รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายพีรชัย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายหม่อง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจำรัส  วิเศษคำนึง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายดอย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายต้นกล้า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายณรงค์เดช  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายโหย่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายจรินทร์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเอกรัตน์  วิไลฟ้าอมร
 
1. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปวงฟู
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  หม่องแสง
 
1. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สุรีรัตนโชติ
2. เด็กหญิงชลิตา  หวานซึ้ง
3. เด็กหญิงพิมพิดา  เมืองเมา
4. เด็กชายสมบูรณ์  แสงทองกระจ่าง
5. เด็กชายไพรโย  เมืองเมา
 
1. นายเอกรัตน์  กันแก้ว
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีใจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายกษิดิศ  โพธิ์ไทรย์
2. เด็กหญิงพรธิรา  ยอดเชิงฉลาด
3. เด็กหญิงอิ่งส่วย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจีรวุธ  รักร่วม
2. นายณัฐนันท์  สุคันธมาลา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กชายณัฐกิตต์   เบญจมาศสีเงิน
2. เด็กหญิงพริฏฐา   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยอดขวัญ  อินทรทัศน์
2. นางสาวภุมรินทร์  คงผาสุข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กหญิงคำหลี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายปิยพัทธ์  สุฐิตา
 
1. นางศิริพรรณ  รูปะวิเชตร์
2. นางชนัญญา  รักเรียน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสา 1. เด็กหญิงชฎาพร  จอจอ
2. เด็กชายถีรนัย  โตมู
 
1. นางสาวศิริรัตน์   แสนรินทร์
2. นายปรมาพร  โยธาวัฒนากุูล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงวรรณิตา  วราฤทธิ์ภาคกุล
 
1. นางสาวเพฑูริย์  พละทรัพย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กหญิงพรเพชร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสุชีวัลย์  วัฒนวิถี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. นายก่อพงศ์  มานหนักแน่น
 
1. นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพมบก 1. เด็กชายจามร  ยอดแสง
 
1. นางสาวปาลิดา  ภักดีเกษม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออ 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา   วัฒนาทิพย์กุล
 
1. นายวิโรจน์  เต็มสุนทรวารี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงพิจิตตรา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวเพชรา  ปู่แขก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เขื่อนคำ
 
1. นางสาวภุมรินทร์  คงผาสุข
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงปาลิดา  มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงเกสรา  ไพรศิริคุณ
 
1. นางจรรยา  ชัยเสนา
2. นางอรชร  ภูมิคอนสาร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาหาน 1. เด็กหญิงรวิพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางแสงทอง  วรรณทา
2. นางสาวรัชนก  เล่าเรียนดี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำดี
2. เด็กหญิงวิมล  ณิชกมลสกุล
 
1. นางสาวชนากานต์  แก้วกองบุญ
2. นางสาวอนุสรา  วงค์ประเสริฐ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงศิริมาศ  ชัยสัจจานนท์
 
1. นายสุริยัณห์  วรรณธร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1. เด็กชายนฤทธิ์  ทุนน่อย
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายฟุ้ดแบงค์  มูลโลก
 
1. นางสาวทัดชา  เขื่อนรัตน์
2. นางเทวัญ  นีกรี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 1. เด็กหญิงกอฝ้าย  กนกวงศ์ศิริ
2. เด็กชายสุวิทย์  กนกวงศ์ศิริ
3. เด็กหญิงไอลัดดา  บารมีกิจสกุล
 
1. นางสาวสินจัย  โรจน์ชีวิน
2. นายทรงยศ  ประสิทธิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงศิริกานต์  จุลเหลา
2. เด็กชายศุภชีพ  นะนอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สีออน
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
2. นางสาวสุดารัตน์  สิทธิ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงกันติยา  อุดมอัมพร
 
1. นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  โรจน์เกษตรสิน
2. เด็กชายพัชรพล  จองน้อย
3. เด็กชายอุง  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายเอกพจน์  โรจน์เกษตรสิน
 
1. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
2. นายวุฒิพล  มุขแก้ว
3. นางสาวเพชรา  ปู่แขก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. นายปิระศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพัฒนะ  นวลมา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงกชกร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถนัด  ทุนอินทร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายณภัทร  กรพรเลิศ
 
1. นางอรุณี  สังสุทธิ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงสุดาพร  บุญกิติ
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กชายวสุรัตน์  บุญรักษา
 
1. นายคมสัน  กะเหว่าทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กชายพิทยุฒท์   สมานคำ
 
1. นางสาวอรารัตน์  ก้อนจำปา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. นางสาวสุมาลี  ศักดิ์เสรีชน
 
1. นางสาวณรัตน์  สิงห์แก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางผ่องพรรณ  ปกรณ์พงศ์สิริ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นายวัชรพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุรเดช  เดชเดิม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงกชกร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถนัด  ทุนอินทร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. นายสุขสันต์  ศรีวรรณะ
 
1. นายสมบัติ  ทองออน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงค์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา   สอนบุญทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางสาวจันทร์แก้ว  เทียนทองนพคุณ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กหญิงศิริยา   น้อยมุ้ง
 
1. นางทัศนาภรณ์  นะคำ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงค์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา   สอนบุญทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางสาวพเนตร์  แกล้วกล้า
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกญิการ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายกมล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายกริชนะ  อัศรเกรียงไกล
4. เด็กชายก้องภพ  อุ่นคำ
5. เด็กหญิงจรัสศรี  สายพงษ์ไพร
6. เด็กหญิงช่อฟ้า  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงดรุณี  เพียงขวัญ
8. เด็กชายธนพล  ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กชายธนวัตร  หวานหยดย้อย
10. เด็กชายธีรศักดิ์  ไพรกลิ่นสุคนธ์
11. เด็กชายนาคา  ชัยสัจจานนท์
12. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปราสาทดียิ่ง
13. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  พงษ์ล้อมลักษณ์
14. เด็กชายพรรษวรรษ  ภาพเฉลิ่มพจน์
15. เด็กหญิงพรสินี  ไม่มีชื่อสกุล
16. เด็กหญิงภัคจิรา  ไพรกลิ่นสุคนธ์
17. เด็กชายยอดชาย  ไม่มีชื่อสกุล
18. เด็กหญิงวริษา  ภวัตชนนท์
19. เด็กหญิงวันดี  ขุนพลอยพลัก
20. เด็กหญิงสารภี  ฐิตินันท์ปรีชากุล
21. เด็กหญิงสุณี  สุขเจริญสิทธิ์
22. เด็กหญิงสุพัตรา  ไพรกลิ่นสุคนธ์
23. เด็กหญิงอรทิษา  เกีนรติยิ่งสง่า
24. เด็กหญิงอุไรพร  ชัยสัจจานนท์
25. เด็กหญิงโยษิตา  รัตนชัยภัทรกุล
 
1. นางสาวศิรินภา   สมนาม
2. นายอรรถพล   ชุมพู
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เลาลี
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ตั่นแก้ว
3. เด็กชายพิทวัส  วิริยภัทรจินดา
4. นางสาวมัณฑิรา  ชอบพอ
5. เด็กชายวันเฉลิม  กันทะมา
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  ติ๊บมู
7. เด็กหญิงเจษฎาพร  นวลแก้ว
8. เด็กชายเสรีย์  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นางธัญสินี  ภูกา
2. นางสิรินทร์ดา  ศรีชัย
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอแบะ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ไพรบรรลือ
2. เด็กหญิงจินตภัทร์  เหล่าก้อนคำ
3. เด็กหญิงณัฐนารี  กำเนิดกรุณา
4. เด็กหญิงนฤพร  ไวพจน์สมพร
5. เด็กชายพงษ์เทพ  ไพรบรรลือ
6. เด็กชายมนุพร  นราพินิจกุล
7. เด็กชายสรทัช  ไวพจน์สมพร
8. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไวพจน์สมพร
9. เด็กชายอรรณพ  ฤดีผ่องอำไพ
10. เด็กหญิงอรวรรณ  โชติเวทย์อนุกุล
 
