สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายศิริมงคล   โพธิ
 
1. นางสาวอัศรา  แก้วคำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพันกร   อรุณวัฒนเดช
2. เด็กชายพันการ   อรุณวัฒนเดช
3. เด็กชายพีรณัฐ  สมานคำ
4. เด็กหญิงศิริพร  มาแฮ
 
1. นางสาวรัตนากร  แก้วน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีนเรศน์  อาทิตย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพันกร   อรุณวัฒนเดช
 
1. นางสาวอรารัตน์  ก้อนจำปา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทยุฒท์   สมานคำ
 
1. นางสาวอรารัตน์  ก้อนจำปา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทยุฒท์   สมานคำ
 
1. นางสาวอรารัตน์  ก้อนจำปา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ปันบือ
 
1. นางสาวอรารัตน์  ก้อนจำปา
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงยุวดี  สายไทย
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พนาสิทธิกุล
 
1. นายศรัณยู  กันทะมัง
2. นายเสริมศักดิ์  อินทวงศ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์   กัมปนาทวิจิตรกุล
2. เด็กชายอติกานต์  เบญจมาศสีเงิน
 
1. นายศรัณยู  กันทะมัง
2. นายเสริมศักดิ์  อินทวงศ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายตะวัน  สลักจิตสกุล
2. เด็กชายปกาศิต   ลาภวนารักษ์
3. เด็กชายสดชื่น   ชมชื่นพฤกษา
 
1. นายชาบาน  ติวัน
2. นายภีศมะ  กอบกู้ธรรม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวลัยวรรณ  ประภาสกานต์โกศล
2. เด็กหญิงสราวลี  มิตรมากดี
3. เด็กหญิงอรพิน  เลิศสินชัยสกุล
 
1. นางสาวอรารัตน์  ก้อนจำปา
2. นายนรินทร์  เล่อกา
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  วิเชียรยอดกุล
 
1. นายเสริมศักดิ์  อินทวงค์