สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยสิงห์ 20 7 1 0 28
2 บ้านแม่สวด 19 6 2 2 27
3 บ้านโพซอ 18 11 1 0 30
4 บ้านซิวาเดอ 18 1 2 1 21
5 บ้านแม่ขีด 17 4 5 0 26
6 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 15 1 3 1 19
7 บ้านแม่โถ 12 6 2 0 20
8 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 12 2 0 0 14
9 ชุมชนแม่ลาศึกษา 11 5 4 0 20
10 บ้านนาดอย 10 2 0 0 12
11 อนุบาลธารทิพย์ 10 1 0 0 11
12 บ้านเลโคะ 9 6 0 0 15
13 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 9 1 0 0 10
14 บ้านไร่วิทยา 9 0 0 1 9
15 บ้านแพะพิทยา 8 3 2 0 13
16 บ้านห้วยแห้ง 8 0 0 0 8
17 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) 7 2 0 0 9
18 บ้านห้วยห้า 7 1 4 0 12
19 บ้านห้วยเดื่อ 7 1 1 0 9
20 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 7 0 4 1 11
21 ดอนชัยวิทยา 6 7 3 1 16
22 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 6 3 2 0 11
23 บ้านท่าตาฝั่ง 6 3 1 0 10
24 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 6 2 1 0 9
25 บ้านสาม 6 2 1 0 9
26 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 6 0 1 0 7
27 บ้านแม่จ๊าง 5 3 2 0 10
28 อนุบาลแม่ลาน้อย 5 2 2 0 9
29 บ้านอมพาย 5 1 1 1 7
30 บ้านแม่ออกเหนือ 5 1 1 0 7
31 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 4 9 3 0 16
32 บ้านแม่ต้อบใต้ 4 3 0 1 7
33 สังวาลย์วิทยา 4 2 0 1 6
34 บ้านห้วยทราย 4 2 0 0 6
35 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 4 2 0 0 6
36 ชุมชนบ้านผาผ่า 4 2 0 0 6
37 บ้านท่าสองแคว 4 2 0 0 6
38 บ้านแม่กองแป 4 1 0 1 5
39 บ้านสบเมย 4 1 0 0 5
40 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 3 7 2 0 12
41 บ้านห้วยกุ้ง 3 7 0 0 10
42 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 3 4 1 1 8
43 บ้านแม่หลุย 3 1 4 0 8
44 บ้านจอซิเดอเหนือ 3 1 2 0 6
45 บ้านอุมดาเหนือ 3 1 2 0 6
46 บ้านบุญเลอ 3 1 0 0 4
47 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 3 0 1 0 4
48 บ้านแม่กองคา 3 0 0 0 3
49 บ้านห้วยโผ 3 0 0 0 3
50 ไท่จง 3 0 0 0 3
51 บ้านผาเยอ 3 0 0 0 3
52 บ้านกองก๋อย 2 6 4 1 12
53 บ้านส้มป่อย 2 5 2 0 9
54 บ้านห้วยปลากั้ง 2 4 2 0 8
55 บ้านท่าผาปุ้ม 2 4 1 0 7
56 บ้านแม่แลบ 2 4 0 0 6
57 บ้านแม่เงา 2 3 3 0 8
58 บ้านแม่เตี๋ย 2 3 1 0 6
59 บ้านห้วยวอก 2 2 3 0 7
60 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 2 2 1 1 5
61 ราชประชานุเคราะห์ 21 2 2 1 0 5
62 บ้านห้วยปางผาง 2 2 1 0 5
63 บ้านแม่ปาง 2 1 0 0 3
64 บ้านกอมูเดอ 2 1 0 0 3
65 บ้านละอูบ 2 0 2 1 4
66 บ้านแม่ลามา 2 0 2 0 4
67 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 0 0 0 2
68 บ้านกองแปใต้ 1 5 3 1 9
69 บ้านขุนแม่ลา 1 5 2 2 8
70 บ้านแม่นาจาง 1 5 1 0 7
71 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 3 2 2 6
