หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานฝ่ายอำนวยการ
2 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
3 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รองประธานฝ่ายอำนวยการ
4 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางสาวอมรา น้อยสกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางอำภา สุวรรณลพ รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุตรคำเมือง รักษาการ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่สะเรียง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่ยวม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่คง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯบ้านกาศ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่กะไน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯป่าแป๋ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่เหาะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯศิลาทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่โถ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่ลาน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่ลาหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯท่าผาปุ้ม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯขุนแม่ลาน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯห้วยห้อม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯบ้านแม่สวด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯสาละวิน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯกองก๋อย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯสบเมย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่คะตวน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯป่าโปง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
32 นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
33 นายสุริยันต์ ใจน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
34 นางสมใจ อินทสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
35 นายเกษม กันทาหอม ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
36 นายจำรัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
37 นายถวิล แดงสุกสี ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โถ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
38 นายวรเกียรติ จันทร์ศรี รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านเครอะบอ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
39 นายวิศิษฐ์ ใจพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
40 นายบุญ กุนนา หัวหน้าหมวดยานยนต์ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
41 นายอาคม หล้าคำ พนักงานขับเครื่องจักรกล กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
42 นายณรงค์ คำใส ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
43 นายประพาส วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
44 นายศรีวรรณ ธรรมยศ ช่างไม้ชั้น 4 กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
45 นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
46 นายเอกภพ สุขคลาย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
47 นางสาวสาธิตา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
48 นางสาวธมลวรรณ จรัสสุขศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
49 นางสาวนาตยา บุตรทองศรี เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขต กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
50 นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
51 นายเอกบดินทร์ ทากา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
52 นายทองดี นำสมัย ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
53 นายประพันธ์ คำภิไหล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
54 นางจันทร์ทิพย์ โพธิควา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
55 นางอัมภาวัลย์ วงษ์คำ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
56 นางสาวเพชรรัตน์ ทะนัน ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
57 นางสาวสุธาสินี ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
58 นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
59 นางสาวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
60 นางสาวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
61 นางสาวอัจฉราพร เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
62 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญศรี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
63 นายฉันท์ชนก ฤดีนฤกุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
64 นางสาวศิริรัตน์ คำงาม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
65 นางสาวชนากานต์ เนตรประดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
66 นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ษา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
67 นางสาวนิสิตา พงษากุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
68 นางสาวอรุณี ศรีธร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
69 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
70 นายเกียรติพงศ์ กองแก้วใส ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
71 นายอุทัย ชมแดนไพร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
72 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระทุกคน ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระทุกคน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
73 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
74 นายบรรเลง สุริยวงค์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านทุ่งแพม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
75 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
76 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
77 นายสัญญณันฑ์ วรรณคำ ครูโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
78 นายณรงค์ ศรีเมือง รอง ผอ.รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
79 นายทองคำ สมแก้ว ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
80 นางสาวปนัดดา กันทาหอม ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
81 นายไกรรัตน์ ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
82 นายประพาส วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต ๒ ประธานพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
83 นายอภิชิต วงค์คีรี ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
84 นายอนันต์ บุญเจิง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยสิงห์ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
85 นายภาคิณ ยาวิราช ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ต๊อบใต้ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
86 นายชูศักดิ์ พวงทอง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านพะมอลอ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
87 นายทองใบ สุริยะ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยเดื่อ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
88 นายสุริยงค์ ยาวิราช ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ปุ๋น กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
89 นายอาคม ปัญญา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านสุดห้วยนา กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
90 นายบรรเลง สุริยวงค์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านทุ่งแพม กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
91 นายอณุชาติ แก้วคำ ช่างไม้ ชั้น ๔ รรงไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุงพร้าว) กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
92 นายประเสริฐ ใจซาว ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านสบหาร กรรมการและเลขานุการกรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
93 นายอินสอน อินตาวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ประธานฝ่ายแสง สี เสียง
94 นายจำรัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนสังวาลย์วิทยา รองประธานฝ่ายแสง สี เสียง
95 นายเพชร ยาวิราช พนักงานบริการโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบใต้ รองประธานฝ่ายแสง สี เสียง
96 นายธีรวุฒิ พิชคำ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
97 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
98 นายสวาท หล้าคำ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านท่าสองแคว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
99 นายภัทราวุฒิ สุขนิสัย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
100 นายทองคำ สมแก้ว พนักงานบริการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
101 นายเพชร ยาวิราช พนักงานบริการโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบใต้ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
102 นายอาคม หล้าคำ พนักงานขับเครื่องจักรกล กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
103 นายณรงค์ คำใส ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
104 นายประพาส วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
105 นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
106 นายประพาส สุขนิสัย ช่างไม้ ชั้น ๓ รร.ชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
107 นายศรีวรรณ ธรรมยศ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยม่วง กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
108 นายมงคล สุขมา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยผึ้ง กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
109 นายวีระชัย ศรีสุข ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่เตี๋ย กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
110 นายประเสริฐ ใจซาว ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านสบหาร กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
111 นายบุญเทียม สุขสวัสดิ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สวด กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
112 นายสุจิต เอกจันทร์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สามแลบ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
113 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
114 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
115 นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
116 นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ กรรมการและเลขานุการฝ่าย แสง สี เสียง
117 นายเสน่ห์ ขวัญคง ผอ.โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง กรรมการและเลขานุการฝ่าย แสง สี เสียง
118 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีเมือง รอง ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่าย แสง สี เสียง
119 นายทองคำ สมแก้ว ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่าย แสง สี เสียง
120 นายไกรรัตน์ ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่าย แสง สี เสียง
121 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
122 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
123 นางสาวอมรา น้อยสกุล ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
124 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
125 นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
126 นางอำภา สุวรรณลพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
127 นางชลิยา มณีธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
128 นางสาวดวงสมร อินต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
129 นางสาวอุษณีย์ มโนวงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
