สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พนมไพร
 
1. นางสาวศุภางค์  ปิ่นแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจ่ามปุ้น  สามแสง
2. เด็กหญิงลาแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภาคินี  ศรียงค์
2. นางกรสิริ  รักษ์นิธิภา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิมลพร  พีระวุฒิทวีเดช
2. เด็กหญิงศิริพร  พนมไพร
 
1. นางสาวสลิตา  ชัยกุล
2. นางจีราพร  อินเหลา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายจีระเกียรติ์  พิทักษ์คีรีทอง
 
1. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริปกรณ์  เมฆรักฟ้า
 
1. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติมา  ดิเรกวาจา
 
1. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสุขสันต์  ศรีวรรณะ
 
1. นายสมบัติ  ทองออน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริปกรณ์  เมฆรักฟ้า
 
1. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75.9 เงิน 5 1. เด็กชายทองอยู่  ชัยอมรรัตน์
2. เด็กชายวิทยา  นึพอ
3. เด็กชายศุภกันต์  กวีเกรียงไกร
 
1. นายธีระชัย  เก๊ะโพ
2. นายไมตรี  แซทู