รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
วันที่ 19 กันยายน 2558 ณ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ลำพูน
โรงเรียนบ้านแม่เทย อำเภอลี้ จังหวัด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายดรุณ  อุ่นสา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ใจคำ
 
1. นางบัวเรียม  โสภา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หาด 1. เด็กชายอัศนี  เป็งศรี
2. เด็กชายโยธิน  สุวิชา
 
1. นายวินัย  พรหมอนันต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 1. เด็กชายนัทพงษ์  คำวัน
2. เด็กชายสิทธิชาติ  เชียงตา
 
1. นายเอกนรินทร์  ไชยสิทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. นายกฤตภัค  ถาน่าน
2. นายภาณุวิชญ์  ตาสุยะ
 
1. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. นายวรัญญู  พลหงษ์
2. นายอนุพงศ์  ดวงปัน
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมแก้ว
2. เด็กชายนนทนันทน์  ประกอบกิจ
3. เด็กหญิงนีรชา  สิทธิตัน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  แปจุมปู
5. เด็กชายภาศกร  คำปวน
 
1. นางสาววรรณธนา  คำสุภา
2. นายศุภชัย  วงศ์ปาลี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงกรวินท์   ขัดเชียงราย
2. เด็กชายฐิติกร   กันทะ
3. เด็กชายฤทธิชัย    อินธิยะ
4. เด็กชายศุภวิทย์   เป็งเมืองมูล
5. เด็กหญิงสุวิมล   ชัยกันทา
 
1. นายธราธร   ตันวิพงษ์ตระกูล
2. นางบุษบา  สุนันต๊ะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายคูณผล   อินตา
2. เด็กหญิงภทรพรรณ   วัชรกาวิน
 
1. นางสาวเสาวรส   โปธิกา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปิง 1. เด็กชายจิรายุ  กันทะวัง
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ภัยมะลิ
 
1. นางณัฐกฤตา  แสงผาบ
2. นายสมัคร  ไชยสมภาร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงชมภู   ลุงติ๊
2. เด็กชายอธิราช   สมสุนันท์
 
1. นางสุมาลี   คุ้มเสม
2. นางสาววิไลวรรณ   บุญธรรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวิษณุ  เกตุประจัน
 
1. นางจงรักษ์  ทัศนีย์คติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูทรัพย์เจริญ
 
1. นางจงรักษ์  ทัศนีย์คติ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวจิดาภา  มิตรชัยวงศ์
 
1. นายสุชัช  ทัศนีย์คติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงเปล่งประกาย  ต่อเอ
 
1. นางสายฝน  แซ่เฮ้อ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  กล้าประสิทธิ์กุล
 
1. นางรัชภรณ์  วิริยะอาทร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายวัชรินทร์   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรัชราภรณ์  คำมูล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจนวล
 
1. นายถาวร  จินะกาศ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. นางสาวนันทิกานต์  ศรีวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์  ปันทะมา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงพราวพิลาศ  ไขยวงษา
2. เด็กหญิงระพีภัทร์  พุทธกาล
 
1. นางนงลักษณ์   อุตสาห์ปัน
2. นางสาวเปรมกมล  โปธาคำ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 1. เด็กหญิงพิรกานต์  แบ่งปัน
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ใจกล้า
 
1. นางสาววรณัน  ใจคำ
2. นางทานตะวัน  กามะแพ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เป็งกันทา
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นางสมควร  วงศ์ไข่
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสุรชาติ  ปู่ผัด
 
