สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  ธรธรรมปัญญา
2. เด็กหญิงอรณี  กาวิชัย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  อุทัยสุขศรี
 
1. นางสาวศิริพร   คาตู
2. นางสาวพัชรินทร์  เครือวงค์