รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายคิมหันต์  -
2. เด็กชายต่อพงษ์  -
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กชายชนน  หยอมวิไล
2. เด็กชายสุรชัย  -
 
1. นางธีรดา  สิงห์สูตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กชายชุติพงศ์  นอบน้อมไพร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  ทินแย่ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นายยุทธพงษ์   แตะวอ
2. นางสาวสุดารัตน์   บุษบาศรีอัมพร
 
1. นายธนวรรธน์   ไชยคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายชวน  ธรรมล้ำเลิศ
2. เด็กชายพงษ์เอก  ป่ากุญชร
 
1. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  บุตรภราดร
2. เด็กหญิงรัญชิดา  รังสรรค์ศิลป์
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ทุมพันธ์
4. เด็กชายสิทธิกานต์  วิมานโอฬาร
5. เด็กชายโคมแก้ว  ไพรพนาเวศ
 
1. นายอาทิตย์  ประสาเนตร
2. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายทวีศักดิ์  นุบุญไชย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกษมพิมาน
3. เด็กหญิงสุดานี  เลิศพิเชียรไพบูลย์
4. เด็กชายสุทธิพร  เสรีทองเทศ
5. เด็กหญิงเสารวลักษณ์  คีรีเขตอำไพ
 
1. นายอลงกรณ์  เซนักค้า
2. นายพงษ์พัฒน์  ตั้งตระกูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1. เด็กหญิงพระพร  ทุ่งท้องนภา
2. เด็กชายอภิชาติ  เลิศสกุลไพร
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
2. นายนพรัตน์  ทวีวงศ์อำไพ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1. เด็กชายพิพัทธ  เลิศสกุลไพร
2. เด็กหญิงพิมล  ทุ่งท้องไร่
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
2. นายจักรพันธ์  ขันธ์ศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงพิมพา  ยงเมธากิตติคุณ
2. เด็กชายวีระพันธ์  เลิศนิมิตบุญ
 
1. นางวริศรา  หลักบุญ
2. นางสุวณี  สุวรรณเขตนิคม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายกษิดิส  จินดาหลวง
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กชายซอชิ  -
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองอิสสระ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสุพิมพ์  ชีวบุญไชย
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายพีระ  -
 
1. นายศิวนนท์  ขัติคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงอธิติ  จ๊ะปิน
 
1. นางอัญชลี  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายวีระ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายปรีชา  สอนมาลา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงเอมี่  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายธนโชติ  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  -
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อำไพถาวรกุล
 
1. นางปราณี  พิสสมัย
2. นางอุทิน  เจริญสิทธิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กหญิงศรีนวล  -
2. เด็กหญิงอัมพร  -
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวทิพวรรณ  อัมพรนภา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาวญาณี  บุญเรือง
2. นางสาววิชชุดา  พลสุภรณ์
 
1. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
2. นางสาวหทัยกาญจน์  เงาคำ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นายประชา   ซิโน
 
1. นางสาวบุณฑริก   ซื่อสัตย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอมอิ่มใจ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  -
3. เด็กชายวิบูรณ์  -
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นายพัฒนมงคล  กำจัด
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  สดใสดาวเรือง
2. เด็กหญิงรักษินา  เอมอิ่มใจ
3. เด็กหญิงสุวิมล  กุศลหิรัญ
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นายพัฒนมงคล  กำจัด
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นายศักดิ์ชัย  กิตติวิลาวัลย์
2. นายเกียรติศักดิ์  ฉายาสิงขร
3. นางสาวแสงเดือน  เกษมมณีเลิศ
 
1. นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ
2. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปวงประเสริฐ
 
1. นางสาวนิภาพร   อิทธิสิริศักดิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายวีรภัทร  อินต๊ะ
 
1. นายวสันต์  เตปิน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงวิวิศนา  เมืองแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  สุมาลัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงผกามาศ   วาสนาวนา
 
1. นายสิทธิโชค   พวงยอด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงฟาริดา  ครรชิตงามพันธ์
 
