สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคำหลี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายปิยพัทธ์  สุฐิตา
 
1. นางศิริพรรณ  รูปะวิเชตร์
2. นางชนัญญา  รักเรียน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงอริยา  จอมวงค์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พรพนาสิทธ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุบล  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอ้อม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธนพล  หมั่นสกุล
2. นายวรวุฒิ  สีจันทร์สุกสกาว
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผึ้ง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธนพล  หมั่นสกุล
2. นางสาวสิริภาคย์   ยอดทอง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเครือแสง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสายฝน  เล่าเรียนดี
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายน้อย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายปาณชัย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธนพล  หมั่นสกุล
2. นางสาวสิริภาคย์  ยอดทอง