สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76.6 เงิน 8 1. เด็กชายเอกรินทร์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงโชติกานต์  สายชลธี
 
1. นายณัฐพงษ์  จรัญ
2. นางสาวนิตยา  คำนาน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลยา   ไพรบรรลือ
2. เด็กชายดนุวัส  เกษรกอบแก้ว
3. เด็กชายอรรณพ  อาภาไพรวัลย์
 
1. นายณัฐพงษ์  จรัญ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.32 ทอง 4 1. เด็กหญิงเขมิกา  นราพินิจกุล
2. เด็กชายเอกราช  นราพินิจกุล
3. เด็กชายไผทเทพ  นราพินิจกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  จรัญ
2. นายเอกพันธ์  ทิวาพิกุลทอง