1. นางขนิษฐา  มิ่งอรุณมงคล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงชัญญา  สุริยวงค์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาปัน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำมูล
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงอังคณา   วิมานวนาลัย
 
1. นางสายใจ   รักเรียน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงธันยชนก  องอาจศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงอรนรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล
 
1. นางวนิดา  มูลเมือง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเชอรี่  อรัญญางาม
 
1. นายวิทวัส  เจริญศรีพร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา   ชูเกียรติ
2. เด็กหญิงชลิสา  คำจาง
3. เด็กชายณัฐพร   ใจพงษ์
4. เด็กชายทรัพวิทย์  พรหม
5. เด็กชายบุญยกิจ  วิฑูรย์
6. เด็กหญิงพิชชาพร  คงแก้ว
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิญญายอง
8. เด็กหญิงศุจินทรา   พลีทั้งกาย
9. เด็กชายอภินันท์  วิจิตร์ชยังกูร
 
1. นายทองคำ   สมแก้ว
2. นายพงศวัฒน์  สมแก้ว
3. นางรัตติกาล  กองแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกสินา   เรียบร้อย
2. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  มณีนิติกร
3. เด็กชายจิรายุส   อุดมนิรันดร์
4. เด็กชายทัตพล    แปงมูล
5. เด็กหญิงธนาภา    เดโชพัฒนกิจ
6. เด็กชายธวัชชัย   พวงทอง
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สุวรรณภูมิไพร
8. เด็กหญิงพนิดา   จตุพรไชยศิริ
9. เด็กหญิงพรนภัส    ปันโย
10. เด็กหญิงพรนภา   มวลจันทร์
11. เด็กหญิงภาสินี   ใฝ่เวลาดี
12. เด็กหญิงมัติกา   เมืองแก้ว
13. เด็กชายยืนยง   มวลจันทร์
14. เด็กชายวรชิต   จุณณทรัพย์กุล
15. เด็กหญิงวริศรา   เพียรประกอบกิจ
16. เด็กหญิงศรุตา   เดโชพัฒนกิจ
17. เด็กชายศุภสัณห์   จรัสโชคชัยกุล
18. เด็กชายอุเทน   ย่านทราย
19. เด็กหญิงเกวลิน   พวงทอง
20. เด็กหญิงเบญจพร   เป็งอิน
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
3. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
4. นางกฤตติมา  ศิริประพัฒน์
5. นางยุวธิดา  กันทา
6. นางพัชรี  แก้วปราณี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายชัยณรงค์  จันพิลา
2. นางสาวทานตะวัน  แปงมูล
3. เด็กชายธีรภัล  มามื่อ
4. เด็กชายธเนศ  ปองพาณิชย์พัฒนา
5. นางสาวนิศารัตน์  หยกพฤกษา
6. เด็กหญิงนุษบา  ปัญญาฤทธิรงค์
7. เด็กชายปนา  ถวัลย์เกียรติทวี
8. เด็กหญิงปภาพินท์  เพียรวิทย์
9. นางสาวปรียานุช  ขันตีโชติสุข
10. เด็กชายพิสุทธิ์  เลิศศรี
11. เด็กชายพีระพัฒน์  อิทธิกุล
12. เด็กชายมนันชัย  กมลสูงสุด
13. นางสาวรุ่งทิพย์  ใฝ่มาลี
14. นางสาวรุ่งนภา  ขจรกวินเกียรติ
15. นายรุ่งเรือง  ฌานชีวิน
16. นายศราวุธ  นิธิศิริพันธ์วงศ์
17. นางสาวศศิประภา  อหริพ่าย
18. เด็กชายสมภพ  บุญมา
19. เด็กหญิงสาลินี  อรทัย
20. นางสาวสุกัญญา  หยกรุ่งทิวากร
21. นางสาวสุจริต  โกมุทเวียงผา
22. นางสาวสุพรรณพร  สีเที่ยง
23. นายเกียรติศักดิ์  จอมโยธิน
24. เด็กหญิงเพ็ญศรี  เลิศวัชรพงศ์
25. เด็กหญิงเยาวภา  เจริญวิไลมงคล
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นางสาวมาลัยวรรณ  ทานา
3. นายทวีเดช  ฌานชีวิน
4. นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
5. นางสาวผ่องพรรณ  เกษมมณีวรรณ์
6. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
7. นายอุดม  เอกชัยเสถียร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวจุฬารัตน์  เลิศพรสมบัติ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กฤษณานนท์
3. เด็กชายณัฐพล  เลิศรัตนดารา
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  -
 