1. นายสุชัช  ทัศนีย์คติ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายบวรพจน์  ต๊ะลิสังวาลย์
2. เด็กหญิงรักษิณา  ตันตี้
3. เด็กหญิงแพรวา  รัตนะ
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นางวลี  คำโสม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงนิชกานต์  ต๊ะลิสังวาลย์
2. เด็กหญิงวสุนันท์  สิงห์คำปั๋น
3. เด็กหญิงศรุตรีภรณ์  ตันตี้
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นางวลี  คำโสม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายรัชชานนท์   วันนารัตน์
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายเพชรายุธ   เทียมเพชร
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงชุลิตา  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายสพลเชษฐ์   บุญเจริญ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงภาวิดา  จุนุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโสภา  บุญนำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงสิริกัญญา   มังกะละ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงภาวิดา  จุนุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโสภา  บุญนำ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงธัญญพร  สิงห์สุติน
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพจมาน  ก๊กใจเย็น
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงภัทรีดา  วิสิทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  วงเศรษฐี
2. เด็กหญิงธรารัตน์  มูลกันทา
3. เด็กหญิงธัญญพร  สิงห์สุติน
4. เด็กหญิงธันชนก  มูลกันทา
5. เด็กหญิงนัทชา  สมใจ
6. เด็กหญิงพจมาน  ก๊กใจเย็น
7. เด็กหญิงภัทรีดา  วิสิทธิ์ไพศาล
8. เด็กหญิงสิริกัญญา   มังกะละ
9. เด็กหญิงอนุศิษย์   โพทาคำ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
2. นายวรัณ  ฝั้นยะ
3. นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพิรัตน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงกฤติยาพร  วงเศรษฐี
3. เด็กหญิงชุลิตา  ไชยปัญญา
4. เด็กชายณภัทร  ช้างเชี่ยวกฤช
5. เด็กหญิงธรารัตน์  มูลกันทา
6. เด็กหญิงธัญญพร  สิงห์สุติน
7. เด็กหญิงนัทชา  สมใจ
8. เด็กหญิงพจมาน  ก๊กใจเย็น
9. เด็กชายรัชชานนท์  วันนารัตน์
10. เด็กชายศุภโชค   พรหมนายก
11. เด็กชายสพลเชษฐ์  บุญเจริญ
12. เด็กหญิงสิริกัญญา   มังกะละ
13. เด็กชายอนุศิษย์   โพทาคำ
14. เด็กหญิงอาทิติยา  กันทะปรางค์
15. เด็กชายเพชรายุธ   เทียมเพชร
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
2. นางสาวศรีวรรณ  สุนทรสัตถาพร
3. นายวิวัฒน์ชัย  อนุนิวัฒน์
4. นายภูมิพัฒน์  อนรรฆเวช
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ชีวีอิสระ
2. เด็กชายจิรศักดิ์  จอบค้ำโชค
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  ธารสุขพุทธา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิจธัญพืช
5. เด็กหญิงตะวันพร  คีรีงาม
6. เด็กหญิงทิพานันท์  คีรีกถินเทศ
7. เด็กหญิงธนพร  สมสร้อยสวัสดิ์
8. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีวิพาท
9. เด็กหญิงนุตประวีณ์  ศรีกอบกสิน
10. เด็กหญิงมนิสา  ก่อเกื้อตระกูล
11. เด็กหญิงมัสยา  เพียงพิสมัย
12. เด็กหญิงมาริสา  ไพรประพิน
13. เด็กหญิงยุพารัตน์  วังประจุก
14. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เอกโชคชัย
15. เด็กชายศาริน  สาธิตบุญ
16. เด็กหญิงศิริขวัญ  ฟ้ากุศล
17. เด็กหญิงสินีนาถ  โศภางภูรไพร
18. เด็กชายอนุพล  เจริญสินทรัพย์ยิ่ง
19. เด็กหญิงอารีรัตน์  พนาพรชัย
20. เด็กหญิงเสาวณีย์  ไพรมนูญ
 
1. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
2. นางสาวอรพิน  ขาหอม
3. นางสาวคนึงนิตย์  ชัยวินิจ
4. นางตวงพร  คงเมือง
5. นายสุกฤษฎ์  รอดกรุง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  คงสุริยะเศียร
2. เด็กหญิงกาญจนา  นิยมทศ
3. เด็กหญิงจอมขวัญ  วังพักเพียร
4. เด็กหญิงนฤมล  ขวัญเมืองสกุล
5. เด็กหญิงนันทนา  ธารสุขวิไล
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  วนาเฉลิมเขต
7. เด็กหญิงบุษกร  รุจิราทับทิม
8. เด็กหญิงปราณี  ห้วยกาเหว่า
9. เด็กหญิงปาลิดา  ศิริกรพนา
10. เด็กหญิงพรไพลิน  เขียวขจีไพร
11. เด็กหญิงภัทรสุดา  กระทิงไพร
12. เด็กหญิงละวา  เวียงไพรทอง
13. เด็กหญิงวรัมพร  ชนทิพยาเนตร
14. เด็กหญิงวารุณี  ขวัญหล้าวิจิตร
15. เด็กหญิงวิภา  ดวงสันติธรรม
16. เด็กหญิงสุจินทรา  ตาลทองดีเด่น
17. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกรไพร
18. เด็กหญิงสุวนันท์  ธารสุขวิไล
19. เด็กหญิงสุเย  ปรางค์ทวี
20. เด็กหญิงอรินยุพา  ทะนุศีลธรรม
 
1. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
2. นายวรกิจ  ทากี้
3. นายจีรพงษ์  สนิท
4. นายศุภชัย  ปัดแก้ว
5. นายภานุวัฒน์  มาลัยกรอง
6. นายสิทธิชัย  แก้วคำปัน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. นายกฤติพงศ์  หม่องทา
2. นายพีรพล  ธิริยา
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ณะวัน
4. เด็กชายอนุชิต  หล้าหมี
5. นายเสกสรรค์  ไชยปัญญา
 
1. นายอนิรุทธิ์  ธนเรืองสุวรรณ
2. นายบุญชวน  จันหนิ้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  หมูคำ
 
1. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงไอริณ  ศรีวนารักคีรี
 
1. นายเชิด  กันชูลี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 1. เด็กชายวรธนัท  ปธานราษฎร์
 
1. นายประดิษฐ  จันทร์ตรง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีวิจี๋
 
1. นางฉัตรหทัย  นาหลวง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิชาติ  ประสิทธิ์แสงทอง
 
1. นางรัชฏา  ภูแดนผา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สืบแก้ว
 
1. นางเบญจา  ชาวนาไร่
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  สุภา
 
1. นางกนิษฐา  สุขจีบ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงธรากรณ์  ตายะ
 
1. นายตาล  ณ เชียงใหม่
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายณัฐพงศ์   แก้วเมืองมูล
 
1. นางสุขสม  ยองจา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรเกศ  ขอบเขตแดนชัย
 
1. นายจีรพงษ์  สนิท
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายธนวรรธน์   สุลัยศรี
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายทยาวัต  สุยะเสาร์
 
1. นายปริวรรต   วังวงศ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงแอนนาแมรี่  บราวน์
 
1. นางเบญจา  ชาวนาไร่
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงรมิดา  สีจา
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  กันชูลี
 
1. นางนภพร  นันทะจันทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแทง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กาปัญญา
 
1. นางศิริพรรณ  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกชกร  มือผอ
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หม่นสุ
3. เด็กหญิงจิตรดา  ชาวสุขเวฬุ
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ขุอินต๊ะ
5. เด็กชายชัยณรงค์  คำหล้า
6. เด็กชายชาญชัย  เชี่ยวชาญ
7. เด็กชายณัฐพล  นันต๊ะแก้ว
8. เด็กหญิงณิชกานต์  ปันวารี
9. เด็กชายธนาวัฒน์  ต๊ะบุตร
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวตอง
11. เด็กหญิงนวรัตน์  แสนเถิน
12. เด็กหญิงปภาวรินท์  มะโนชัย
13. เด็กชายปริตต์  ศรีหาตา
14. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรหมู่
15. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขต้อ
16. เด็กหญิงพัชริญา  ริยะกาศ
17. เด็กหญิงพิมพกานต์  หินจันทร์
18. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โชติเจริญวัจน์
19. เด็กหญิงภิยดา  ทาธิมงคล
20. เด็กชายรวีโรจน์  กุลสัมพันธ์ชัย
21. เด็กชายรัชชานนท์  ปันวารี
22. เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์วงศ์
23. เด็กหญิงรุจิกานต์  สอดโคกสูง
24. เด็กชายฤทธิ์ชัย  ศิริแปง
25. เด็กชายวรกุล  กิจวิทยาวรกุล
26. เด็กชายวราดุลย์  ธาวงศ์
27. เด็กชายศุภกิจ  แก้วแฮ
28. เด็กชายศุภกิตต์  ป๋ามูล
29. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใบธรรม
30. เด็กชายศุภาวัฒ   ดีไร่
31. เด็กชายสัณหณัฐ  จันทร์หนิ้ว
32. เด็กชายสิทธิพล  นาทรายสมาน
33. เด็กหญิงสิรินภา  มณีศรี
34. เด็กชายอนุพงค์  ต๊ะยานะ
35. เด็กหญิงอภิญญา  แดนทวีฤทธิ์
36. เด็กหญิงอรภาพันธ์  อินทร์สมใจ
37. เด็กหญิงอายอ  กลองสุข
38. เด็กชายเกรียงไกร  สืบแก้ว
39. เด็กชายไชยวัฒน์  นาทรายปทุม
40. เด็กชายไมเคิล  บราวน์
 
