กำหนดการ
วันที่ ๑ - ๕  ตุลาคม ๒๕๕๘    กรอกข้อมูลนักเรียนทางเว็ป
วันที่ ๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘   โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง / แก้ไข /  เพิ่มรูปประตัวนักเรียน
วันที่ ๑๐ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  เขตพื้นที่ กำหนดตารางการแข่งขัน
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  เป็นต้นไป   ร.ร.สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนได้
วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ปิดระบบการลงทะเบียน/ การแก้ไขข้อมูล
วันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  แข่งขันน  ณ ร.ร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน


ก่อนวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สพป.โอนข้อมูลให้ระดับภาค
วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ร.ร.ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-ครู ระดับภาค
วันที่ ๒๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ระดับภาค
วันที่ ๘-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค

วันที่ ๑๖-๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 10:11 น.