1. นายชุมพล  สุริยะ
2. นายสง่า  เทียนชัยพนา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วเสาร์
 
1. นายอาทิตย์ชัย  พนาพงศ์ไพร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  ปัญญา
 
1. นายอัฐพงศ์  เตปิน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กชายอนุรักษ์  ไพรแสงอรุณ
 
1. นายปรัชญาณุพงษ์  คำน้อย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญดา  อุดมวงษ์
 
1. นางปทิมจันทร์  ปันนะ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายซามูเอล  บุญบรรดาล
 
1. นางจิตตราพร  ศรีศักดิ์อุดมชัย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายชีวนันท์  สง่าบรรพต
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาวปรียานุช  ขันตีโชติสุข
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  ยุซอ
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายเมธี  พรหมศรี
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงยุวดี  ชาญกิจมั่น
 
1. นายเจษฏา  กันทาทรัพย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นายเมธี  พรหมศรี
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  ศรีทานันท์
 
1. นางจิราภรณ์  ทองประดิษฐ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงนริศรา  ใฝ่สุขสันต์
 
1. นางสาวนพวรรณ  ขันคำ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงศิรินยา  พิกุลแก้ว
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายยืนยง   มวลจันทร์
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  ยุซอ
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูผาแกร่ง
2. เด็กหญิงชลิตา  เจนจบบริบูรณ์
3. เด็กชายธนกฤต  สุพรรณ
4. เด็กหญิงนัยนา  จัดการค้า
5. เด็กชายปวิช  ถนัดเกษตรกิจ
6. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คำภีระ
7. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรีพจน์มณีรัตน์
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ประทินสุขอำไพ
9. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริทองสกุล
10. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสุขสันต์คงคา
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางพัชราภรณ์  ชัยปัญญา
3. นางจงศิริ  วิวัฒน์เชาว์พันธ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงพรศิริ  ภูผาแกร่ง
3. เด็กหญิงพิชชากรณ์  มีสุขไพร
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาไพรวัลย์
5. เด็กชายมงคล  ถนัดเกษตรกิจ
6. เด็กชายมนตรี  มัลลิหอมหวาน
7. เด็กชายวีรภัทร  คำพรรณ์
8. เด็กหญิงอินทิรา  เจนท่องไพร
9. เด็กชายเอกประพัฒน์  คงเจริญงาม
10. เด็กหญิงโชติกา  นิธิแก้วโพธิ์ทอง
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
2. นางสุวณี  สุวรรณเขตนิคม
3. นางอุดม  ชัยพรม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภากร  อมรใฝ่นุกุล
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  -
3. เด็กหญิงวิไลพร  เกษตรยั่งยืนสภา
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ขยันกิจใ่ฝ่ธรรม
5. เด็กหญิงอารดา  -
 
