หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสากล ชนะบูรณ์โรงเรียนบ้านป่าโปงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิมิตรพร จันตาโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุณยวีร์ คงความดีโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
4. นางวนิดา คำลือโรงเรียนบ้านแม่หลุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปกรณ์ คงแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์คีรีโรงเรียนบ้านละอูบรองประธานกรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ กรุณาคุณโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
4. นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียวโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวนกรรมการ
5. นางสรินยา ไผทรัตนตรัยโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงกรรมการ
6. นางปรัศนีใจ ราชพลแสนโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ ชูสินทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ บุญสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะรองประธานกรรมการ
3. นายรชานนท์ ฤดีแกล้วกล้าโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจรูญ คันธะระโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือกรรมการ
5. นางสาวสมจิต วิเศษกันทรากรโรงเรียนเพียงหลวง 11 (โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง)กรรมการ
6. นางรัชฎาภรณ์ คำปันโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ ปวงคำโรงเรียนบ้านแม่กะไนรองประธานกรรมการ
2. นางสมควร คำเรืองโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายชินวัฒน์ วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านห้วยวอกกรรมการ
4. นางสาวน้ำค้าง แสนยอดโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ บุญชักนำโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ พูลธวัชโรงเรียนบ้านป่าโปงรองประธานกรรมการ
3. นายประทีป กิจเมืองโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงดาว เจริญเต็มเปี่ยมโรงเรียนละอูบกรรมการ
5. นางชิดชไม พงษ์พันธ์โรงเรียนแม่ปางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายดำรงเดช วงศ์ละม่อมโรงเรียนรัตนประทีปประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ รบชนะโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
3. นายพุทธิพงษ์ โรจนเกียรติคุณโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายธนาคม นะกาลังโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นายวิทวัส เจริญศรีพรโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวรังสิมา พิกุลงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์โรงเรียนบ้านดูลาเปอรกรรมการ
3. นางสาวอังคนา วรรณตันโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุนภาสถาพรโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑๐กรรมการ
3. นายพนมไพร ใจขัดโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางดรุณี หมอกคำจันโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางวริศรา หลักบุญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นายเจนตะวัน ศรีวิชัยโรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนชวนนท์ สุนทรสุขโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาณิศา เภตราโรงเรียนบ้านแม่และกรรมการ
4. นายบุญชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นายอิศรา บุญสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่สุกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญารัตน์ เครืองามโรงเรียนบ้านละอูบประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร วดีสุุปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา รัตนาโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
5. นางบุญชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์โรงเรียนบ้านดูลาเปอรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ทองอิสระโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือประธานกรรมการ
2. นายอนิรุจน์ ขัตติยะโรงเรียนบ้านแม่หลุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอลงกต จูด้วงโรงเรียนบ้านแม่อุมลองรองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา เกรียงไกรรุ่งโรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ โชคหทัยวัลย์โรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
4. นางศิริพร โพธิ์หย่าโรงเรียนบ้านแพะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายกิตติ จารุชาตโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวังโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
3. นางรุจิกาญจน์ ปุ๊ดพรมโรงเรียนบ้านแม่เกาะกรรมการ
4. นายทวีชัย คติอุดมมงคลโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนนท์ประวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ สายสวาทโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการ
4. นางสาวมาลัยวรรณ ทานาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล นันโตโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นันโตโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางกมลชนก วนาศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์โรงเรียนดูลาเปอร์รองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพโรงเรียนบ้านทิยาเพอกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกานต์ศิริ หลวงมะลิโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์พิพัชญ์ ใจพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา พิศฎางค์โรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
4. นายพีระวัตร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
5. นางวรรณรัฐ ชูสังข์โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายกานต์ศิริ หลวงมะลิโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณรัฐ ชูสังข์โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ มหาชัยโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
5. นายนิภาภรณ์ อินต๊ะมังโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมฆ วีระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. นายวิเศษ วงค์ขัติโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
3. นายอิศรา บุญสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่สุกรรมการ
4. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดประธานกรรมการ
2. นายพัฒนมงคล กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคารองประธานกรรมการ
3. นางชยาภรณ์ แจ้งจืตรโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการ
4. นายวิเศษ วงค์ขัติโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
5. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
3. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
3. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
4. นาย สุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายนายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นายแทน จินะโต้งโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นายแทน จินะโต้งโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นายบุญช่วย ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเมธี พรรณทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่จ๊างประธานกรรมการ
2. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัส จันทร์กุญชรโรงเรียนชุมชนบ้านนำ้ดิบประธานกรรมการ
2. นางมยุรา วิไลศึกษานิเทศก์สพป.มส2กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ แสนวิจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สมปัญญาโรงเรียนดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์โรงเรียนบ้านช่างหม้อกรรมการ
3. นางอำภา อินทราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แตงกล่อมศึกษานิเทศก์สพป.มส2กรรมการ
5. นางสัตญา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัส จันทร์กุญชรโรงเรียนชุมชนบ้านนำ้ดิบประธานกรรมการ
2. นางมยุรา วิไลศึกษานิเทศก์สพป.มส2กรรมการ
