หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ สนามแข่งขัน เวทีวิชาการ โรงเรียนราชานุบาล,บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ,นันทบุรีิวิทยา, และโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุภาวดี คำสิทธิ์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
2 นางโสวิชญา จ๋าวะนา ธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
3 นาสาววิลาวรรณ พนาขวา ธุรการโรงเรียนกลุ่มบ้านหลวง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
4 นางสาวสุภาวดี คำสิทธิ์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
5 นางสาวพีรีย์พร พันธจักร์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
6 นายณัฐวุฒิ สืรืพจน์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
7 นางสาวกฤษฎาพร กันใจมา ธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
8 นางสาวโชษิตา จินะไชย ธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
9 นายจตุรวิทย์ ทะยศ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
10 นางสาวกมลรัตน์ ซาวโนไชย ธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
11 นางนฤมล ชมภูรักษ์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
12 นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์ราช ธุรการโรงเรียนกลุ่มสันติสุข คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
13 นางสาวกัญญาณัฐ สุทธหลวง ธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
14 นางสาวกัญญารัตน์ ชนะมาร ธุรการกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
15 นางสาวกาญจนา ปราณีทะ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
16 นางสาวพัณณ์ชิตา เศรษฐ์ปิติวงศ์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
17 นายกิตติชัย ศรีตนไชย ธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
18 นางสาวสุนิษา โทปุรินทร์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
19 นางสาวอรเชียร ลัมมะวิชัย ครูโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม เลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพ (กอท.)
20 นางสาวธารทิพย์ เชื้อหมอ ธุรการกลุ่มโรงเรียนเมือง 4 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน
21 นางสาวรัตติการ สถานอุ่น ธุรการกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเมือง 4 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประมวลผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638, 0827655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]