สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่สวด 24 6 3 2 33
2 บ้านโพซอ 20 11 1 0 32
3 บ้านห้วยสิงห์ 20 7 1 0 28
4 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 18 2 6 1 26
5 บ้านซิวาเดอ 18 1 2 1 21
6 บ้านแม่ขีด 17 5 5 0 27
7 ชุมชนแม่ลาศึกษา 14 6 4 0 24
8 บ้านแม่โถ 12 6 2 0 20
9 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 12 2 0 0 14
10 ราชประชานุเคราะห์ 21 10 6 1 0 17
11 บ้านนาดอย 10 3 0 0 13
12 อนุบาลธารทิพย์ 10 1 0 0 11
13 บ้านเลโคะ 9 6 0 0 15
14 ชุมชนบ้านผาผ่า 9 4 0 0 13
15 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 9 1 0 0 10
16 บ้านไร่วิทยา 9 0 0 1 9
17 บ้านแพะพิทยา 8 3 2 0 13
18 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 8 0 4 1 12
19 บ้านห้วยแห้ง 8 0 0 0 8
20 บ้านห้วยเดื่อ 7 3 1 0 11
21 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) 7 2 0 0 9
22 บ้านห้วยห้า 7 1 4 0 12
23 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 6 11 4 0 21
24 ดอนชัยวิทยา 6 7 3 1 16
25 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 6 3 2 0 11
26 บ้านท่าตาฝั่ง 6 3 1 0 10
27 บ้านแม่ต้อบใต้ 6 3 0 1 9
28 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 6 2 1 0 9
29 บ้านสาม 6 2 1 0 9
30 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 6 0 1 0 7
31 บ้านแม่จ๊าง 5 3 2 0 10
32 อนุบาลแม่ลาน้อย 5 2 2 0 9
33 บ้านอมพาย 5 1 1 1 7
34 บ้านแม่ออกเหนือ 5 1 1 0 7
35 บ้านบุญเลอ 5 1 0 0 6
36 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 4 5 1 1 10
37 บ้านแม่เตี๋ย 4 3 1 0 8
38 สังวาลย์วิทยา 4 2 0 1 6
39 บ้านห้วยทราย 4 2 0 0 6
40 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 4 2 0 0 6
41 บ้านท่าสองแคว 4 2 0 0 6
42 บ้านแม่กองแป 4 1 0 1 5
43 บ้านสบเมย 4 1 0 0 5
44 บ้านกองก๋อย 3 9 4 1 16
45 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 3 7 2 0 12
46 บ้านห้วยกุ้ง 3 7 0 0 10
47 บ้านหัวลา 3 2 2 0 7
48 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 3 2 1 1 6
49 บ้านแม่หลุย 3 1 4 0 8
50 บ้านจอซิเดอเหนือ 3 1 2 0 6
51 บ้านอุมดาเหนือ 3 1 2 0 6
52 บ้านละอูบ 3 0 2 1 5
53 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 3 0 1 0 4
54 บ้านแม่กองคา 3 0 0 0 3
55 บ้านป่าหมาก 3 0 0 0 3
56 บ้านห้วยโผ 3 0 0 0 3
57 ไท่จง 3 0 0 0 3
58 บ้านผาเยอ 3 0 0 0 3
59 บ้านส้มป่อย 2 5 2 0 9
60 บ้านห้วยปลากั้ง 2 4 2 0 8
61 บ้านท่าผาปุ้ม 2 4 1 0 7
62 บ้านแม่แลบ 2 4 0 0 6
63 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 2 3 3 2 8
64 บ้านแม่เงา 2 3 3 0 8
65 บ้านห้วยวอก 2 2 3 0 7
66 บ้านกลอเซโล 2 2 1 0 5
67 บ้านห้วยปางผาง 2 2 1 0 5
68 บ้านอุมดาใต้ 2 1 1 1 4
69 บ้านแม่ปาง 2 1 0 0 3
70 บ้านกอมูเดอ 2 1 0 0 3
71 บ้านแม่ลามา 2 0 2 0 4
72 บ้านแม่ออก 2 0 0 0 2
73 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 0 0 0 2
