สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กชายภาสกร  เย็นประชาศิริ
2. เด็กหญิงสุริพร  บุญเกิดมวลชน
 
1. นางสาวจินตนา  ไชยบุตร
2. นางสาวมริษฎดา  วันทา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่เจ๊า
 
1. นางธิดา  ปินตาคำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่เจ๊า
 
1. นางธิดา  ปินตาคำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฤรรัตน์  นภาสกุลรัตน์
 
1. นางธิดา  ปินตาคำ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  ชมกรเลิศ
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญชูธวัช
3. เด็กชายธีรพงษ์  ธีรทรัพย์ไพศาล
 
1. นายชัยพฤกษ์  ขยันงาน
2. นายทอมสันต์  มหาวัน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกล้าหาญ  แสงเฮ่อ
2. เด็กชายพงศ์ภัค  เซ่งเฮ่อ
3. เด็กหญิงโชติกา  ใจจิตเปี่ยม
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เยาวโสภา
2. นางศุภลักษณ์  สุริยะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลินี  สิริเกษม
2. เด็กชายนิเวศน์  เจริญชัยโอฬาร
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บิณฑบาตรคีรี
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เยาวโสภา
2. นายสุรชัย  กอนพเคราะห์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.01 ทอง 6 1. นางสาวกัญญา  รุ่งแสงส่องอำไพ
2. นางสาวจันทร์จิรา  การมงคลธรรม
3. นางสาววราพร  คณาเดชสกุล
 
1. นางสาวนันทรัตน์  รัตนจำเริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นวลคำ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉวีวรรณ  ก่อเกียรตินิมิตร
2. นางสาวบุษรา  ก่อเกิดวนา
3. เด็กหญิงศานันทินี  ผลเกิดคุณธรรม
 
1. นายชัยพฤกษ์  ขยันงาน
2. สิบเอกพรศักดิ์  ศรีศิริ
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  พรสุขภาพ
2. เด็กชายหลาวคำ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงอักษรา  ธารธนากุล
 
1. นางสาวจันทร์นภา  กระแสเงินดี
2. นางสาวณัฐพัสส์  ธรรมขันธ์
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ชมเกิดทอง
2. เด็กชายเมืองใส  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เซ่งเฮ่อ
 
1. นางสาวณัฐพัสส์  ธรรมขันธ์
2. นางสาวจันทร์นภา  กระแสเงินดี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขันติ  บุญญาสถิตย์พร
2. เด็กชายสรชัย  แก้วสิริพณิชย์
3. เด็กชายสุทธิพจน์  ก้อนผลึกใส
 
1. นายชัยพฤกษ์  ขยันงาน
2. นางสาวประภาศรี  วิจิตรพนาเวศน์