สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 17.2 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศราวุฒิ  บุญชูอำนวย
2. เด็กชายสุรพล  เฉลิมรุ่งเรืองกิจ
 
1. นายนพพร  ทะนันชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายดุสิต  พรสินวรการนต์
2. เด็กชายธนากร  กุลจิราวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ์  วงศ์สุวรรณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เจริญศรี
2. เด็กหญิงวิภา  ถิ่นเมืองแม่
 
1. นางสาวสุภารัตน์   ตั๋นแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนรินทร์  ตาเตอะ
 
1. นางสาวศิริพร  คาตู
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิสมัย  กอบใจบริสุทธิ์
 
1. นางวัลยา  สิทธิธัญญ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุสรณ์  กอบจิตสะอาด
2. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนสด
3. เด็กหญิงผกามาศ  นิลละออง
4. เด็กหญิงวิชญดา  ยาลังกา
5. เด็กชายอธิวัฒน์  ไพรศุภกิจ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ศักดิ์วุฒิโชค
 
1. นายอานุภาพ  เมืองมานิตย์
2. นายบัญชา  ทิพาคำ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ์  วงศ์สุววรณ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  ธรธรรมปัญญา
2. เด็กหญิงอรณี  กาวิชัย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  อุทัยสุขศรี
 
1. นางสาวศิริพร   คาตู
2. นางสาวพัชรินทร์  เครือวงค์