1. นางสาวขวัญตระกูล  คำธานี
2. นายมนตรี  เหล่าก้อนคำ
3. นายวิษณุ  ทองจิตร์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงกาญลักษ์   ตาหมี่
2. เด็กหญิงชฎาวดี   เลาหมี่
3. เด็กหญิงณัฐชไม   แซ่ยั้ง
4. เด็กหญิงบุญญรัตน์   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงพรธิรา   ยอดเชิงฉลาด
6. เด็กหญิงพัชราพร   ยี่ปา
7. เด็กหญิงลำดวน   ไพรคติภพ
8. เด็กหญิงอะหมี่มะ   แซ่ย่าง
 
1. นางเบญจพร   แก้วธารากุล
2. นางสาวสุภาพร   จันต๊ะวิลัย
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ปันสี
2. เด็กหญิงนิรชา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
3. เด็กหญิงพรสินี  ฮองโยง
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซทู
5. เด็กหญิงลาแหมะ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
6. เด็กหญิงสุวารัตน์  ตะแก
 
1. นายวรรณศิลป์  ศรีวรรณะ
2. นางกรสิริ  รักษ์นิธิภา
3. นางสาวสุภาคินี  ศรียงค์
4. นางสาวน้ำทิพย์  ดิเบอะ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หว่างป่อ
2. เด็กหญิงกฤษณา  แสงขวัญชัย
3. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่หัน
4. เด็กหญิงดรุณี  บราต่อ
5. เด็กหญิงนิดา  แซ่หัน
6. เด็กชายปฐมฤกษ์  ปราณีจันทร์
7. เด็กหญิงปรานต์  แปงใจ
8. เด็กหญิงพรวดี  ว่างป่อ
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นายหว่าง
10. เด็กหญิงรสนา  ว่างป่อ
11. เด็กชายฤทธา  พาณิชย์สมบูรณ์
12. เด็กชายฤทธิ์เดช  พาณิชย์สมบูรณ์
13. เด็กหญิงวารี  เลาหรื่อ
14. เด็กชายสันติภาพ  ตุเออะ
15. เด็กหญิงเสาวนีย์  พนมไพร
16. เด็กหญิงแสงอิง  หลู่หมุ่ง
 
1. นายวรรณศิลป์  ศรีวรรณะ
2. นางสาวรมณีย์  จันตายศ
3. นางสาวศุภางค์  ปิ่นแก้ว
4. นางสาวดาราวรรณ  ศรีพันธุ์
5. นางสาววิภาพรรณ  แสนคำ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงกันติยา  อุดมอัมพร
2. เด็กหญิงณัฐชนา  ปิยชาติศรกุล
3. เด็กหญิงทัศนีย์  อุดมอัมพร
4. เด็กชายนวพล  ชนะชูเจริญ
5. เด็กหญิงปาลิดา  อุดมอัมพร
6. เด็กหญิงยุวดี  จะหา
7. เด็กหญิงวันทนี  โชติเวทย์สรานนท์
8. เด็กหญิงวิภาดา  ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงศิริพรรณ  ไพรบรรลือ
10. เด็กชายศุภกิตติ์  ธารีพิทักษ์
11. เด็กหญิงสรัลพร  ธงชัยชนะ
12. เด็กหญิงสิริกร  จิตรดำรงค์รัตน์
13. เด็กหญิงสุรดา  ดิเรกวาจา
14. เด็กหญิงสุวรรณี  พิทักษ์กิตติกุล
15. เด็กชายอนุภัทร  ชายชาตรี
16. เด็กหญิงเครือฟ้า  รู้ดี
 
1. นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ
2. นายสุภาพชน  พัฒนวโรทัย
3. นางสาวยลดา  หล้าเหลื้อม
4. นางจิตติมา  อภิชัย
5. นางสาวธมลชนก  อมรธนวงศ์
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงณัฐชนา  ปิยชาติศรกุล
2. เด็กชายทศพล  หน่อสีดา
3. เด็กชายนวพล  ชนะชูเจริญ
4. เด็กหญิงวันทนี  โชติเวทย์ศรานนท์
5. เด็กหญิงสิริกร  ไพรปรีเปรม
 
1. นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ
2. นางสาวยลดา  หล้าเหลื้อม
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอแบะ 1. เด็กชายกนกพล  กรองแก้วสิริกุล
2. เด็กหญิงปวีณา  กำเนิดกรุณา
 
1. นางสาวขวัญตระกูล  คำธานี
2. นายขจร  บุตรแสงโคตร
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงนวล  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายบ่อแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสอง  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงหมวยขาว  ซาย
5. เด็กชายอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายแหม่แหระ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ชายสืบสกุล
2. นางฤดี  หมื่นแก้ว
3. นางสาววราภรณ์  ยุวกติานนท์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายตรีมิตร  คีรีประเสริฐนาม
2. เด็กชายธีรนพ  เมืองเด่น
3. เด็กชายธีรภัทร  ทรัพย์พยาไท
4. เด็กชายยศพันธ์  ธรรมาวิมล
5. เด็กชายลี  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายสิทธิพล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายบุญมี  สายสวาท
2. นายขวัญชัย  พระจันทร์แย้ม
3. นายวสันต์  หมื่นแก้ว
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. นายชานน   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายทุ่น  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายพรเทพ   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายวรากร  วิไลจันทร์
5. เด็กชายสมศักดิ์  ภคนันท์บวร
6. เด็กชายสรายุทธ   ไม่มีชื่อสกุล
7. นายอ่องคำ  ไม่มีชื่อสกุล
8. นายเมือง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสรพงศ์  กัมปนาทโชติกุล
2. นางสาวสุชาดา  ทองเขียว
3. นายอุดมสิน  สินธพทอง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงบุญญานุช  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำสุข
 
1. นางอรวรรณ  ปาละแดง
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญโนจา
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงดาราพร  กันทะนะ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ไพรอมรรัตน์
3. เด็กหญิงอัมพร  ฉัตรพงศ์เลอเลิศ
 
1. นางสาวนงนุช  ชัยคุณา
2. นางสาวนาตยา  รักษาภักดี
 
57 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสิทธิชัย  อุตศรี
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นายสุเนตร  กำไลทอง
 
58 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  วจีมงคล
2. เด็กหญิงอรอุมา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
 
59 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. นายประพันธ์  วงศ์คำ
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ศิริอางค์
3. เด็กหญิงอรสา  มุงมา
 
1. นายณัฏฐ์  นิยมรัตน์
2. นายภูดิศ  ยุทธพันธ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายตุน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายวงศธร  อุทรมณีสว่าง
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
2. นายรักสว่าง  ขยันงาน
 
61 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นางสาวคำหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายปฐมพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
2. นายจักรพงษ์  หยกแสงเรืองมุก
 
62 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายนราวิช  กุลกิจวุฒินันท์
2. เด็กชายศีลดิถ  โก่งสายเงิน
 
1. นางสาวจันทร์สม  สมเขื่อน
2. นางวิจิตรรัตน์   นายวม
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายวัฒนา   ภีระจิ่ง
2. เด็กชายอัฐพล  เลิศปัญญา
 
1. นายบุญโท  ไพศาล
2. นางอาภัสรา  ทนันชัย
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงกีรณา  เพ็ญศรี
2. เด็กชายอภิทักษ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงอภัสรา  อ่องสถาน
2. เด็กชายอลงกรณ์  มณีเลิศ
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นายอภิวัฒน์  สายปัญญา
 
66 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กหญิงผึ้ง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธนพล  หมั่นสกุล
2. นางสาวสิริภาคย์   ยอดทอง
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายธนกฤต  ศิริรัตนวงค์
2. เด็กชายสุรสิทธิ๋  จุลบุตร
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กาวรรณ
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายอาทิตย์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเครือแสง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณัฐชัย  มังคลาด
2. นายสุริยา  ทวีวัฒน์
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายเครือแลง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายโหย่งอยู่  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายไกรสร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุริยา  ทวีวัฒน์
2. นายตุลากรณ์  อ่อนนุ่ม
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กชายพงษ์กร  องอาจศักดิ์ศรี
2. เด็กชายภัทรดนัย  คีรีเกิดเกียรติ
3. เด็กชายเสาร์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพลากร  สายยืด
2. นายณัฐพล  สุริยมลฑล
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายชายแดน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายพิพัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเกษม  ดวงจันทร์
 