1. นางอัมพิกา  ใจน้อย
2. นางอารีย์  ศรีเมือง
3. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คมคายมณีจันทร์
2. เด็กหญิงจีราพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงลัดดา  คงดีช้าง
4. เด็กหญิงสุทาพร  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงเกศนี  คมคายมณีจันทร์
6. เด็กหญิงเมย์  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอาจารี  หวายคำ
2. นางสาวรสสุคนธ์  องอาจ
3. นางศิริขวัญ  เพ็ญจิตต์
4. นางสาวจารุณี   แสนดั่งใจ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกัลยา  ทวีแสงชัย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อุดมพนา
3. เด็กหญิงชนิดา  ภูผาแกร่ง
4. เด็กหญิงชลิตา  เจนจบบริบูรณ์
5. เด็กชายธนกฤต  สุพรรณ
6. เด็กหญิงนัยนา  จัดการค้า
7. เด็กหญิงปรียาพร  เมธาสิทธิ
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คำภีระ
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ประทินสุขอำไพ
10. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริทองสกุล
11. เด็กหญิงสุภาพร  นำก้าวหน้า
12. เด็กหญิงอโณทัย  สกุลไพร
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางสาวทัศนีย์  อัยกร
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง) 1. เด็กชายกันติศา  ตรงสถาน
2. เด็กหญิงจรรยา  ใฝ่มิตรจิตร
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เปรมนภา
4. เด็กหญิงพรสุดา  -
5. เด็กหญิงพลอยภัค  จรัสวีรพงษ์
6. เด็กชายพวงมาลิน  ญาณญาณีนพ
7. เด็กหญิงสาวิณี  -
8. เด็กชายสุทธิศักดิ์  -
9. เด็กหญิงสุธารส  เก่งค้าขาย
10. เด็กหญิงสุพรรษา  -
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์  -
12. เด็กชายอติกันต์  ใฝ่มิตรจิต
13. เด็กหญิงอรอนงค์  -
14. เด็กหญิงอาภรณ์  วนาเจริญ
15. เด็กหญิงอารตี  ชนาปิติ
16. เด็กหญิงเนตรนภา  กิตติมีพรชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตาสา
2. นายนวพงษ์  โอบอ้อม
3. นางสาวสุจินันท์  ชัยเพชรภูธร
4. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  สุธรรม
5. นายสุริยา  วงษ์ตา
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายจิรายุทธ  สง่าปิยะประเสริฐ
2. เด็กชายภูชิตชัย  แปงดง
3. เด็กชายภูรเดช  สร้อยสายทิพย์
4. เด็กชายสิริชัย  สร้อยสายทิพย์
5. เด็กชายเอกชัย  ทอแสงอรุณรุ่ง
 
1. นายเจษฎา  ป๋าเมืองมูล
2. นางวรรณภา  กุนนา
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายกิตติพศ  อมรใฝ่เรือง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนะวนา
3. เด็กหญิงภิรัญญา  ไพรคุ้มครอง
4. เด็กชายวีระศักดิ์  -
5. เด็กชายศรัณยพงศ์  ใฝ่ยิ่งยศ
6. เด็กชายอภิศักดิ์  หยกสิริสุขพันธ์
 
1. นางเกศรี  ดวงประภา
2. นางสาวมะลิวัลย์  ดีพอ
3. นายนัทพงศ์  มงคงปัญญากุล
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1. เด็กชายชาญศักดิ์  จันทร์อ้าย
2. เด็กชายทิวากร  วงศ์ประทุม
3. เด็กชายพงพัทธ์  เงินสุนทรวงศ์
4. เด็กชายพงศกร  ก้อนเขื่อน
5. เด็กชายพงศ์พิช  เงินสุนทรวงศ์
6. เด็กชายสิปปกร  ทิพไชย
 
1. นายนภศูล  สมวิสัตย์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายคมกริช  ปุญสมาวนารักษ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ไพรสง่า
3. เด็กชายณัฐเดช  การมงคลกวิน
4. เด็กชายทัตพล  สิงขรพิศาล
5. นายธนาวุฒิ  ด่านแม่ลา
6. นายบุญชัย  สกุลเฉลิมพร
7. เด็กชายวีระศักดิ์  ขวัญตาวงศา
8. นายสุชาติ  โกศลพยุงกิจ
 
1. นายธวัช  โลกา
2. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
3. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงกมลกานต์  มณีรัตน์ผ่องไพร
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เกียเกย
3. เด็กหญิงพิชญา  สมบูรณ์อาจ
 
1. นางสาวปทุมพร  ณ น่าน
2. นางอรุณี  วิสิฏสิริ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ   แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงหญิงศุรดา   แซ่เท้า
 
