หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 3 8 5
2 002 โรงเรียนขุนยวม 12 21 18
3 007 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 16 28 24
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 2 6 3
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 20 48 34
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 15 37 22
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 15 38 22
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 8 15 11
9 016 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
10 017 โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 4 12 7
11 018 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 6 10 10
12 021 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 0 0 0
13 022 โรงเรียนบ้านคาหาน 4 16 8
14 023 โรงเรียนบ้านคำสุข 0 0 0
15 024 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 3 8 6
16 025 โรงเรียนบ้านซอแบะ 3 14 7
17 027 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 0 0 0
18 026 โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 0 0 0
19 028 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 17 33 28
20 031 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 5 6 5
21 033 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 11 29 16
22 034 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 1 1 1
23 032 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 10 27 16
24 030 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 2 6 4
25 029 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 9 18 14
26 036 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 0 0 0
27 037 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 2 4 2
28 039 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 4 9 6
29 038 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 3 11 5
30 040 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 0 0 0
31 042 โรงเรียนบ้านน้ำริน 2 5 3
32 043 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 1 3 2
33 044 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 4 12 8
34 041 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 1 3 2
35 046 โรงเรียนบ้านปางคาม 17 38 19
36 048 โรงเรียนบ้านปางตอง 21 46 36
37 047 โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์ 1 1 1
38 049 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 3 8 5
39 050 โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0
40 051 โรงเรียนบ้านปางแปก 3 9 6
41 052 โรงเรียนบ้านป่ายาง 3 6 5
42 053 โรงเรียนบ้านป่าลาน 7 15 8
43 055 โรงเรียนบ้านผามอน 1 2 1
44 056 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 0 0 0
45 057 โรงเรียนบ้านพัฒนา 0 0 0
46 059 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 0 0 0
47 082 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 6 37 16
48 083 โรงเรียนบ้านรักไทย 1 2 2
49 084 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 1 3 2
50 085 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 11 20 16
51 087 โรงเรียนบ้านสบป่อง 1 2 1
52 089 โรงเรียนบ้านสบสอย 2 4 3
53 090 โรงเรียนบ้านสบสา 0 0 0
54 088 โรงเรียนบ้านสบแพม 1 3 2
55 091 โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง 0 0 0
56 092 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 0 0 0
57 093 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 7 17 10
58 094 โรงเรียนบ้านหมอแปง 9 12 11
59 116 โรงเรียนบ้านหว่าโน 0 0 0
60 117 โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 0 0 0
61 118 โรงเรียนบ้านหัวปอน 0 0 0
62 119 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 4 17 8
63 095 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 5 14 10
64 097 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 0 0 0
65 096 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 0 0 0
66 100 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 0 0 0
67 099 โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 2 3 2
68 101 โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 3 2
69 102 โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 0 0 0
70 103 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 7 21 14
71 104 โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 0 0 0
72 108 โรงเรียนบ้านห้วยผา 3 14 7
73 109 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 2 26 3
74 110 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 0 0 0
75 111 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 1 6 2
76 113 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 0 0 0
77 098 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 2 4 3
78 112 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 3 2 2
79 115 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 8 13 10
80 114 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4 11 6
81 106 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 2 1
82 105 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 0 0 0
83 107 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 2 4 3
84 123 โรงเรียนบ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0
85 060 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 29 77 53
86 061 โรงเรียนบ้านเมืองแพม 0 0 0
87 086 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 7 22 16
88 019 โรงเรียนบ้านแกงหอม 1 3 2
89 020 โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 0 0 0
90 058 โรงเรียนบ้านแพมบก 1 1 1
91 062 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 2 4 3
92 065 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 2 6 2
93 067 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 4 7 6
94 068 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 15 29 20
95 069 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 26 65 43
96 070 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 2 4 3
97 071 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 1 3 2
98 072 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 6 17 11
99 073 โรงเรียนบ้านแม่สุริน 5 8 5
100 074 โรงเรียนบ้านแม่หาด 0 0 0
101 076 โรงเรียนบ้านแม่ออ 3 3 3
102 077 โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 1 2 1
103 079 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 0 0 0
104 078 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 3 7 5
105 075 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 1 1 1
106 066 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 1 3 1
107 063 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 4 10 7
108 064 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 1 2 2
109 054 โรงเรียนบ้านโป่งสา 6 10 9
110 045 โรงเรียนบ้านในสอย 10 36 17
111 122 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 1 1
112 120 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 0 0 0
113 121 โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 0 0 0
114 035 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
115 080 โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 0 0 0
116 081 โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 1 1 1
117 125 โรงเรียนยอดดอยวิทยา 0 0 0
118 126 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 16 32 25
119 130 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 9 25 17
120 131 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 5 9 8
121 133 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 17 45 26
122 135 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 44 103 70
123 136 โรงเรียนอนุบาลปาย 9 19 17
124 137 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 5 10 8
125 138 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 4 8 5
126 003 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 18 35 28
127 004 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 4 9 7
128 005 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 3 9 6
129 006 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 5 14 8
130 132 โรงเรียนเสรีวิทยา 2 5 4
131 015 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 7 13 10
132 128 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 3 5 4
133 124 โรงเรียนพุทธเกษตร 4 11 7
134 139 โรงเรียนสิริอัมพร 7 19 8
135 134 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 0 0 0
136 013 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 0 0 0
137 127 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0
138 129 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 4 10 6
139 014 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0
รวม 622 1496 985
2481


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]