1. นายชวลิต  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กชายธนดล  ชมกรเลิศ
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญชูธวัช
3. เด็กชายธีรพงษ์  ธีรทรัพย์ไพศาล
 
1. นายชัยพฤกษ์  ขยันงาน
2. นายทอมสันต์  มหาวัน
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1. เด็กหญิงมีนา   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงลลิตา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพันธกานต์  ปันตุ้ย
2. นายเกษม  โหล่เจ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กหญิงชาลินี  สิริเกษม
2. เด็กชายนิเวศน์  เจริญชัยโอฬาร
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บิณฑบาตรคีรี
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เยาวโสภา
2. นายสุรชัย  กอนพเคราะห์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงพรรษา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงรัชนี  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงอติกานต์  กันทะ
4. เด็กหญิงอังคณา  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงอารีย์  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงแสงยิง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางทิพวรรณ  กวีวัฒน์
2. นางรักษ์บุญ  ธุระณรงค์
3. นางศิริลักษณ์  อรุณสุวรรณ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงกรรวี  เมืองเมา
2. เด็กหญิงจรรยพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงตวงรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงรุจิรา  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงอาภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
2. นางสาวจามรี  เพียรสะอาด
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์   เป็งนาค
2. เด็กหญิงชมพูพันธ์ทิพย์   สุขสมนึก
3. เด็กหญิงซอมภอ   นิลคง
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายยุทธนา  แซ่พัง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กชายจ่อ  เมืองคำ
2. เด็กหญิงบุญยารัตน์  สีฉว่า
3. เด็กชายวิชญะ  สีฉว่า
 
1. นายฤทธิชัย  ดำรงค์ชีพ
2. นางสาวจีราพร  เขียวกันยะ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. นางสาวชมพูนุท  เขียวแปง
2. เด็กหญิงอาทิติญา  กันทาสุข
3. เด็กหญิงแอ้ม  จายหลู่
 
1. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
2. นางสาวนันท์นภัส  ยอดสาแล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตอง 1. นางสาวฉวีวรรณ  ก่อเกียรตินิมิตร
2. นางสาวบุษรา  ก่อเกิดวนา
3. เด็กหญิงศานันทินี  ผลเกิดคุณธรรม
 
1. นายชัยพฤกษ์  ขยันงาน
2. สิบเอกพรศักดิ์  ศรีศิริ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. นางสาวจรรยพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวน้ำทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวหอมเครือ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
2. นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กหญิงตะวันดาว   หงอ
2. เด็กหญิงบุษป์สุคนธ์   ขอคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา  เย็นจ๊ะ
 
1. นางสาวจิราวรรณ   อยู่สมบัติ
2. นางสาวจิราพร   อยู่สมบัติ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงดวงพร   อย่างจา
2. เด็กหญิงรจนา   สะชิโม
3. เด็กหญิงสิริธร   แสหน่อ
 
1. นางสาวนริศรา   นันทะพงค์
2. นายกมลภูมิ   กาวิโล
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลโลก
3. เด็กหญิงสร้อยแสง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางภิรฎา  ใสสว่าง
2. นางจินตนา  คำภีระ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1. เด็กหญิงคำดาว  นาอุทุน
2. เด็กชายอาทิตย์  กุณนะ
3. เด็กหญิงแสงคำ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวภัทรพร  ปันดา
2. นายสุทธิพงษ์  ปันดา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงจันทร์คำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจำนวล  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เลาหล้า
 