1. นางสาววราภรณ์   ปันอิ่น
2. นายชุมพล  ศรีมันตะ
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. นายอนุสรณ์  ทักษิณ
2. เด็กชายเจษฎา  มูลทะโน
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
2. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงณพวดี    อมรใฝ่ทรงกิจ
2. เด็กชายเธียรสิริ   ชุติมาพึ่งพร
 
1. นายสุเพียร  เสริมแก้ว
2. นางศิรดา  คำอ่อง
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กันทะพรม
2. เด็กหญิงชิดชนก  เรือนตื้อ
3. นางสาวสุภาพร  สะอาดญาติ
 
1. นางสาวิตรี  อินแถลง
2. นางพิทตยา  คำแปง
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธมกร  แก้วทะวัน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชนไร้
 
1. นางสาวปนัดดา  กันทาหอม
2. นายพงศวัฒน์  สมแก้ว
 
73 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายรัชชานนท์  ซอนเสน
2. เด็กชายสมบูรณ์  สุนามถาวร
 
1. นางสุกานดา   ประยูร
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายคุโณดม  บุญวัฒน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ก้างออนตา
 
1. นางสาวปนัดดา  กันทาหอม
2. นายพงศวัฒน์  สมแก้ว
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เพชรไพรวศิน
2. เด็กชายศรายุ  วิจิตรพฤกษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร  โกศัย
2. นางสาววลัยพร  หงษ์จันดา
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ถาวรสมพรสกุล
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  วันเผด็จ
 
1. นายวีระวุธ  อภัยรุณ
2. นางสาวสุธิตรา  ปัญญาสิทธิ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงรักษิณา  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  งามเจริญ
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงฐานิสา   ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   จรัสปราดเปรื่อง
 
1. นายสุเพียร  เสริมแก้ว
2. นางอรทัย  ยวงศิริ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  สิทธิขันติธรรม
2. เด็กชายอำนาจ  ธีรกิตตินคร
 
1. นายประหยัด  นิลมล
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงนันณภัส  หยู่แฮ
2. เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์อ้าย
 
1. นายประหยัด  นิลมล
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายชนินทร์  ไพศาลธารา
2. เด็กชายธนาวัฒน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสุรชัย  เกษมภูสกุล
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายปรินซ์  มัทธุรศ
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายวัฒการณ์  สุสกุลโชคดี
2. เด็กชายสมชัย  สุขเสริมสุขรุ่ง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หม่อคอ
 
1. นายสุวิทย์  มณีทอง
2. นางสาวสมฤดี  ลาดูแฮ
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  อินทนพ
2. เด็กชายสุพันธ์  นาทีทองเด่น
3. เด็กหญิงอนันตยา  ศรีลักษณ์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชิดหทัย  แสนปวน
2. เด็กหญิงสุนารี  ดาราแจ่มจรัส
3. เด็กหญิงสุวิมล  อมรใฝ่วจี
 
1. นายประเจิด  สุขสิงห์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1. เด็กชายจิรพนธ์  ยอดยิ่งยง
2. เด็กชายชุติพงษ์  ยอดจอมดอย
3. เด็กชายณัฐพล  ฉลองมนตรา
 
1. นายจำลอง  ปันทวัง
2. นายเสวก  คำภิไหล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายประชัน  กิ่งธาราแก้ว
2. เด็กชายวิโรจน์  จอแฮ
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  พนาลีพิมาน
 
1. นายศุภชัย  ศรีบุศย์
2. นายเฉลิมพล  ปวงคำคง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายบัณฑา  สดใสดาวเรือง
2. เด็กชายวาเนทู   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายอาคม   หมื่นตุ้ม
 
1. นายพิชญศักดิ์    เร่งเร็ว
2. นางสาวสุนทรี   สมคำ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายดวงทิพย์  สุดสวยบุษบา
2. เด็กชายนิโด๊ะ  -
3. เด็กชายสิทธิพล  มโนสำนึก
 
