หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-msn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา ชนมุนีโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวรมิดา ปัญญาเยาว์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นายนพพร ทะนันชัยโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียวโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ กันทลัสโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นายวรวิทย์ ลืนคำสพป.มส.เขต๑กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางแจ่มจันทร์ น้อยวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สม สมเขื่อนโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
3. นายพิศณุ สุทธะโรงเรียนบ้านรักไทยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางยุพเรศ คอทองโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นายสมเศียร สีบัวโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ เตชะวรากรโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมาโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
2. นางเมษายน เปี้ยรินทร์โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
3. นางสาวเพชรา ปู่แขกโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ วิเศษคำนึงโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นายวุฒิวงศ์ สุยะระโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายถาวร ชุมสงฆ์โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ วิเศษคำนึงโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นายวุฒิวงศ์ สุยะระโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายถาวร ชุมสงฆ์โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายภูดิศ ยุทธพันธ์โรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ สายปัญญาโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุจิตต์ สีเหลืองโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
2. นางชนัญญา รักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าปางตองฯกรรมการ
3. นางสาวปนิดา ปันทนาโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภุมรินทร์ คงผาสุขโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นายวโรดม พันเลิศโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ ใจแปงโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์กรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ กุลบุตรโรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยากรรมการ
3. นางอำภา บุญคำมาโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางปาจรีย์ ยอดประทุมโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
2. นางจรรยา ชัยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน ตะมะแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ )กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพิทธิดา พรหมรังษีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
2. นางสุพัตรา ณัฐชวรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
3. นายบุญสม เทอดชูสกุลชัยโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางกัญญาวีร์ อุปละโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพรกรรมการ
2. นางศรีดา เลิศรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อนกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง รักษ์เนตรมณี โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางกัญญาวีร์ อุปละโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพรกรรมการ
2. นางศรีดา เลิศรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อนกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง รักษ์เนตรมณี โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ พรหมรังษีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
2. นางศรีดา เลิศรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อนกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง รักษ์เนตรมณี โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ พรหมรังษีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
2. นายสุชาติ อินทจักรโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ แสงหาญ โรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ โชติขุนทศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
2. นายสุทธิพร พวงทองโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
3. นายอรรถวัต หาดสีทองโรงเรียนบ้านหมอแปงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ โชติขุนทศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
2. นายสุทธิพร พวงทองโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
3. นายอรรถวัต หาดสีทองโรงเรียนบ้านหมอแปงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ โชติขุนทศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
2. นายสุทธิพร พวงทองโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
3. นายอรรถวัต หาดสีทองโรงเรียนบ้านหมอแปงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางกัญญาวีร์ อุปละโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพรกรรมการ
2. นายสุชาติ อินทจักรโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ แสงหาญ โรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายโกศล เชาว์เลขา โรงเรียนอนุบาลปาย ( เวียงใต้ )กรรมการ
2. นายชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านคำสุขกรรมการ
3. นายพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายโกศล เชาว์เลขา โรงเรียนอนุบาลปาย ( เวียงใต้ )กรรมการ
2. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านคำสุขกรรมการ
3. นายพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายโกศล เชาว์เลขา โรงเรียนอนุบาลปาย ( เวียงใต้ )กรรมการ
2. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านคำสุขกรรมการ
3. นายพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ไม่โรยรสโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางณัฐณิชาช์ ฝั่นเต่ยกศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
2. นายอภิโชติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
2. นายอภิโชติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
4. นายอภิโชติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
4. นายอภิโชติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นายอัฐกานต์ เติ๊กทอนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายยงยุทธ ประวิณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นายอัฐกานต์ เติ๊กทอนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายยงยุทธ ประวิณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นายอัฐกานต์ เติ๊กทอนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นายอัฐกานต์ เติ๊กทอนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายยงยุทธ ประวิณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนกรรมการ
4. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นายประจัน นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
4. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
3. นายสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
4. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
4. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
4. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสายสมร เนียนพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ทองบุญโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสายสมร เนียนพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ทองบุญโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสายสมร เนียนพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ทองบุญโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสายสมร เนียนพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ทองบุญโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเรืองเดช สุขโอรสสพป.มส.เขต๑กรรมการ
2. นางผุสดี จงกลโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นายปริญญา เมืองมูลโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวัชระ อรัญภูมิสพป.มส.เขต๑กรรมการ
2. นายจรินทร์ ปันทะวังโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
3. นายปกรณ์ หมีจันทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้มกรรมการ
4. นายวรวิช ปัญญาเยาว์โรงเรียนเขตพื้นที่ฯอำเภอขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุจพินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายสมจิตต์ สามเทพโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นายเมฆิน มั่นชูขวัญศิริโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ยี่ใจโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นางวีรอร วงค์ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสรปัญญาสุข สุขกรินทร์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายนรินทร์ เล่อกาโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
3. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพรโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นายณัฐชัย มังคลาดโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่สะงากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเกษม โหล่เจโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพกรรมการ
2. นางวารุณี กาบจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่ากรรมการ
3. นายปิ่นเทพ กิติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โหล่เจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นายชัยวัธ คล้ายเก้าแก้วโรงเรียนบ้านผามอนกรรมการ
3. นายขจร บุตรแสงโคตรโรงเรียนบ้านซอแบะกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบรรพต ธูปหอมโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ กาวรรณโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นายวีรชาติ วรรณมณีโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพันธกานต์ ปันตุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78กรรมการ
2. นายภูชิชย์ ชาติเวียงโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
3. นางสาวแพรวพรรณ รักเมืองโรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ปู่ใยโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ สุทาโรงเรียนยอดดอยวิทยากรรมการ
3. นายพลากร สายยืดโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ปู่ใยโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ สุทาโรงเรียนยอดดอยวิทยากรรมการ
3. นายพลากร สายยืดโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววรุณยุพา เตชาวงค์โรงเรียนบ้านแกงหอมกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นายศราวุฒิ โตชัยภูมิสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววรุณยุพา เตชาวงค์โรงเรียนบ้านแกงหอมกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นายศราวุฒิ โตชัยภูมิสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสามารถ แก้วฟูโรงเรียนบ้านขุนสาในกรรมการ
2. นางสาวยุพิน เคร่งครัดโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
3. นางสาวแพรวพรรณ รักเมืองโรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพรโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นายณัฐชัย มังคลาดโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่สะงากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพรโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นายณัฐชัย มังคลาดโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่สะงากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายบุญโท ไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่สะงากรรมการ
3. นายปิ่นเทพ กิติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย ศรีดาโรงเรียนเขตพื้นที่ฯอำเภอปางมะผ้ากรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ยโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี ผิวผันโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สิทธิเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ยโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี ผิวผันโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายทวิล อินทะสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายศรัญ แขไขโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย เยาวโสภาโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทวิล อินทะสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายศรัญ แขไขโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย เยาวโสภาโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ ลืนคำสพป.มส.เขต๑กรรมการ
2. นางเบญจา หิมะนันท์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางวันเพียน ศรีดาโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ลืนคำสพป.มส.เขต๑กรรมการ
2. นางเบญจา หิมะนันท์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางวันเพียน ศรีดาโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจำรัส วีระวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางกัณหา ชอบเสรียิ่งโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
3. นางเรียง วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ยโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ พุทธิมาโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ แหวนวังโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิตโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นายทองดี น้อยวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางผุสดี จงกลโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
2. นายมนตรี ผิวผันโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นายทวิล อินทะสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุทิน เขียวมูลโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางอัมพร กาวิโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นางผกายวรรณ จันทร์โสภาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอุทิน เขียวมูลโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางอัมพร กาวิโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นางเบญจา หิมะนันท์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่องโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
2. นายเสกสรร ศรีแสวงโรงเรียนห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางอัจจนา ไกรภพเจริญจิตโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่องโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
2. นายเสกสรร ศรีแสวงโรงเรียนห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางอัจจนา ไกรภพเจริญจิตโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเรียง วงค์แก้ว โรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
2. นางกัณหา ชอบเสรียิ่งโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่องโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเรียง วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
2. นางกัณหา ชอบเสรียิ่งโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่องโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสายใจ พลสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นางพัชราวัลย์ คงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสายใจ พลสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นางพัชราวัลย์ คงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลดาวัลย์ มูลฟองโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
2. นางกนกพร กิติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางอังคณา เครือบุญมาโรงเรียน อนุบาลปาย ( เวียงใต้ ) กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรรณงาม ศรีวิไชยโรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
2. นางสาวรมณีย์ จันตายศโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
3. นางสาวสกุณา อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางลลิภัทร สืบเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นางสาวศศิประภา ชมถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้ ) กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางเนตรนภา กันธะลีย์โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๓ กรรมการ
3. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูชัย นะนิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ วงศ์เสน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม กรรมการ
3. นางเพียงจันทร์ ปาลีกุยโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพชรภรณ์ เต็กศรีโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม กรรมการ
3. นางพัทธนันท์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพชรภรณ์ เต็กศรีโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ วงค์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรินญา คำใส ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญวิภา สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปายกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ชมชื่นพฤกษา โรงเรียนบ้านซอแบะ กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภคินี แดงปะละศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวปุญญิษา รัตตะรมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้มกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ สายปัญญา โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิพัฒน์ อารี ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายวรกานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนร่มเกล้าปางตองฯกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ยานะ โรงเรียนร่มเกล้าปางตองฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ หมั่นสอน โรงเรียนบ้านห้วยขาน กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุณฑริก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ หมั่นสอนโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]