หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 187 โรงเรียน ตชด.บ้านตูน 0 0 0
2 008 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 8 16 11
3 009 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 14 41 23
4 010 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 24 82 45
5 011 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 18 54 33
6 012 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 14 35 21
7 191 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 6 11 9
8 015 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 5 8 5
9 016 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 2 2 2
10 017 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 19 33 22
11 018 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 10 19 10
12 019 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 3 7 6
13 020 โรงเรียนบ้านกะริคี 1 1 1
14 024 โรงเรียนบ้านขุนวง 0 0 0
15 023 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 3 6 3
16 021 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0
17 022 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 10 20 10
18 025 โรงเรียนบ้านคะปวง 4 10 4
19 027 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 6 11 8
20 028 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 10 17 11
21 029 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 5 11 5
22 030 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 22 32 26
23 031 โรงเรียนบ้านดงกู่ 2 4 3
24 032 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 4 11 8
25 033 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1 3 2
26 034 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 1 1 1
27 035 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 7 14 10
28 036 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 3 4 3
29 037 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 3 2
30 038 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 2 4 3
31 042 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1 1 1
32 043 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 0 0 0
33 044 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1 1 1
34 039 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 10 14 13
35 040 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 9 12 8
36 041 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 9 19 13
37 045 โรงเรียนบ้านนาดอย 13 33 23
38 046 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 6 16 10
39 051 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 0 0 0
40 049 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 3 10 6
41 050 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 1 2 1
42 047 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 2 3 2
43 048 โรงเรียนบ้านป่าโปง 3 7 6
44 053 โรงเรียนบ้านผาเยอ 3 15 8
45 052 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 7 14 9
46 054 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0
47 055 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 1 6 3
48 058 โรงเรียนบ้านฟักทอง 0 0 0
49 121 โรงเรียนบ้านละอูบ 7 14 11
50 124 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 1 2 2
51 126 โรงเรียนบ้านสบหาร 0 0 0
52 125 โรงเรียนบ้านสบเมย 5 19 11
53 128 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1 1 1
54 129 โรงเรียนบ้านสาม 9 9 9
55 130 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 1 2 1
56 127 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 9 17 14
57 132 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 0 0 0
58 165 โรงเรียนบ้านหัวลา 7 15 12
59 164 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1 2 2
60 133 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1 3 2
61 134 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 2 5 2
62 137 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 0 0 0
63 136 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 4 6 5
64 193 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 1 1 1
65 135 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 3 12 6
66 138 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 10 25 16
67 139 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 5 7 6
68 144 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 7 6
69 145 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1 3 1
70 146 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 8 12 9
71 147 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 5 7 5
72 148 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 4 5 5
73 149 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 14 37 19
74 152 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 3 8 3
75 151 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 10 6
76 154 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 7 11 9
77 155 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 31 86 53
78 156 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0
79 157 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0
80 159 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 0 0 0
81 160 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 13 19 17
82 163 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 0 0 0
83 162 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 14 32 24
84 143 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 11 23 17
85 161 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 8 14 11
86 150 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 3 6 4
87 141 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1 2 1
88 140 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 5 8 5
89 153 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1 2 1
90 166 โรงเรียนบ้านอมพาย 8 28 15
91 168 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 8 20 10
92 167 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 5 9 6
93 169 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 0 0
94 026 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 0 0 0
95 122 โรงเรียนบ้านเลโคะ 18 36 22
96 123 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 2 8 4
97 131 โรงเรียนบ้านเสาหิน 2 3 2
98 056 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 15 23 20
99 060 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 0 0 0
100 059 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 0 0 0
101 061 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 3 9 6
102 062 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 6 17 9
103 064 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 5 18 7
104 063 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 0 0 0
105 067 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 28 62 49
106 068 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 1 1 1
107 070 โรงเรียนบ้านแม่งะ 0 0 0
108 072 โรงเรียนบ้านแม่จอ 3 8 3
109 074 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 10 21 15
110 073 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 14 34 18
111 077 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 3 6 6
112 076 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 5 9 7
113 075 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 10 19 16
114 081 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1 6 1
115 082 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 8 15 14
116 083 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 3 6 3
117 084 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 0 0 0
118 085 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 4 11 5
119 086 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1 2 2
120 090 โรงเรียนบ้านแม่ละ 5 5 5
121 091 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 3 12 6
122 092 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 4 7 5
123 093 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 3 9 5
124 094 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1 3 1
125 097 โรงเรียนบ้านแม่สวด 35 58 50
126 098 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 0 0 0
127 099 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 7 21 10
128 100 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 3 4 3
129 101 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 0 0 0
130 102 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 0 0 0
131 103 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1 2 1
132 106 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 7 15 12
133 105 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 2 6 4
134 104 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1 1 1
135 107 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 2 6 4
136 108 โรงเรียนบ้านแม่สุ 2 4 2
137 109 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 8 20 14
138 110 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 6 3
139 111 โรงเรียนบ้านแม่หาร 1 1 1
140 112 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 0 0 0
141 113 โรงเรียนบ้านแม่ออก 3 7 5
142 114 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 8 21 15
143 115 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 1 1 1
144 116 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1 3 2
145 117 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 2 3 3
146 118 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 0 0 0
147 119 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 1 2 1
148 066 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1 3 2
149 065 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 2 2 2
150 071 โรงเรียนบ้านแม่เงา 8 29 16
151 078 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 10 23 13
152 069 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 0 0 0
153 088 โรงเรียนบ้านแม่แพ 5 12 7
154 087 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 3 6 4
155 089 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 0 0 0
156 095 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 6 12 9
157 096 โรงเรียนบ้านแม่และ 2 2 2
158 080 โรงเรียนบ้านแม่โถ 21 35 26
159 079 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1 1 1
160 057 โรงเรียนบ้านโพซอ 33 66 53
161 120 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 21 45 28
162 170 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1 1 1
163 173 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 1 3 2
164 176 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 2 1
165 175 โรงเรียนล่องแพวิทยา 3 8 6
166 177 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 11 25 16
167 178 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 7 16 12
168 186 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 24 41 25
169 184 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 13 24 19
170 185 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 7 13 9
171 192 โรงเรียนอุมโละ สาขาล่องแพวิทยา 0 0 0
172 007 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 9 25 17
173 194 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง) 9 26 15
174 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 30 81 52
175 179 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 3 2
176 182 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 11 13 12
177 172 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 15 41 25
178 180 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0
179 181 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 3 6 4
180 013 โรงเรียนไท่จง 3 3 3
181 174 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 20 46 30
182 001 โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว 0 0 0
183 003 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 0 0 0
184 004 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 0 0 0
185 006 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านวาทู 0 0 0
186 005 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 0
187 002 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 0 0 0
รวม 1027 2246 1497
3743

นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า เจ้าหน้าที่ ICT ติดต่อเบอร์ 0828949529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]