1. นางสาวจันทร์ดี  ไผ่อุรุพนา
2. นางสาวสุพัตรา  ดวงดี
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงดาคือ   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงธัญรดี   วนาลัยวิมาน
3. เด็กหญิงมธุรา   สดใสจำปา
4. เด็กหญิงหมึซูโค๊ะ   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงแสงฟ้า   ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงโชติกา   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุนทรี   สมคำ
2. นายพิชญศักดิ์   เร่งเร็ว
3. นางสาวปรางมาศ   ใจปัญญา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  สุมงคลลาภ
2. เด็กหญิงนฤมล  พิทักษ์คีรีไพร
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จรัสวิวัฒน์พันธ์
4. เด็กหญิงสรัญญา  ประดับภูทอง
5. เด็กหญิงสลินทิพย์  โพดู
6. เด็กหญิงสุนิสา  ประจักษ์ศิริ
 
1. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
2. นางพัชรินทร์  นิเท
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กหญิงจามจุรี  บรรพตเชิดชู
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักรังสรรค์
3. เด็กหญิงอัมรา  เก่งแก้วนิล
 
1. นางสาวดาวเรือง  บัวลอย
2. นายปิ่นทอง  แสนเมืองมา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จรัสปราดเปรื่อง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อำนาจพิสุทธิ์
3. เด็กชายไพบูลย์  บัวลอย
 
1. นางอรทัย  ยวงศิริ
2. นางอรพิน  อัยกร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงทิภาพร  เงินมีมาก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิมานพิศาล
3. เด็กหญิงอรสา  ฉายเฉิดฉัน
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  สุจริยะสิริโรจน์
2. นางจันทรา  เทือกวนา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ขยันกิจไพศาล
2. เด็กหญิงนันทวลัย  ผดุงเกษตร
3. นางสาวมาริสา  เกษมลาภมงคล
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
2. นายเฉลิม  ศิขรินศานติ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงพักตร์พิไล  ธำรงวิมาน
2. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วมูล
3. เด็กหญิงอำพร  ถวัลย์วิมาน
 
1. นางวราภรณ์  ปันดิษ
2. นางสาวธิดารัตน์  สมบูรณ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปัญญากิจตระกูล
2. เด็กหญิงธิดาพร  สุอุดมทรัพย์รุ่ง
3. เด็กหญิงเมมิตร  สุสกุลโชคดี
 
1. นายกิตติ์พิพัชญ์  ใจพันธ์
2. นายนชวนนท์  สุนทรสุข
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพรทิวา  กิตินิยมไทย
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  ชุติมารุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใฝ่สุขฤทัย
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกานดา  ชุติมารุ่งเรือง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จาคบารมีสกุล
3. เด็กหญิงยุพิน  -
 
1. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงณิชากร  เจตนาศุภกิต
2. เด็กหญิงปิยพร  -
3. เด็กหญิงมิมี่พอ  -
 
1. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงกชกร  นวลไพรขจีวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สกุลไกรทอง
3. เด็กหญิงสุวรา  นวลไพรขจีวงษ์
 
1. นางธัญญรัตน์  โฉมพรรณ
2. นางสาวพวงทอง  ศรีแก้ว
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงดอกรัก  -
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ทุ่งพนาเวศน์
3. เด็กหญิงพรหมพร  กวางทู
 
1. นางสาวอนัญญา  งามละออ
2. นางนฤมล  สุปินโน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายทักษิณ  ความดีงาม
2. เด็กชายสมคิด  พุ่มประยูรวงค์
3. เด็กหญิงสุนิสา  สายพรศิริ
 
1. นางสาววรัญญา  เครือสาร
2. นายภูวนาถ  ปัญญา
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กชายซุเปอร์  ทู
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ษมาจิตอาภรณ์
3. เด็กหญิงพิชญา  -
 
1. นางสาวจรรยา  ปองผาติพร
2. นางสาวภีรดา  เอมอรศิลป์
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงดาสีแพ  -
2. เด็กชายปวรรุจ  -
3. เด็กชายโยทิน  มงคลปัญญาใจดี
 
1. นางสาวจันทร์สี  ษมาจิตปิย
2. นางสาวจรรยา  ปวิมล
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงพีรยา  วิมานกระสินธุ์
3. เด็กชายวรกานต์  ต้าวพรม
 
