หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 12 32 21
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 5 10 8
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 19 44 29
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 8 15 13
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 0 0 0
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 3 14 6
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 9 22 13
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 5 18 10
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 17 34 29
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 6 12 11
11 014 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 1 2 2
12 016 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 8 10 10
13 019 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 17 30 24
14 021 โรงเรียนนบ้านนายาง 7 12 11
15 026 โรงเรียนบ้านกาใส 2 5 4
16 027 โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 1 3 0
17 025 โรงเรียนบ้านก้อ 3 7 6
18 028 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 7 15 9
19 029 โรงเรียนบ้านครกคำ 2 5 3
20 031 โรงเรียนบ้านคำเรือง 10 27 16
21 030 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 0 0 0
22 033 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 0 0 0
23 034 โรงเรียนบ้านชมพู 6 10 9
24 040 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 5 11 9
25 041 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 27 46 39
26 045 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 4 8 7
27 044 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 1 3 2
28 042 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
29 043 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 2 9 3
30 046 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 14 36 25
31 047 โรงเรียนบ้านตอง 11 19 17
32 048 โรงเรียนบ้านต้าม 3 7 6
33 049 โรงเรียนบ้านถืมตอง 9 13 10
34 050 โรงเรียนบ้านทรายทอง 0 0 0
35 051 โรงเรียนบ้านทัพม่าน 0 0 0
36 055 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 13 40 24
37 052 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 5 9 7
38 054 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 4 8 6
39 053 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0
40 056 โรงเรียนบ้านธงหลวง 4 9 6
41 057 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 6 11 9
42 072 โรงเรียนบ้านนา 23 51 37
43 058 โรงเรียนบ้านนากอก 0 0 0
44 059 โรงเรียนบ้านนาก้า 3 7 5
45 060 โรงเรียนบ้านนาคา 3 14 5
46 063 โรงเรียนบ้านนาซาว 0 0 0
47 064 โรงเรียนบ้านนาบอน 0 0 0
48 065 โรงเรียนบ้านนาผา 3 10 6
49 066 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 21 50 34
50 068 โรงเรียนบ้านนาสา 1 1 1
51 069 โรงเรียนบ้านนาหล่าย 0 0 0
52 061 โรงเรียนบ้านนาเคียน 3 7 5
53 071 โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 0
54 070 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 3 6 3
55 062 โรงเรียนบ้านนาไค้ 12 21 16
56 076 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 10 20 15
57 079 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 14 24 21
58 080 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 12 32 20
59 081 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 2 6 4
60 082 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 1 6 3
61 083 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 2 4 3
62 084 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 3 3
63 086 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 12 18 16
64 087 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 7 13 11
65 088 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 1 6 3
66 089 โรงเรียนบ้านน้ำลี 2 4 3
67 091 โรงเรียนบ้านน้ำหก 0 0 0
68 092 โรงเรียนบ้านน้ำหิน 3 6 4
69 093 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 2 6 2
70 073 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 9 23 17
71 077 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 3 8 4
72 203 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 3 11 6
73 074 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 4 7 6
74 075 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 1 1 1
75 085 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 2 3 3
76 078 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 20 46 30
77 095 โรงเรียนบ้านบุ้ง 0 0 0
78 094 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 19 90 36
79 096 โรงเรียนบ้านปงสนุก 7 17 10
80 098 โรงเรียนบ้านปางช้าง 5 10 9
81 100 โรงเรียนบ้านปางสา 5 13 9
82 099 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 12 33 23
83 107 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 12 24 19
84 106 โรงเรียนบ้านปิงใน 2 4 3
85 097 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 7 4
86 103 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 1 1
87 102 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 9 20 15
88 104 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 1 3 2
89 105 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 0 0 0
90 101 โรงเรียนบ้านป่าแดด 1 2 1
91 111 โรงเรียนบ้านผาขวาง 10 21 13
92 112 โรงเรียนบ้านผาตูบ 10 22 17
93 114 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 1 1 1
94 113 โรงเรียนบ้านผาเวียง 0 0 0
95 182 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 3 4 4
96 115 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 3 7 4
97 116 โรงเรียนบ้านพรหม 13 21 15
98 118 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 2 5 4
99 119 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 4 12 7
100 120 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 5 11 8
101 122 โรงเรียนบ้านฟ้า 11 29 19
102 124 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 6 12 6
