรธารวิทยา 9 1 1 0 11
16 บ้านนา 8 5 5 3 18
17 ทุ่งศรีทอง 8 5 1 1 14
18 บ้านเชียงยืน 8 1 0 0 9
19 หาดทรายทองวิทยาคาร 7 6 0 0 13
20 บ้านน้ำงาว 7 5 2 0 14
21 บ้านเปา 7 5 2 0 14
22 บ้านดู่พงษ์ 7 4 0 1 11
23 บ้านถืมตอง 7 2 0 0 9
24 บ้านสันทะ 7 2 0 0 9
25 บ้านน้ำครกใหม่ 7 1 2 0 10
26 ราชประชานุเคราะห์ 56 7 0 1 0 8
27 บ้านนาไค้ 6 5 0 0 11
28 บ้านทุ่งน้อย 6 4 2 0 12
29 จอมจันทร์วิทยาคาร 6 4 1 0 11
30 บ้านฟ้า 6 3 2 0 11
31 บ้านปางเป๋ย 6 2 1 0 9
32 บ้านน้ำลัด 6 1 0 0 7
33 บ้านบ่อหอย 5 7 6 1 18
34 บ้านปิงหลวง 5 4 3 0 12
35 ราษฎร์รัฐพัฒนา 5 4 0 0 9
36 ตาลชุมศึกษาลัย 5 3 0 0 8
37 บ้านหัวเมือง 5 2 4 1 11
38 บ้านปงสนุก 5 1 1 0 7
39 บ้านชมพู 5 0 1 0 6
40 บ้านน้ำมวบ 4 5 2 0 11
41 บ้านผาขวาง 4 4 2 0 10
42 บ้านวังยาว 4 3 7 1 14
43 น่านคริสเตียนศึกษา 4 3 0 0 7
44 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 4 2 2 1 8
45 บ้านขึ่งงามมงคล 4 2 1 0 7
46 บ้านห้วยไฮ 4 1 3 0 8
47 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 4 1 1 0 6
48 บ้านห้วยบง 4 1 0 0 5
49 บ้านสาลี่ 4 0 2 2 6
50 บ้านคำเรือง 3 4 3 0 10
51 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 3 3 2 1 8
52 บ้านน้ำเกี๋ยน 3 3 2 0 8
53 บ้านแม่ขะนิง 3 3 1 1 7
54 ภูเค็งพัฒนา 3 3 1 0 7
55 บ้านร่มเกล้า 3 2 2 0 7
56 ชุมชนบ้านนาทะนุง 3 2 1 0 6
57 บ้านนวราษฏร์ 3 2 0 1 5
58 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 3 2 0 0 5
59 บ้านหนองบัว 3 0 1 0 4
60 บ้านห้วยนาย 3 0 0 0 3
61 บ้านน้ำตวง 2 8 1 1 11
62 นบ้านนายาง 2 4 1 0 7
63 พรรณทิพย์วิทยา 2 3 6 1 11
64 บ้านผาตูบ 2 3 5 0 10
65 ชุมชนบ้านใหม่ 2 3 1 0 6
66 บ้านท่ามงคล 2 3 0 0 5
67 บ้านเรือง 2 2 3 1 7
68 บ้านเชตวัน 2 2 2 0 6
69 บ้านซาวหลวง 2 2 1 0 5
70 บ้านหัวเวียงเหนือ 2 2 1 0 5
71 บ้านธงหลวง 2 2 0 0 4
72 บ้านสันติภาพ 2 2 0 0 4
73 บ้านใหม่ 2 2 0 0 4
74 บ้านม่วงตึ๊ด 2 1 3 0 6
75 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 2 1 2 1 5
76 บ้านปางช้าง 2 1 2 0 5
77 บ้านพื้ใต้ 2 1 2 0 5
78 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 2 1 1 0 4
79 บ้านพืชเจริญ 2 1 1 0 4
80 ริมฝั่งว้าวิทยา 2 1 0 1 3
81 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 2 1 0 1 3
82 บ้านปางสา 2 1 0 0 3
83 บ้านสบยาง 2 1 0 0 3
84 บ้านห้วยหลอด 2 1 0 0 3
85 อนุบาลอยู่วิทยา 2 1 0 0 3
86 บ้านน้ำแก่นกลาง 2 0 2 0 4
87 บ้านก้อ 2 0 1 0 3
88 บ้านดอนไพรวัลย์ 2 0 0 0 2
89 บ้านหาดเค็ด 1 4 2 1 7
90 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 1 4 2 0 7
91 บ้านม่วงใหม่ 1 4 0 0 5