1. นางลัดดาวรรณ์  อภิวงค์
2. นางปราจิน  สายฝั้น
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายตรีทเศศ  จันทรังษี
2. เด็กหญิงอริยพร  ศรีสอาด
 
1. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
2. นางสุพัตรา  นิลมล
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายชนุดร  ปัญญาชนก
2. เด็กหญิงพัทริญา  เชียงแก้ว
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  พิจอมบุตร
2. นายอดุลย์   จำรัส
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สันแววดาว
 
1. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  วงศ์ไชยคำหาญ
 
1. นายอนุสรณ์  ตาสา
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กชายสมคิด  ศรีโสภาจำปี
 
1. นายวรเชษฐ์   ปวีณาศรีบรรณ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เงินไพสาสิริ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณ ริมปิง
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงวรรณษา   มานะบากบั่น
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์   วิมานฉลวย
3. เด็กหญิงศิริพร   ษมาจิตวิโรจน์
4. เด็กหญิงอริสา   วิมานวนาลัย
5. เด็กหญิงเรณู   หยกสิริผลลาภ
6. เด็กหญิงเสาวภา   กรุงเอกชน
 
1. นางสาวทิพวรรณ   ตันยี่
2. นางสาวอธิชา   หล้าคำ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงมาริษา  เลิศมณีดวง
 
1. นางนิภา  กวีพจน์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายฐาปนพงษ์  ชิงชัย
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงศุกร์วันษา  ปัญญานาย
 
1. นางสุทธิพร  สันติอรุณโชติ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงชญานิศ  บุตราสวรรค์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ณวรรณติ๊บ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ปากกาสีทอง
 
1. นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แซ่เท้า
 
1. นางสุณี   ธรรมาจิตต์
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงชุติมา  สุพิทักษ์สุข
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงทิตยา   ควรอนุรักษ์
2. เด็กหญิงยลรดี  ฉายาทนน
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ศรีโสภาสง่า
 
1. นางสาวทิพวรรณ   ตันยี่
2. นายสุเมท  วีระ
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงฐิติพร  คงศรีทาน
2. เด็กหญิงณัฐิดา  เสียงทองดี
3. เด็กหญิงทัศศิณี  วังปาน
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางนิภา  เพียงไพรชม
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไผทพิทักษ์วงค์
2. เด็กชายจันทร์ชัย  ไพรวรรณสกุล
3. เด็กชายสมรักษ์  ไผทพิทักษ์วงค์
 
1. นางสาววไลพร  ปํญญาสิทธิ์
2. นางสาวนิซรีน  หะซัน
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออก 1. เด็กชายกายสิทธิ์  จินดาโชคชัยกุล
2. เด็กชายนิคม  ไผทพิทักษ์วงค์
3. เด็กชายรักไทย  ไผทพิทักษ์วงค์
 
1. นางสาวนิซรีน  หะซัน
2. นายสุเชาว์  ทิพย์ประเสริฐ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงรพิณพร   งามรัตน์อำไพ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ไพรขจี
3. เด็กชายสุสันติภาพ   สุนทราสินธุ
 
1. นายกิตติพงศ์   แป้นเขียว
2. นางจันทา  สิริกานต์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายจักรปรมัตย์  คำดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์   พรหมศรี
2. นางสุพัตรา  นิลมล
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายประพันธ์  ทาปัญญา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  วรนารถฤดี
 
1. นายสุเพียร  เสริมแก้ว
2. นางอรพิน  อัยกร
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  แยมู
2. เด็กชายพาทิศ   ดอกฟ้าทอง
3. เด็กชายสุรเดช   พุ่มพนาวัลย์
 
1. นายเสกสรร  ต๊ะสิทธิ์
2. นายภาณุพงศ์   วงค์หล้า
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลา 1. เด็กชายชีนมิษ  เสมอแข
2. เด็กชายฤทธิเดช  สุนันต๊ะกุล
3. เด็กชายวีระชัย  ชวาลกิจมั่นคง
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ยาวิไชย
2. นางสาวกรวิกา  เอกชัยเสถียร