103 123 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 7 11 9
104 126 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 5 6 6
105 129 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 7 18 12
106 131 โรงเรียนบ้านวังตาว 4 15 8
107 132 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
108 133 โรงเรียนบ้านวังยาว 15 29 23
109 134 โรงเรียนบ้านวังหมอ 1 2 2
110 135 โรงเรียนบ้านวัวแดง 1 2 1
111 137 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 1 1 1
112 138 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน 1 10 3
113 139 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 25 73 45
114 140 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 2 4 3
115 136 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 1 3 1
116 141 โรงเรียนบ้านศาลา 2 3 2
117 142 โรงเรียนบ้านสถาน 3 4 4
118 143 โรงเรียนบ้านสบยาง 3 7 5
119 144 โรงเรียนบ้านสองแคว 14 45 23
120 146 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 4 11 5
121 145 โรงเรียนบ้านสะเนียน 0 0 0
122 147 โรงเรียนบ้านสะเลียม 4 11 7
123 148 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 4 10 7
124 149 โรงเรียนบ้านสันทะ 9 15 11
125 150 โรงเรียนบ้านสาคร 1 3 2
126 153 โรงเรียนบ้านสาลีก 2 6 4
127 154 โรงเรียนบ้านสาลี่ 9 25 18
128 151 โรงเรียนบ้านส้าน 1 3 2
129 152 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 1 1 1
130 155 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 5 5
131 156 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 5 14 9
132 157 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 6 13 8
133 158 โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 0 0 0
134 172 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 0 0
135 173 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 12 25 12
136 174 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 7 12 9
137 175 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 8 12 10
138 160 โรงเรียนบ้านห้วยจอย 2 6 4
139 202 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 3 8 3
140 162 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 4 9 5
141 163 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 14 9
142 164 โรงเรียนบ้านห้วยปุก 1 1 1
143 165 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 4 9 5
144 167 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 6 2
145 168 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 4 10 8
146 166 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 2 7 4
147 169 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 5 13 9
148 159 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 0 0 0
149 170 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 16 23 20
150 171 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 8 24 13
151 179 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 3 9 6
152 035 โรงเรียนบ้านเชตวัน 6 15 11
153 036 โรงเรียนบ้านเชียงของ 0 0 0
154 037 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 10 15 13
155 109 โรงเรียนบ้านเปา 19 39 31
156 108 โรงเรียนบ้านเป้า 1 1 1
157 127 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 1 1 1
158 130 โรงเรียนบ้านเรือง 9 20 15
159 032 โรงเรียนบ้านแคว้ง 0 0 0
160 128 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 8 29 17
161 110 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 4 10 7
162 176 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 9 5
163 039 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 7 14 8
164 038 โรงเรียนบ้านไชยสถาน (อ.เวียงสา) 0 0 0
165 121 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 3 7 5
166 177 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 2 4 3
167 180 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 18 40 26
168 181 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 17 38 23
169 185 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 7 18 13
170 186 โรงเรียนมิตรมวลชน 3 0 0 0
171 204 โรงเรียนม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 3 5 4
172 187 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 4 7 6
173 189 โรงเรียนราชานุบาล 30 60 42
174 190 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 9 23 15
175 191 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 0
176 192 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 4 9 6
177 193 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 4 11 8
178 194 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 24 58 44
179 198 โรงเรียนหัวนา (อ.เวียงสา) 0 0 0
180 199 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 13 23 18
181 197 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 2 8 5
182 200 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 5 9 8
183 017 โรงเรียนไตรธารวิทยา 12 26 19
184 018 โรงเรียนไตรธารวิทยา สาขาห้วยไฟ 0 0 0
185 020 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 6 7 7
186 002 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 2 1
187 012 โรงเรียนซินจง 1 2 1
188 013 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 0 0 0
189 024 โรงเรียนนิธิวิทย์ 0 0 0
190 023 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 7 48 7
191 183 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 12 32 18
192 184 โรงเรียนพระคุณานุบาล 5 13 8
193 195 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 0 0 0
194 196 โรงเรียนสายใยรักวิทยา 1 2 2
195 201 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 3 7 3
196 205 โรงเรียนอนุบาลเวียงสา 0 0 0
197 188 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 9 31 19
รวม 1083 2520 1688
4208

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638, 0827655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]