1. นางเบญจา  ชาวนาไร่
2. นายจรินทร์  ศรีสุวรรณ
3. นายปฐม  ตามูล
4. นางพรรณี  วรรณสุวงศ์
5. นายทศวรรษ  ทุนร่องช้าง
6. นางศันสนีย์  หล้าหนัก
7. นางศศิธร  สุตานันท์
8. นางนันท์นภัส  พุทธิธนพัฒน์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อินถาปัน
2. เด็กชายคีรี  หล้าแก้ว
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ตุ่นวิชัย
4. เด็กชายณัฐภาส  เป็งต๊ะ
5. เด็กชายนพรัตน์  อุดทาสา
6. เด็กหญิงพัณณิตา  นันสาย
7. เด็กชายพีรวิทย์  แก้วสาร
8. เด็กหญิงวิภารัตน์  วังงิ้ว
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ตะละนะ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  กิตติเจริญตระกูล
 
1. นายวีระวัตร   ผาบเมฆ
2. นางสาวพรไพรินทร์  ติม้า
3. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  เวียงธีรชัย
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงสุริยะเสถียร
3. เด็กหญิงนุชจรี  แววทราย
4. เด็กหญิงบุลถรณ์  แม่ลานนิยม
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์สุวรรณชัย
6. เด็กหญิงวรัญญา  ชโลธรล้ำเลิศ
7. นางสาวศศิกานต์  กล้าประสิทธิ์กุล
8. นางสาวเกศินี  ชนะชัยชมชื่น
 
1. นางอรวรรณ์  พุทธพฤกษ์
2. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
3. นางสาวสิรินทร  ขจรเกียรติ์สกุล
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงชาวิณี  เรือนมูล
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจพรมมา
3. เด็กหญิงนิภาธร  จอมทอง
4. เด็กหญิงพัทร์ธีรา  ยอดปัญญา
5. เด็กหญิงอาฐิติยา  หลวยสุข
6. เด็กชายเดชาธร  กันทะ
 
1. นายณัฐพงษ์  มูลปินใจ
2. นางสาวโยธกา  ปัญญาดี
3. ว่าที่ร้อยตรีมงคล  วงศ์ฝั้น
4. นางวิไล  อินทร์แก้ว
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงกัญญวรา  น้อยแสง
3. เด็กหญิงณกานต์  นามณี
4. เด็กหญิงณิชกานต์  หม่องทา
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจผุย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  มโนทิพย์เจริญ
7. เด็กหญิงนัฐมล  ระย้าย้อย
8. เด็กหญิงปุณยาพร  แงะโวะ
9. เด็กหญิงผริตา  เตจ๊ะสา
10. เด็กหญิงภัณฑิรา  ป้อมฝั้น
11. เด็กหญิงมิตรสินี  กันจินะ
12. เด็กหญิงอรัญชญา  มุดชิดา
13. เด็กหญิงเณศรา  เกษจรัล
14. เด็กหญิงเมธาวี  หอมดี
15. เด็กหญิงแพรวา  เนติบัญฑิตไพร
 
1. นางยุพาพร  คำปวน
2. นางนภัสวรรณ   เตสุปะ
3. นางอุทุมพร  ทองล้วน
4. นางสาวเครือวัลย์  สมแปง
5. นางสาวอัญชลี  สุใจบาล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กชายกฤษณะ  เต๋จ๊ะพรหมมา
2. เด็กชายกันต์ศักดิ์  สุรินทรวงค์
3. เด็กชายสหัสชัย  ปาละ
4. เด็กชายสุนันท์  มูลอินทร์
5. เด็กชายอภิชาติ  ดีนุ
 
1. นางเสาวคนธ์   วิชัยคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินภา  จอมปุก
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา   บุญทิ
2. เด็กชายศุภโชค   ตาคำ
 
1. นางรำเพียร  ทองแท้
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนรภัทร  พรตรีเนตร
2. เด็กชายบุริศร์  ชอบหัตถการ
3. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วทวีโชค
4. เด็กชายภูวนาถ  เอกอาชาชัย
5. เด็กชายมลชัย  คีรีล้อมรอบ
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขันทองสกุล
 