72 บ้านผาแดงหลวง 1 3 2 0 6
73 บ้านแม่กะไน 1 3 1 0 5
74 บ้านแม่แพ 1 3 1 0 5
75 บ้านห้วยม่วง 1 3 0 0 4
76 บ้านแม่สะลาบ 1 2 4 0 7
77 บ้านแม่ต้อบเหนือ 1 2 2 0 5
78 บ้านดูลาเปอร 1 2 1 0 4
79 บ้านกลอเซโล 1 2 1 0 4
80 บ้านช่างหม้อ 1 2 0 0 3
81 บ้านต้นงิ้ว 1 2 0 0 3
82 บ้านแม่สวรรค์หลวง 1 1 4 0 6
83 บ้านป่าโปง 1 1 1 0 3
84 ล่องแพวิทยา 1 1 1 0 3
85 บ้านหัวลา 1 1 1 0 3
86 บ้านห้วยมะกอก 1 1 1 0 3
87 บ้านแม่จอ 1 1 1 0 3
88 บ้านแม่ลาย 1 1 1 0 3
89 บ้านแม่แพน้อย 1 1 1 0 3
90 บ้านแม่นาจางเหนือ 1 1 0 1 2
91 บ้านกอกหลวง 1 1 0 0 2
92 บ้านแม่สะเรียง 1 1 0 0 2
93 บ้านแม่อุมลอง 1 1 0 0 2
94 บ้านดงใหม่ 1 0 2 0 3
95 บ้านห้วยกองเป๊าะ 1 0 1 0 2
96 บ้านห้วยกองก้าด 1 0 1 0 2
97 บ้านแม่สามแลบ 1 0 1 0 2
98 บ้านแม่ลาผาไหว 1 0 0 1 1
99 บ้านเสาหิน 1 0 0 1 1
100 บ้านป่าหมาก 1 0 0 0 1
101 บ้านแม่ทะลุ 1 0 0 0 1
102 บ้านทุ่งแพม 1 0 0 0 1
103 บ้านห้วยกระต่าย 1 0 0 0 1
104 บ้านแม่อุมพาย 1 0 0 0 1
105 บ้านดอยงาม 1 0 0 0 1
106 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 0 0 0 1
107 บ้านแม่ฮุ 1 0 0 0 1
108 บ้านสันติสุข 1 0 0 0 1
109 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 0 0 1
110 บ้านแม่หาร 1 0 0 0 1
111 บ้านแม่โถใต้ 1 0 0 0 1
112 ลุ่มน้ำวิทยา 1 0 0 0 1
113 บ้านแม่ละ 0 4 0 1 4
114 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 3 0 1 3
115 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 3 0 0 3
116 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 2 2 0 4
117 บ้านขุนวงเหนือ 0 2 0 0 2
118 บ้านทะโลงเหนือ 0 2 0 0 2
119 บ้านแม่สุ 0 2 0 0 2
120 บ้านแม่ตอละ 0 1 2 0 3
121 บ้านอุมดาใต้ 0 1 1 1 2
122 บ้านดงกู่ 0 1 1 0 2
123 บ้านแม่และ 0 1 1 0 2
124 บ้านคะปวง 0 1 0 0 1
125 บ้านแม่หาด 0 1 0 0 1
126 บ้านดอยเลี่ยม 0 1 0 0 1
127 บ้านทิยาเพอ 0 1 0 0 1
128 บ้านพะมอลอ 0 1 0 0 1
129 บ้านศรีมูลเมือง 0 1 0 0 1
130 บ้านหัวแม่โถ 0 1 0 0 1
131 บ้านห้วยไม้ซาง 0 1 0 0 1
132 บ้านแม่คะตวน 0 1 0 0 1
133 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่อุมป๊อก 0 1 0 0 1
135 รัตนประทีปวิทยา 0 1 0 0 1
136 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 1 0 0 1
137 บ้านป่าแก่ 0 0 1 1 1
138 บ้านเวฬุวัน 0 0 1 1 1
139 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 1 0 1
140 บ้านสุดห้วยนา 0 0 1 0 1
141 บ้านห้วยไก่ป่า 0 0 1 0 1
142 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 1 0 1
143 บ้านแม่สะแมง 0 0 1 0 1
144 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0
145 บ้านกะริคี 0 0 0 0 0
146 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 0
147 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 0
148 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 0
รวม 438 258 134 28 858