สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งสา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  จอจอ
2. เด็กชายถีรนัย  โตมู
 
1. นางสาวศิริรัตน์   แสนรินทร์
2. นายปรมาพร  โยธาวัฒนากุูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  แกงเขียว
 
1. นายพิทยภูมิ  สิงแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสยุมพร  ผ้าห่อ
 
1. นายพิทยภูมิ  สิงแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิพัทธ์  เวนวล
2. นายภีระนัย  โตมู
3. นายเลิศ  เวนวน
 
1. นายเกียรติธนวัฒน์  ช่างฆ้อง
2. นางสาวอนงค์  เก๊ะโพ