หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ร่อนทองโรงเรียนบ้านดิอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายนปภัช ไบยาโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
5. นางสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ สุภานิลโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
7. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
8. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
9. นางกาญจนา คิดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
10. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
11. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
12. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
13. นายสัจจพันธ์ เตอะอำภาโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
14. นายเจริญกุล อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
15. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนศาลากรรมการ
16. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
17. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
18. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
19. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
20. นางสาวเกศินี ธิปันแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
21. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
22. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
23. นางสาวกรรณิกา เครือคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
24. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
25. นายทินกร อุดมใจรักษ์โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งกรรมการ
26. นางสาวภิภิสรา ยศอิศวกุลโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
27. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
28. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
29. นายอาจหาญ มานะลอโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
30. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ร่อนทองโรงเรียนบ้านดิอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายณปภัช ใบยาโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
4. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
6. นางสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ สุภานิลโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
8. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
9. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
10. นางกาญจนา คิดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
11. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒืโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
13. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
14. นายสัจจพันธ์ เตอะอำภาโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
15. นายอาจหาญ มานะลอโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
16. นายเจริญกุล อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
17. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
18. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
19. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
20. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
21. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
22. นางสาวเกศินี ธิปัญแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
23. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้้านปิงหลวงกรรมการ
24. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
25. นางสาวกรรณิกา เครือคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
26. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
27. นายทินกร อุดมใจรักษ์โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งกรรมการ
28. นางสาวภิภิสรา ยศอิศวกุลโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
29. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
30. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ร่อนทองโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายณปภัช ใบยาโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
4. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
6. นางสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ สุภานิลโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
8. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
9. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
10. นางกาญจนา คิดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
11. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒืโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
13. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
14. นายสัจจพันธ์ เตอะอำภาโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
15. นายอาจหาญ มานะลอโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
16. นายเจริญกุล อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
17. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
18. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
19. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
20. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
21. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
22. นางสาวเกศินี ธิปันแก้วบ้านน้ำเลากรรมการ
23. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
24. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
25. นางสาวกรรณิกา เครือคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
26. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
27. นายทินกร อุดมใจรักษ์บ้านดอนหล่ายทุ่งกรรมการ
28. นางสาวภิภิสรา ยศอิศวกุลโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
29. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
30. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ร่อนทองโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายณปภัช ใบยาโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
5. นางสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
6. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ สุภานิลโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
8. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
9. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
10. นางกาญจนา คิดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
11. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
13. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
14. นายสัจจพันธ์ เตอะอำภาโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
15. นายอาจหาญ มานะลอโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
16. นายเจริญกุล อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
17. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
18. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
19. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
20. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
21. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
22. นางสาวเกศินี ธิปันแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
23. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
24. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
25. นางสาวกรรณิกา เครือคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
26. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
27. นายทินกร อุดมใจรักษ์โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งกรรมการ
28. นางสาวภิภิสรา ยศอิศวกุลโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
29. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
30. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ร่อนทองโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายณปภัช ใบยาโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
4. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
6. นางสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ สุภานิลโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
8. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
9. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
10. นางกาญจนา คิดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
11. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒืโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
13. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
14. นายสัจจพันธ์ เตอะอำภาโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
15. นายอาจหาญ มานะลอโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
16. นายเจริญกุล ดีอาษาโรงเรียนบ้านนากรรมการ
17. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
18. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
19. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
20. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
21. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
22. นางสาวเกศินี ธิปันแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
23. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
24. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
25. นางสาวกรรณิกา เครือคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
26. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
27. นายทินกร อุดมใจรักษ์โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งกรรมการ
28. นางสาวภิภิสรา ยศอิศวกุลโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
29. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
30. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา ไชยชนะโรงเรียนบ้านพี้ใต้ประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ เขตเมืองมูลโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
3. นายประจวบ ตระกูลอิ่นโรงเรียนบ้านไพรอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน กลับมาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. 37ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาดา ปัญจรัตน์วรกุลโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
3. นางสาวนริศรา คำหว่างโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. 37กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุพัตรา ภูผาคุณโรงเรียนบ้านปางเป๋ยประธานกรรมการ
2. นายกิตติโชค เวียงนาคโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
3. นางจินตนา เวียงนาคโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
4. นางทิวาพร พิมพ์แสงจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)กรรมการ
5. นางวรนุช คงเสมาโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ยะชุ่มโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
3. นางศรีแพร มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
4. นางสาวลำดวน ปวงไชยาโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
5. นายสุชีพ เพียรวิทูรโรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี อายุยืนโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นายมาตย์ ใจจริมโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
4. นายอนันต์ สายสูงโรงเรียนบ้านห้วยคำกรรมการ
5. นางรัชฎาพร สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณิชพล สวนพุฒโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร็)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณิชพล สวนพุฒโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร็)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณิชพล สวนพุฒโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร็)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านนาสากรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณิชพล สวนพุฒโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร็)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นายวิทยา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
4. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำเริญ จ่าแสนโรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงกรรมการ
3. นายจำรัส จิตอารีย์โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจำเริญ จ่าแสนโรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงกรรมการ
3. นายจำรัส จิตอารีย์โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ จ่าแสนโรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงกรรมการ
3. นายจำรัส จิตอารีย์โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายสมชาย ลัดดาอ่อนวิทยาลัยเทคนิคน่านกรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงค์สิทธิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายสมชาย ลัดดาอ่อนวิทยาลัยเทคนิคน่านกรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงค์สิทธิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายสมชาย ลัดดาอ่อนวิทยาลัยเทคนิคน่านกรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงค์สิทธิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายสมชาย ลัดดาอ่อนวิทยาลัยเทคนิคน่านกรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงค์สิทธิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายสมชาย ลัดดาอ่อนวิทยาลัยเทคนิคน่านกรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงค์สิทธิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายสมชาย ลัดดาอ่อนวิทยาลัยเทคนิคน่านกรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงค์สิทธิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายสมชาย ลัดดาอ่อนวิทยาลัยเทคนิคน่านกรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงค์สิทธิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ลัดดาอ่อนสิทยาลัยเทคนิคน่านกรรมการ
3. นายธนากร พิชัยวงค์โรงเรียนบิานนาไค้กรรมการ
4. นางภัทรานิตย์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงค์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
5. นายรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐืีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นางศศิธร ชนะศรีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐืีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ อินวาทย์ราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นางศศิธร ชนะศรีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางศศิธร ชนะศรีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบานสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
4. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ อนุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
2. นายแดนกมล กาโนบ้านน้ำปูนกรรมการ
3. นายสานิตย์ ศรีทุมมาโรงเรียนริมฝั้งน่านวิทยากรรมการ
4. นางวัลลา ยอดหล้าโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ คิดดีโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคลกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดมโรงเรียนบ้านพืชเจริญกรรมการ
7. นายศุภชัย ชุ่มใจโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
8. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้าพางกรรมการ
9. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
11. นายดามพ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
12. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถิต วงค์พุทธคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
2. นายบุญชม ต๊ะติ๊บโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายอรรณพ ลาภมากโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายต่อศักดิ์ สายใจโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
5. นางปุณญาพร ปันสอนโรงเรียนบ้านห่วยบงกรรมการ
