สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 13 5 1 19 18 2 6 1 26
2 อนุบาลธารทิพย์ 8 2 0 10 10 1 0 0 11
3 บ้านห้วยสิงห์ 6 6 3 15 20 7 1 0 28
4 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 6 2 1 9 12 2 0 0 14
5 ชุมชนแม่ลาศึกษา 5 3 0 8 14 6 4 0 24
6 ราชประชานุเคราะห์ 21 5 2 2 9 10 6 1 0 17
7 บ้านแม่สวด 4 4 2 10 24 6 3 2 33
8 บ้านโพซอ 4 3 5 12 20 11 1 0 32
9 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 4 2 0 6 6 0 1 0 7
10 บ้านนาดอย 4 1 4 9 10 3 0 0 13
11 บ้านแม่ต้อบใต้ 4 0 2 6 6 3 0 1 9
12 บ้านแม่ขีด 3 7 1 11 17 5 5 0 27
13 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 3 2 0 5 8 0 4 1 12
14 บ้านไร่วิทยา 3 1 2 6 9 0 0 1 9
15 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 3 1 0 4 9 1 0 0 10
16 บ้านท่าตาฝั่ง 3 0 1 4 6 3 1 0 10
17 บ้านแม่กองคา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 บ้านซิวาเดอ 2 3 3 8 18 1 2 1 21
19 บ้านห้วยแห้ง 2 3 1 6 8 0 0 0 8
20 บ้านห้วยทราย 2 3 0 5 4 2 0 0 6
21 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 2 2 0 4 6 3 2 0 11
22 บ้านแม่กองแป 2 2 0 4 4 1 0 1 5
23 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 1 1 4 4 5 1 1 10
24 บ้านสบเมย 2 1 0 3 4 1 0 0 5
25 บ้านเลโคะ 2 0 2 4 9 6 0 0 15
26 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 2 0 2 4 4 2 0 0 6
27 บ้านจอซิเดอเหนือ 2 0 1 3 3 1 2 0 6
28 ดอนชัยวิทยา 2 0 0 2 6 7 3 1 16
29 บ้านแม่ออก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 2 0 3 6 2 1 0 9
31 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1 2 0 3 3 2 1 1 6
32 ชุมชนบ้านผาผ่า 1 1 5 7 9 4 0 0 13
33 บ้านบุญเลอ 1 1 3 5 5 1 0 0 6
34 บ้านห้วยเดื่อ 1 1 2 4 7 3 1 0 11
35 บ้านแม่โถ 1 1 0 2 12 6 2 0 20
36 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) 1 1 0 2 7 2 0 0 9
37 บ้านแม่เตี๋ย 1 1 0 2 4 3 1 0 8
38 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 1 0 2 2 3 3 2 8
39 บ้านแม่เงา 1 1 0 2 2 3 3 0 8
40 บ้านห้วยวอก 1 1 0 2 2 2 3 0 7
41 บ้านอุมดาใต้ 1 1 0 2 2 1 1 1 4
42 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1 0 2 3 6 11 4 0 21
43 บ้านสาม 1 0 2 3 6 2 1 0 9
44 บ้านแม่ออกเหนือ 1 0 2 3 5 1 1 0 7
45 สังวาลย์วิทยา 1 0 1 2 4 2 0 1 6
46 บ้านกลอเซโล 1 0 1 2 2 2 1 0 5
47 บ้านหัวลา 1 0 0 1 3 2 2 0 7
48 บ้านละอูบ 1 0 0 1 3 0 2 1 5
49 บ้านป่าหมาก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
50 บ้านแม่ลามา 1 0 0 1 2 0 2 0 4
51 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
52 บ้านแม่สะลาบ 1 0 0 1 1 2 4 0 7
53 บ้านแม่ทะลุ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านอมพาย 0 3 1 4 5 1 1 1 7
55 บ้านห้วยห้า 0 2 1 3 7 1 4 0 12
56 อนุบาลแม่ลาน้อย 0 2 1 3 5 2 2 0 9
57 บ้านห้วยโผ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
58 บ้านแม่ปาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
59 บ้านกอมูเดอ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
60 ไท่จง 0 1 2 3 3 0 0 0 3
61 บ้านกองก๋อย 0 1 1 2 3 9 4 1 16
62 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 0 1 1 2 3 7 2 0 12
63 บ้านคะปวง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
64 บ้านแม่หลุย 0 1 0 1 3 1 4 0 8
65 บ้านอุมดาเหนือ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
66 บ้านขุนแม่ลา 0 1 0 1 1 5 2 2 8
67 บ้านแม่นาจาง 0 1 0 1 1 5 1 0 7
68 บ้านดูลาเปอร 0 1 0 1 1 2 1 0 4
69 บ้านช่างหม้อ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
70 บ้านป่าโปง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
71 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
72 บ้านทุ่งแพม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านห้วยกระต่าย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านแม่อุมพาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านแพะพิทยา 0 0 2 2 8 3 2 0 13
76 บ้านห้วยกุ้ง 0 0 2 2 3 7 0 0 10
77 บ้านท่าสองแคว 0 0 1 1 4 2 0 0 6
78 บ้านผาเยอ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
79 บ้านห้วยปลากั้ง 0 0 1 1 2 4 2 0 8
80 บ้านแม่แลบ 0 0 1 1 2 4 0 0 6
81 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 0 1 1 1 2 2 0 5
82 บ้านต้นงิ้ว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
83 ล่องแพวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
84 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
85 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 1 1 1 0 1 0 2
86 บ้านดอยงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านแม่ฮุ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 บ้านแม่หาด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
90 บ้านแม่จ๊าง 0 0 0 0 5 3 2 0 10
91 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
92 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 2 5 2 0 9
93 บ้านท่าผาปุ้ม 0 0 0 0 2 4 1 0 7
94 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
95 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
96 บ้านกองแปใต้ 0 0 0 0 1 5 3 1 9
97 บ้านผาแดงหลวง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
98 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
99 บ้านแม่แพ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
100 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 0 0 1 1 4 0 6
101 บ้านห้วยมะกอก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
102 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
103 บ้านแม่ลาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
104 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
105 บ้านกอกหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 บ้านแม่สะเรียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 บ้านแม่อุมลอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
109 บ้านแม่สามแลบ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
110 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
111 บ้านเสาหิน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
112 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านแม่หาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
119 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
120 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
121 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
122 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
123 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 บ้านแม่ตอละ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
126 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
127 บ้านแม่และ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านดอยเลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านทิยาเพอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านหัวแม่โถ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 รัตนประทีปวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
140 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
141 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านห้วยไก่ป่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 บ้านกะริคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 129 98 78 305 489 277 141 28 907