1. นางจีราพร  อินเหลา
2. นางสาวสลิตา  ชัยกุล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายมงคล  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายหมวย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเครือ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์   เหล็กเทศ
2. นางสาวเวธกา  วงษ์เดือน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  กระแสทองดี
2. เด็กหญิงอมิตา  คงสุขยิ่งอนันต์
3. เด็กหญิงเอื้องไพร  มูลรัง
 
1. นางสาวเครือมาศ  คำสุข
2. นายปัญญา  รักสกุล
 
89 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 1. เด็กหญิงกรองทอง  แซ่เห่อ
2. เด็กชายศิลา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายศุภกฤต  สุทธิรักษ์โสภาวดี
 
1. นางสาวปิยะพร  เรือนคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  วิทย์วิบูลย์ผล
 
90 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ชนิดกานน
2. เด็กหญิงพรพิมล  เทิดธรรมสิริ
3. เด็กหญิงมนชนก  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางกาญจนา  มูลคำ
2. นางสาวสุภาวดี  คำฟู
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ประสมสุข
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เปลี่ยนกมล
3. นางสาวอ้อยใจ  วงศ์แสน
 
1. นางสาวศิวัตรา  สนธิกุล
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรีมูล
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี  แซ่เฒ่า
 
1. นางแสงเดือน  ปัญญาเลิศ
2. นางสาวพนมไพร  สมชัย
 
93 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เทิดไตรรงค์
2. เด็กชายอานนท์  แสงน้อย
 
1. นางสาวภุมรินทร์  คงผาสุข
2. นางสาวพัชชากุล  มณีวงค์
 
94 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงวิภาวี  เชิดชูวัลลภ
2. เด็กชายสวภัทร์  พงศ์สกุลเลิศ
 
1. นางสาวพรพิมล  บำเพ็ญจิตกุศล
2. นางสาวกาญจน์ชญา  แก้วจินดา
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายวสุพล  ประชาคมเสรี
 
1. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายวิชัย  ตัดยา
 
1. นางวันเพียน  ศรีดา
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายปิยะชาติ  แข่ลีซอ
 
1. นางอำพร  วิเศษคำนึง
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 1. เด็กหญิงจันทิพย์มา  พิชิตคนพาล
 
1. นางสาวรวีนิภา  ลิขิตรุ่งรัตน์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาหาน 1. เด็กหญิงชนิสร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงสริญดา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงอริญลดา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงอริสรา  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงไพลิน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรติมา  มีเหตุผล
2. นางสาวอริสา  รักไทย
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  วิเชียรยอดกุล
 
1. นายเสริมศักดิ์  อินทวงค์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงปูนา   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวภุมรินทร์  คงผาสุข
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1. เด็กชายพลพล  ภูผาไพรวัลย์
 
1. นายเอกชัย  สีดา
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กหญิงเครือแสง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสายฝน  เล่าเรียนดี
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทิพกนก
2. เด็กชายธีรเดช  กรวัฒนานุกุล
3. เด็กชายศุวิล  รุ่งอรุณนิติรักษ์
 
1. นายสุวพิชญ์  ไกรภพเจริญจิต
2. นางอัจจนา  ไกรภพเจริญจิต
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 1. เด็กชายชยานนท์  สิริมงคลภักดี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พาโอ๊ะ
3. เด็กชายวรชัย  ไพรรัตนากร
 
1. นางเนตรนภา  กันธะลีย์
2. นางสาวพัชณี  จ่ากุ๊
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายชัชพล  เฉ่วจา
2. เด็กชายประสิทธิ  ความสัมพันธ์ดี
3. เด็กชายหลาวใส  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางกัลยา  จิราพงษ์
2. นายสมฤกษ์  เลิศรัศมีโชติ
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  นันตา
2. เด็กชายราวี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายกิตติชัย  เพชรงามบัวตอง
2. เด็กชายพัจนกร  พรหมผัด
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีสกุล
 
1. นายมนตรี  ผิวผัน
2. นางอนงค์  แกนุ
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายธีรเดช  นฤมิตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สมวถา
3. เด็กชายวิศิษฐ์  ชูเกียรติวนา
 
1. นายมนตรี  ผิวผัน
2. นางอนงค์  แกนุ