สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริกร  นาหนุ่ม
 
1. นางพิทธิดา  พรหมรังษี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจ๋ามคำ  ปู่จอง
 
1. นางพิทธิดา  พรหมรังษี
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรดา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายศักดิ์ดา   พลขันธ์
4. เด็กหญิงสุณัฐชา   ไชยธรรมา
5. เด็กหญิงสุทธิชา  ลำลอง
6. เด็กหญิงอาทิตยา   สุกาวาส
7. เด็กหญิงอาทิมา   สีลาเหลี่ยม
8. เด็กชายเทพ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางธัญลักษณ์  เมืองเงิน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์   กิติวรรณ์
2. เด็กหญิงปณิดา   จันทร์ทาป
3. เด็กหญิงปวีณา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอัฐกานต์  เติ๊กทอน
2. นางสาวอุไรภรณ์  พวงมาลัย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมีนา   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงลลิตา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพันธกานต์  ปันตุ้ย
2. นายเกษม  โหล่เจ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนานันท์    เสร็จซี
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   สุยะดวง
3. เด็กหญิงหมอกเหมย   คำพา
 
1. นายอัฐกานต์  เติ๊กทอน
2. นายบุญทวี  อรุณวงศ์ประยูร
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิเชษฐ์   สารคำ
2. เด็กหญิงโศรยา   แสนศิริ
 
1. นางพูนทรัพย์  ปันทวงค์
2. นางฉวีวรรณ  จันทร์เพ็ชร
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนคร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายพรชัย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายวัชรบูล  หินเดช
 
1. นายอัฐกานต์  เติ๊กทอน
2. นายบุญทวี  อรุณวงศ์ประยูร