สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิพล  พาโชคไสว
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางพจนีย์  ตานะเศรษฐ์
2. นางนพวรรณ  เสมมหาศักดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ้มเจริญ
 
1. นางสาวอรอุมา  เชาว์เลขา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รังวัดใจ
2. เด็กหญิงลลิล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยุทธชัย  แสงทองนภารุ่ง
2. นางพจนีย์  ตานะเศรษฐ์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงปาริฉาด  ปันแสน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางศญาพร  สุวรรณดี
2. นางผุสดี  จงกล