สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรักไทย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทวีอภิรดีสิริ
2. เด็กชายเครือแลง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายชยากร  อินธิปวง
2. นางสาวจุฑารัตน์  วรรณารักษ์