130 นางเสาวณี คงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
131 นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
132 นางสาวเบญจวรรณ ตนภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
133 นางฐิติรัตน์ เพชรงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
134 นางสาวสถลัชชนันท์ โอภาสฐิติยศ นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
135 นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
136 นางจินดา สินวีรุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
137 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
138 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
139 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
140 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
141 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
142 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
143 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
144 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
145 นาวสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
146 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
147 นางสุดธิดา โตสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
148 นางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
149 นางสาวสิริกร ชุ่มเชย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
150 นางสุภาวดี คงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
151 นางกรพินธุ์ กำยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
152 นางสาวนฤมล เขียวมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
153 นางสาวสาธิตา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
154 นางสาวธมลวรรณ จรัสสุขศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
155 นางสาวนาตยา บุตรทองศรี เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขต กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
156 นางสาวเพชรรัตน์ ทะนัน ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
157 นางสาวสุธาสินี ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
158 นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
159 นางสาวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
160 นางสาวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
161 นางสาวอัจฉราพร เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
162 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญศรี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
163 นายฉันท์ชนก ฤดีนฤกุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
164 นางสาวศิริรัตน์ คำงาม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
165 นางสาวชนากานต์ เนตรประดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
166 นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ษา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
167 นางสาวนิสิตา พงษากุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
168 นางสาวอรุณี ศรีธร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
169 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
170 นางทัตพร คำยืน ครู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
171 นายณฑวรรษ นนท์ศรี ครู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
172 นายทองคำ สมแก้ว ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
173 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
174 นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
175 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ประธานฝ่ายงานธุรการและบริการ
176 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
177 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
178 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
179 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
180 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
181 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
182 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
183 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
184 นาวสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
185 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
186 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
187 นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
188 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายงานธุรการและบริการ
189 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
190 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
191 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
192 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
193 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
194 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
195 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
196 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
197 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
198 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
199 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
200 *** ศึกษานิเทศก์ประจำกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
201 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
202 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
203 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
204 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
205 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
206 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
207 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
208 นายสมบัติ ยาวิชัย ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
209 นายสายัญ โพธิสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลิด กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
210 นายไกรรัชต์ ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
211 นางสาวเบญจวรรณ ตนภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
212 นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
213 นายเอกบดินทร์ ทากา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
214 นางสาวผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยกรรมการและเลขนุการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
215 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 ประธานฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
216 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รองประธานฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
217 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
218 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุตรคำเมือง รักษาการ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
219 นายสมเกียรติ ยั่งยืน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
220 นายวิศิษฐ์ ใจพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
221 นางสาวศันสนีย์ แตะยา นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
222 นางบุญทิพย์ ทาปิยะ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
223 นางสาวศศิรา สาลิกานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
224 นางสาวพิมพ์พิรญาณ์ ศิริ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
225 นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
226 นางสาวกาญจนา มันตะนา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
227 นางสาวอรอนงค์ ชัยชนะ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
228 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
229 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ประธานฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
230 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
231 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
232 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
233 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
234 นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
235 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
236 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
237 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
238 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
239 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
240 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
241 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
242 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
243 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
244 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
245 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
246 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
247 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
248 นาวสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
249 นางสาวดวงสมร อินต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
250 นายวิทยา มูลไว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ( กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
251 นางสาวอรุณี ศรีธร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ( กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
252 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
253 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
254 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
255 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
256 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
257 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
258 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
259 นางสาวอัจฉราพร เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
260 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
261 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
262 นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
263 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
264 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ประธานการสรุปผลการดำเนินงาน
265 นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานการสรุปผลการดำเนินงาน
266 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานการสรุปผลการดำเนินงาน
267 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานการสรุปผลการดำเนินงาน
268 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
269 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
270 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
271 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
272 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
273 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
274 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
275 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
276 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
277 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
278 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
279 นางสาวอัจฉราพร เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
280 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
281 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน

นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า เจ้าหน้าที่ ICT ติดต่อเบอร์ 0828949529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]