6. นายยรรยง อินต๊ะโรงเรียนบ้านปางส้าน สพปฺน่านเขต ๒กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณชัย ดีปินตาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสมา ชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
2. นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใสโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
5. นายณิชกฤต ฟุ่มเฟือยโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางฐานิศรา วงค์หาจักร์โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ มณีวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ลินเทศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
4. นางนงเยาว์ มูลหงส์โรงเรียนบ้านห้วยปุกกรรมการ
5. นางรุ่งนภา คำมงคลโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
6. นางสาวจีรนันท์ คำวรรณโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
7. นางสาวนันนภัสน์ สถาอุ่นโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจารุนันท์ ดีสีใสโรงเรียนบ้านกาใสกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางพนิดา ดู่ขึ่งโรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม)กรรมการ
4. นางสาวเอ็มอร อินนะลาโรงเรียนบ้านสะเลียมกรรมการ
5. นางวาสนา กรรมชะนะโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
6. นางสาวนวพัณณ์ วิชานิธิศศักดิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
7. นางจินดาภัทร์ โนไชยาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านฮากฮานประธานกรรมการ
2. นายชนาธร เหมือนโพธิ์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ไชยศิริโรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
6. นายวัฒนพงศ์ วงค์รัตน์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
7. นางสาวรุจิรา บุรีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ธนะภาษ๊โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ แก้วศรีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัชญ์ญา มาทะโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางสาวณัฐิยา ปาโนโรงเรียนบ้านคำเรืองกรรมการ
5. นายมงคล ตรูหม่องโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ สุยาวโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว เดชเสนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวชญารัตน์ เมืองคำโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
5. นายณัฐกิตติ์ อิสูงโรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางกรกนก แสวงผลโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศณี วงค์ศิริโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางศิวพร ขัติยะโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายณฐกร วรรณวัตน์โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการ
5. นางกัลยา ขันทะสอนโรงเรียนบ้านพะเยากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี คำนันท์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต จันทร์ผงโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ พรหมวงศ์นันท์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นางสาวประทุมพร สุทธการโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนบ้านทุุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพุฒิพงศ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นประธานกรรมการ
2. นางนิภา อุ่นถาโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการ
3. นางกุลธิดา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
4. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านป่าสัก อ. แม่จริมกรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา มะโนแป๊กโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
6. นางสุรีย์ นันคำโรงเรียนบ้านน้ำปูนกรรมการ
7. นางสาวพัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงศ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นประธานกรรมการ
2. นางนิภา อุ่นถาโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการ
3. นางกุลธิดา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
4. นางสุรีย์ นันคำโรงเรียนบ้านน้ำปูนกรรมการ
5. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านป่าสัก อ. แม่จริมกรรมการ
6. นางสาวมัณฑนา มะโนแป๊กโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
7. นางสาวพัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี พรมคำปาโรงเรียนบ้านตองประธานกรรมการ
2. นายนิวัตชัย ตาสุขโรงเรียนบ้านคำเรืองกรรมการ
3. นางสาวเมธิณี สวนวงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดดกรรมการ
4. นายอานนท์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
6. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
7. นายพุทธิพงษ์ คำฟูโรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี พรมคำปาโรงเรียนบ้านตองประธานกรรมการ
2. นายนิวัตชัย ตาสุขโรงเรียนบ้านคำเรืองกรรมการ
3. นางสาวเมธิณี สวนวงษ์โรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
6. นายพุทธิพงษ์ คำฟูโรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่นกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศกุลตลา ชมชื่นโรงเรียนบ้านสันทะประธานกรรมการ
2. นางวรัมภรณ์ แก้วบุญเรืองโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ สุทธจันทร์โรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
4. นางนิสากร ยศประสงค์โรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
5. นางชุลีกร เชียงปะละโรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเล็ก แก้วดีโรงเรียนบ้านต้ามประธานกรรมการ
2. นายนิคม กาศวิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ คันทะเนตรโรงเรียนซินจงกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
5. นายสมภพ ใจบุญโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูงโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
7. นางสาวบุณณดา หาญวุฒิพรโรงเรียนบ้านเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านฮากฮานประธานกรรมการ
2. นายชนาธร เหมือนโพธิ์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ไชยศิริโรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
6. นายวัฒนพงศ์ วงค์รัตน์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
7. นางสาวรุจิรา บุรีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นาย วุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนภดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายปิยะ จ๊ะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
4. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนภดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายปิยะ จ๊ะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
4. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ สุยาวโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว เดชเสนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวชญารัตน์ เมืองคำโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
4. นายณัฐกิตต์ อิสูงโรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ สุยาวโรงเรียนนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว เดชเสนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวชญารัตน์ เมืองคำโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
4. นายณัฐกิตต์ อิสูงโรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางธัญพิมล ทวีชัยโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
2. นายสุวรินทร์ กันชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางสมคิด ปริกเพชรโรงเรียนบ้านห้วยจอยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางธัญพิมล ทวีชัยโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายสุวรินทร์ กันชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางสมคิด ปริกเพชรโรงเรียนบ้านห้วยจอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอร่าม ภูเขียวโรงเรียนภูเค็งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางพวงเพชร จิตรไพศาลโรงเรียนบ้านซาวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอร่าม ภูเขียวโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
2. นายประดิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางพวงเพชร จิตรไพศาลโรงเรียนบ้านซาวหลวงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรพินท์ พลอยสระศรีโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
3. นางเฉลียว ค้ำชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ส่องเนตรโรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ ต้นกันโรงเรียนบ้านสะเนียนกรรมการ
3. นางเปี่ยมสุข ธิเขียวโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญสืบ ชาวนาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
2. นายชูเกียรติ บัณฑิตโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
3. นางมยุรา ทองหลิ้มโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเด่น วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ สวนนิถาโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นางอมรา กรองทองโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ ชาวนาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ บัณฑิตโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
3. นางมยุรา ทองหลิ้มโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคำรณ จำเริญสุขโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ยศอิศวกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายนางนลินี อภัยกาวีโรงเรียนบ้านบ่อสวกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา แสงคำโรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นางปทุม ลิ้มมณีโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการ
3. นางศรีอำไพ ก้อนสมบัติโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา แสงคำโรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นางปทุม ลิ้มมณีโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการ
3. นางศรีอำไพ ก้อนสมบัติโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวรรณา เพ็ชรสารกิจโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ จินะโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย ภูผาคุณสพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปริญญา สวาสดิ์วงค์โรงเรียนบ้านปางเป๋ยประธานกรรมการ
2. นางอรพิน พลอยสระศรีโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายวันชัย ภูผาคุณสพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายชยพล ศรีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งประธานกรรมการ
2. นายประทุม ลิ้มมณีโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการ
3. นางศรีอำไพ ก้อนสมบัติโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอมรา กรองทองโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางศรีพวง วุฒิโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
3. นางละเอียด กำบังตนโรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนัฎธีร์ ธนะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว ค้ำชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
4. นายรัฐพงศ์ ปุริสารทโรงเรียนสพป น่าน 1กรรมการ
5. นางรุ้งเพชร มะโนชัยโรงเรียนบ้านสาลีกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัฎธีร์ ธนะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางเฉลียว ค้ำชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายรัฐพงศ์ ปุริสารทสพป.น่านเขต 1กรรมการ
5. นางรุ้งเพชร มะโนชัยโรงเรียนบ้านสาลีกกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมัลลิกา เจดีย์ถาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางวราพร มาลาคำโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางรังสิมัณต์ สายโนวงศ์โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
4. นางพันทิพา ใจจริมโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ เพชรสุภาโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
6. นางเกษร อ่องดาโรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัยโรงเรียนบ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นางมยุรี พึ่งทองโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางทัศวรรณ ศรีคำโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
4. นางเมษิยา พรมีโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
5. นางจารุวรรณ คาราคมโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงกรรมการ
6. นางสาวสายสวาท เกษนาโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา นภัสร์ชุติกาญจน์โรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทิพวงค์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอัมราดี จันทะนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางบุษบา นภัสร์ชุติกาญจน์โรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทิพวงค์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอัมราวดี จันทะนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางอัฏฐสินี เมฆคะโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ บุตรแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัฏฐสินี เมฆคะโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ บุตรแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางอัฏฐสินี เมฆคะโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ บุตรแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทะนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒื อินทนิลโรงเรียนน่้านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ ขจรศักดิ์พันธ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเมธี เชษฐ็์วิสุทธิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางเจือจันทร์ วรรณวัตรโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายเพิด บุญอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ทิพย์แสนชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายเพิด บุญอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายเพิด บุญอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา อินธิยาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพนิดา วุฒิสารโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา อินธิยาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพนิดา วุฒิสารโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ แก้วกุลฑลโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางปทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางอัมพร ชุ่มวงศ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายธนวรรน์ ศิริเลิศโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพายุ พรมมาโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ ศิริเลิศโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพายุ พรมมาโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธ์ทองโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธ์ทองโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี นุแปงถาโรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สุโนธรโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนงนภา จรัสธิอวนโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชรี นุแปงถาโรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สุโนธรโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนงนภา จรัสธิอวนโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ้นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายน่านมงคล อินด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวิมาลา มาเสนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภคสัณห์ วรรณวิไลโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน พระคุณวิสุทธิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายวราวุธ จรัสธิอวนโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638, 0827655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]