92 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1 2 1 1 4
93 บ้านห้วยมอญ 1 2 1 0 4
94 บ้านโป่งคำ 1 2 1 0 4
95 บ้านนาผา 1 2 0 0 3
96 บ้านสถาน 1 2 0 0 3
97 บ้านนาเคียน 1 2 0 0 3
98 บ้านต้าม 1 2 0 0 3
99 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 1 1 3 0 5
100 ชุมชนบ้านหลวง 1 1 3 0 5
101 บ้านท่าลี่ 1 1 2 0 4
102 บ้านห้วยน้ำอุ่น 1 1 2 0 4
103 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1 1 1 0 3
104 บ้านไพรอุดม 1 1 1 0 3
105 บ้านนาเหลืองไชยราม 1 1 1 0 3
106 บ้านน้ำหิน 1 1 1 0 3
107 บ้านฝั่งหมิ่น 1 1 0 1 2
108 บ้านนาคา 1 1 0 0 2
109 บ้านน้ำพาง 1 1 0 0 2
110 บ้านน้ำแพะ 1 1 0 0 2
111 บ้านสาลีก 1 1 0 0 2
112 บ้านนาก้า 1 0 2 0 3
113 บ้านไชยสถาน 1 0 2 0 3
114 บ้านปิงใน 1 0 1 0 2
115 บ้านครกคำ 1 0 1 0 2
116 บ้านน้ำอูน 1 0 1 0 2
117 บ้านพี้เหนือ 1 0 1 0 2
118 บ้านกาใส 1 0 0 1 1
119 ห้วยละเบ้ายา 1 0 0 1 1
120 บ้านน้ำปาย 1 0 0 0 1
121 บ้านวัวแดง 1 0 0 0 1
122 บ้านสาคร 1 0 0 0 1
123 บ้านป่าหุ่ง 1 0 0 0 1
124 บ้านส้าน 1 0 0 0 1
125 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 0 0 0 1
126 ซินจง 1 0 0 0 1
127 ดอนสะไมย์วิทยา 1 0 0 0 1
128 บ้านกิ่วน้ำ 1 0 0 0 1
129 อนุบาลเมืองลี 0 4 0 1 4
130 พระคุณานุบาล 0 3 2 0 5
131 บ้านสะละภูเวียง 0 2 2 0 4
132 บ้านสะเลียม 0 2 2 0 4
133 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 2 0 4
134 บ้านน้ำเลา 0 2 1 0 3
135 บ้านฮากฮาน 0 2 0 1 2
136 บ้านห้วยจอย 0 2 0 0 2
137 บ้านไหล่น่าน 0 2 0 0 2
138 บ้านน้ำเคิม 0 1 2 0 3
139 บ้านฝายแก้ว 0 1 2 0 3
140 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 0 1 1 1 2
141 บ้านน้ำพุ 0 1 1 0 2
142 บ้านน้ำลี 0 1 1 0 2
143 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 1 0 2
144 บ้านศาลา 0 1 0 1 1
145 บ้านวังตาว 0 1 0 0 1
146 บ้านป่าคา 0 1 0 0 1
147 บ้านดอนเฟือง 0 1 0 0 1
148 บ้านนาสา 0 1 0 0 1
149 บ้านผาสิงห์ 0 1 0 0 1
150 บ้านห้วยปุก 0 1 0 0 1
151 บ้านเป้า 0 1 0 0 1
152 บ้านเมืองจัง 0 1 0 0 1
153 บ้านน้ำปูน 0 0 1 0 1
154 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 0 1 0 1
155 บ้านป่าสัก 0 0 1 0 1
156 บ้านป่าแดด 0 0 1 0 1
157 บ้านวังหมอ 0 0 1 0 1
158 บ้านศรีนาชื่น 0 0 1 0 1
159 บ้านศรีนาป่าน 0 0 1 0 1
160 บ้านศรีเกิด 0 0 1 0 1
161 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 1 0 1
162 สายใยรักวิทยา 0 0 1 0 1
163 บ้านห้วยเลา 0 0 0 1 0
164 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 0 1 0
165 บ้านห้วยส้ม 0 0 0 1 0
166 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0
รวม 499 309 187 39 995