74 บ้านกองแปใต้ 1 5 3 1 9
75 บ้านขุนแม่ลา 1 5 2 2 8
76 บ้านแม่นาจาง 1 5 1 0 7
77 บ้านผาแดงหลวง 1 3 2 0 6
78 บ้านแม่กะไน 1 3 1 0 5
79 บ้านแม่แพ 1 3 1 0 5
80 บ้านห้วยม่วง 1 3 0 0 4
81 บ้านแม่สะลาบ 1 2 4 0 7
82 บ้านแม่ต้อบเหนือ 1 2 2 0 5
83 บ้านดูลาเปอร 1 2 1 0 4
84 บ้านช่างหม้อ 1 2 0 0 3
85 บ้านต้นงิ้ว 1 2 0 0 3
86 บ้านแม่สวรรค์หลวง 1 1 4 0 6
87 บ้านป่าโปง 1 1 1 0 3
88 ล่องแพวิทยา 1 1 1 0 3
89 บ้านห้วยมะกอก 1 1 1 0 3
90 บ้านแม่จอ 1 1 1 0 3
91 บ้านแม่ลาย 1 1 1 0 3
92 บ้านแม่แพน้อย 1 1 1 0 3
93 บ้านแม่นาจางเหนือ 1 1 0 1 2
94 บ้านคะปวง 1 1 0 0 2
95 บ้านกอกหลวง 1 1 0 0 2
96 บ้านแม่สะเรียง 1 1 0 0 2
97 บ้านแม่อุมลอง 1 1 0 0 2
98 บ้านดงใหม่ 1 0 2 0 3
99 บ้านห้วยกองเป๊าะ 1 0 1 0 2
100 บ้านห้วยกองก้าด 1 0 1 0 2
101 บ้านแม่สามแลบ 1 0 1 0 2
102 บ้านแม่ลาผาไหว 1 0 0 1 1
103 บ้านเสาหิน 1 0 0 1 1
104 บ้านแม่ทะลุ 1 0 0 0 1
105 บ้านทุ่งแพม 1 0 0 0 1
106 บ้านห้วยกระต่าย 1 0 0 0 1
107 บ้านแม่อุมพาย 1 0 0 0 1
108 บ้านดอยงาม 1 0 0 0 1
109 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 0 0 0 1
110 บ้านแม่ฮุ 1 0 0 0 1
111 บ้านสันติสุข 1 0 0 0 1
112 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 1 0 0 0 1
113 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 0 0 1
114 บ้านแม่หาร 1 0 0 0 1
115 บ้านแม่โถใต้ 1 0 0 0 1
116 ลุ่มน้ำวิทยา 1 0 0 0 1
117 บ้านแม่ละ 0 4 0 1 4
118 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 3 0 1 3
119 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 3 0 0 3
120 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 2 2 0 4
121 บ้านขุนวงเหนือ 0 2 0 0 2
122 บ้านทะโลงเหนือ 0 2 0 0 2
123 บ้านแม่สุ 0 2 0 0 2
124 บ้านแม่ตอละ 0 1 2 0 3
125 บ้านดงกู่ 0 1 1 0 2
126 บ้านแม่และ 0 1 1 0 2
127 บ้านแม่หาด 0 1 0 0 1
128 บ้านดอยเลี่ยม 0 1 0 0 1
129 บ้านทิยาเพอ 0 1 0 0 1
130 บ้านพะมอลอ 0 1 0 0 1
131 บ้านศรีมูลเมือง 0 1 0 0 1
132 บ้านหัวแม่โถ 0 1 0 0 1
133 บ้านห้วยไม้ซาง 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่คะตวน 0 1 0 0 1
135 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 1 0 0 1
136 บ้านแม่อุมป๊อก 0 1 0 0 1
137 รัตนประทีปวิทยา 0 1 0 0 1
138 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 1 0 0 1
139 บ้านป่าแก่ 0 0 1 1 1
140 บ้านเวฬุวัน 0 0 1 1 1
141 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 1 0 1
142 บ้านสุดห้วยนา 0 0 1 0 1
143 บ้านห้วยไก่ป่า 0 0 1 0 1
144 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 1 0 1
145 บ้านแม่สะแมง 0 0 1 0 1
146 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0
147 บ้านกะริคี 0 0 0 0 0
148 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 0
149 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 0
150 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 0
รวม 489 277 141 28 935