สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ปินตาคำ
2. เด็กหญิงสายสุณี  พรนัดดา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองอนันต์กิจ
 
1. นางกัณหา  ชอบเสรียิ่ง
2. นางสาวสรรพัชญ์  วงศ์กำแหง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติทัศน์  นภาทวีสุข
2. เด็กชายชมศักดิ์  เดชทรัพย์ทวี
3. เด็กหญิงดวงพร  จำเริญสิงขร
 
1. นางกัณหา  ชอบเสรียิ่ง
2. นางรัตติพร  ส่งเสริมสุขสันต์