3. นางสัตยา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการ
4. นางสัตญา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สมปัญญาโรงเรียนดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์โรงเรียนบ้านช่างหม้อกรรมการ
3. นางอำภา อินทราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แตงกล่อมศึกษานิเทศก์สพป.มส2กรรมการ
5. นางสิตญา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการ
6. นางสัตญา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะประธานกรรมการ
2. นางระริน เงินแก๊งโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
3. นางสิตญา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางวาณิชา สร้อยเพชรโรงเรียนบ้านแมโถใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางกัญวรา วงศ์ธิดาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเจตรินชัย เจริญเล็กโรงเรียนบ้านแม่ละกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ประจงโรงเรียนบ้านแม่ฮุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เมืองเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสายใจ รักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางกัญวรา วงศ์ธิดาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเจตรินชัย เจริญเล็กโรงเรียนบ้านแม่ละกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ประจงโรงเรียนบ้านแม่ฮุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เมืองเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสายใจ รักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสมใจ อินทสิทธิ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
3. นางฉัตริยาณันท์ วงศ์ทองโรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
3. นางฉัตริยาณันท์ วงศ์ทองโรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสง่า สิทธิโรงเรียนบ้านสบหารประธานกรรมการ
2. นายภูวนาถ ปัญญาโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
3. นายธนภัทธ สิริวิจิตรกุลโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการ
4. นายนภศูล สมวิสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ทะลุกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ ตาสาโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
6. นายแดนชัย สุธาโรงเรียนบ้านกองแปใต้กรรมการ
7. นายอนันต์ ประวังโรงเรียนบ้านพะมอลอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายดำรง ปันทะวังโรงเรียนบ้านอมพายประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
3. นางจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
4. นายธนทัต เพียรวิทย์โรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
5. นายกิตติพันธุ์ ปวงคำโรงเรียนแม่กะไนกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ วงศ์แปงโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นายดอนชัย สุธาโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส จันทร์กุญชรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สุทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นายจิรพัส ปันดิษโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยกรรมการ
4. นายอดุลย์ เขียวมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
5. นายรักเกียรติ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรฉวี ธิทะโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ประจักษ์พนาโรงเรียนศิษย์เก่าศิริราชบ้านดงกรรมการ
3. นางนาตญา จันแสนโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นางทิพากร บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเขมรักษ์ กุมารสิทธิ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา วงค์ไชยโรงเรียนบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นางปราจิน สายฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
4. นายชุมพร แจ้งจิตรโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณฐนน สมเจริญโรงเรียนป่าแก่กรรมการ
3. นายธนาธิป อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางนงนุช วิชชโลกาโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการ
3. นายภูเบศวร์ รัตนมงคลโรงเรียนอมพายกรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วงศ์กิติโรงเรียนบ้านทิยาเพอกรรมการ
5. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร ไหวดีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คงคาใสโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ศรีธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
3. นางสาววลัยพร หงษ์จันดาโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายจักพร สะตะโรงเรียนบ้านแม่ฮุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัยโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ ธารพระคุณโรงเรียนฟักทองประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ เซนักค้าโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
3. นายธิดารัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
4. นายชุติเดช ศิริโภขจรโรงเรียนร่มฉัตรวิทยากรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ จิตหาญโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
3. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการ
5. นายชุติเดช ศิริโภขจรโรงเรียนร่มฉัตรวิทยากรรมการ
6. นายวรวิทย์ ธารพระคุณโรงเรียนบ้านฟักทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ จิตหาญโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร เกตุบรรจงโรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัยโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา กันทาหอมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวดนิตา ดีเพียรโรงเรียนบ้านห้วยโผประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวปนัดดา กันทาหอมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณัฐชมลณ์ อรัญญภูมิโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายกิติคุณ เมฆอากาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
4. นายพฤทธิกร สุรีย์โรงเรียนบ้านแม่อมลานกรรมการ
5. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่สะลาบกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายณัฐพันธ์ มาลีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี อินแถลงโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ตุ้ยดีโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
3. นายศิวกร เชื้อหมอโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ มณีทองโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ประธานกรรมการ
2. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่สะลาบกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติพร ไหวดีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร ไหวดีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีไพภร มุ่งดีโรงเรียนบ้านแม่ลิดประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
3. นายศุภชัย ศรีบุษย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต โตสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เงาประธานกรรมการ
2. นายอินทร มั่นอ่าวโรงเรียนบ้านดงใหม่กรรมการ
3. นายทศพร พจนาปิยะกุโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพภร มุ่งดีโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประยูร อยู่สุภาพโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายนที คำรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ คงคาใสโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประยูร อยู่สุภาพโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
2. นายณที คำรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
3. นายสามารถ ยงศรีมงคลชัยโรงเรียนบ้าาแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลััย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการ
2. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลี คำภีระโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผอ.โรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นางวันพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายมงคล เกียรติฟูเฟืองเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
3. นายชลธี สมหมายเจ้าหน้าที่การเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
4. นายสุทิน สีตาเจ้าหน้าที่การเกษตร เทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ สิทธิบุญนักวิชาการเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
6. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวันพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
2. นางณัฐธิกา กิจเมืองโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
4. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผอ.โรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สีตาเจ้าหน้าที่การเกษตร เทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
3. นายชลธี สมหมายเจ้าหน้าที่การเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
4. นายมงคล เกียรติฟูเฟื่องเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ สิทธิบุญนักวิชาการเกษตร เทศบาล ตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
6. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบัวจันทร์ ฉัตรตันใจโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผอ.โรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
3. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนห้วยหมากหนุนกรรมการ
4. นางสาวภัทรวรรณ ขันตาโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผอ.โรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นางบัวจันทร์ ฉัตรตันใจโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
3. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนห้วยหมากหนุนกรรมการ
4. นางสาวภัทรวรรณ ขันตาโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนห้วยหมากหนุนกรรมการ
3. นางสาวรัตติยาพร จันต๊ะโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางยุพิน กันหม่องโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
5. นางมาลััย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนกรรมการ
2. นางสาวรัตติยาพร จันต๊ะโรงเรียนบ้านสัมป่อยกรรมการ
3. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการ
5. นางยุพิน กันหม่องโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายภูวดล มณีวรณ์โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือกรรมการ
2. นางขวัญจิตร์ คำแปงโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุวลักษณ์ ประดิษฐ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
4. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชญาน์ คงคาใสโรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยากรรมการ
3. นายณฑวรรณ นนท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวไสว ออกสุขโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไสว ออกสุขโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจุฑามาศ แสนใจโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฆัมพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านทิยาเพอกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ แสพลกรังโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวปภาณี ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ อาภรณ์ไพรโรงเรียนบ้านแม่แพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุทิน แก้วเสมอโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางฉลองรัตน์ สุขสมโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสาวจำเรียง พลนาโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
4. นางสมศรี ศิลาชาลโรงเรียนอยุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการ
5. นางดวงรัตน์ สายสวาทโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นางภิญญาพัชญ์ ยาวิไชยโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการ
3. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ ยาวิไชยโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการ
3. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบรรเรียง ปวงคำคงโรงเรียนคะปวงกรรมการ
3. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ไชยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบรรเรียง ปวงคำคงโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
3. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ไชยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบรรเรียง ปวงคำคงโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
3. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสุนีย์ ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
2. นางสาวภคินี แดงปะลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสุณี ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
2. นางสุนีย์ ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นางสาวภคินี แดงปะลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
2. นางสุณี ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นางสาวภคินี แดงปะลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสุนีย์ ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสยาม เรืองสุกใสย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นายแทน จินะโต้งโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสุณี ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
2. นางสุณี ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นางสาวภคินี แดงปะลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสุนีย์ ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
2. นางสุณี ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นางสาวภคินี แดงปะลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสุนีย์ ธรรมาจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางพะเยาว์ นิยมศึกษานิเทศก์สพป.มส2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางพะเยาว์ นิยมศึกษานิเทศก์สพป.มส2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางพะเยาว์ นิยมศึกษานิเทศก์สพป.มส2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางพะเยาว์ นิยมศึกษานิเทศก์สพป.มส2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางพะเยาว์ นิยมศึกษานิเทศก์สพป.มส2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี เมืองเจริญโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
3. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายประชัน แสนใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
3. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี เมืองเจริญโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
3. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นายเสสาวินยัง มีแก้วไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นายเสสาวินยัง มีแก้วไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นายเสสาวินยัง มีแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สีตาเจ้าหน้าที่การเกษตร เทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
3. นายชลธี สมหมายเจ้าหน้าที่การเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
4. นายมงคล เกียรติฟูเฟื่องเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ สิทธิบุญนักวิชาการเกษตร เทศบาล ตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
6. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สีตาเจ้าหน้าการเกษตร เทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
3. นายชลธี สมหมายเจ้าหน้าการเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ สิทธิบุญนักวิชาการเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
5. นายมงคล เกียรติฟูเฟืองเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
6. นายนายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า เจ้าหน้าที่ ICT ติดต่อเบอร์ 0828949529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]