1. นายสมบูรณ์  ทิศหล้า
2. นายศุภชัย  ปัดแก้ว
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุขสิงห์
2. เด็กชายปวริศ  โปธรรม
3. เด็กชายปิยพัทธ์  ตาสุภา
4. เด็กชายพีรพัฒน์   แก้วเมืองฝาง
5. เด็กชายวรัญญู  ฟักทอง
6. เด็กชายศิวะกร  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายมินชัย  ทานา
2. นายคาร  เรือนฟ้างาม
3. นางอรัญญา  ก้องกังวาลไกล
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงชนิฎา  ฟูจุมปู
2. เด็กหญิงภูษณิศา  มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงลีลาวดี  ปาน้อย
 
1. นางสาววราภรณ์  นันตาดี
2. นางสาวศรุตา  ยะกาวิน
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวนฤมล  ชัยอนุพงษ์
2. นางสาวลินลณี  วนาพาพบสุข
3. นางสาวศศิกานต์  ส่งเสริมพรรณ
 
1. นายวศิน  สินธุปัน
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณัฐวัตร  จิติวรรณา
2. นายศราวุธ  คุณพรม
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
2. นายมานิตย์  วงศ์คำตัน
 
68 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กชายกันตพงค์  จินะกะ
2. เด็กหญิงปุญณศิรินทร์  กาวิโล
 
1. นางสาวชุตินิษฐ์  นราวัฒน์
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  คำมี
2. เด็กหญิงดารินทร์  ศรีวิชัย
3. นางสาวสุจินันท์  อินถาปัน
 
1. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
2. นางสาวศิลาทิพย์  คำใจ
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  สุภา
2. เด็กชายพีรพล  สุภา
 
1. นายณรงศักดิ์  อุปะละ
2. นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ
 
71 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษณกาน  ฟองอินทร์
2. เด็กชายรุ่งศักดิ์  เมืองมี
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
2. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายชวิน  เกตุภาค
2. เด็กชายนันทพงศ์  ชมมาลา
 
1. นายกฤษณะ  ไกรศร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภัทร  ตันอุตม์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ภูมิจอมไพร
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  โลงสว่างวงศ์
 
1. นางลภัสรดา  จารุสิทธิกุล
2. นางเบญญามาศ  วงศ์สถาน
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงพรธีรา  ติ๊บแก้ว
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ
2. นายณรงศักดิ์  อุปะละ
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงชนิศา  ยอดจันทร์
2. เด็กหญิงปรียาพร  ปันโย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ
2. นายณรงศักดิ์  อุปะละ
 
76 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยคำร้อง
2. เด็กหญิงผกามาส  ตาแก้ว
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ
2. นางสาวสินีนารถ  วงศ์ชัย
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำไฮ
2. เด็กหญิงยุภา  กันทา
 
1. นายสมชาย  เปี้ยฝั้น
2. นางสาวกุลธิดา  เมืองแก้ว
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พิมพ์กะภีร์
2. เด็กชายณภัค  สุติยะ
 
1. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
2. นายนิรุตติ์  อินต๊ะจันทร์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายจรัสชัย  เปี้ยแดง
2. เด็กชายปวริศ  เปี้ยแดง
3. เด็กชายโยธิน  อุ่นเรือน
 
1. นายณัฐกรณ์   อินตาแก้ว
2. นายอัครพนธ์  แปงชัย
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายณัฐกานต์  เอี่ยมอ่อน
2. เด็กชายสถาพร  กุละ
3. นายเศรษฐวัฒน์  วงค์ปวน
 
1. นายเกษม  อุปละกุล
2. นายจักราวุธ  บัณฑฺิต
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่บอน 1. เด็กชายปวีณ์กร  ซาวยา
2. เด็กชายปิยะมล  ตาดี
3. เด็กชายพูนศักดิ์  เงินซิว
 
1. นายอำนาจ  แสงนา
2. นางสาวกมลภัทร  คำมาสุข
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายนฤเบศวร์  คำตั๋น
2. เด็กชายประมูลศักดิ์  ทอแล
3. เด็กชายสาธิต  ก้างวงค์
 
1. นายอัครพนธ์  แปงชัย
2. นางสาวถนอมศรี  หล้าเต็น
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงนภาลัย  ดีนุ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  จันตา
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ขัดธินนท์
4. เด็กชายราเชนทร์  วนการพันธ์
5. เด็กชายวุฒิพงศ์  ไพมะลิ
6. เด็กหญิงศุภกานต์  เทพจันตา
 
1. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์บรรพต
2. เด็กหญิงนุติ  รุ่งวุฒิโรจน์
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วนาเฉลิมกิจ
4. เด็กหญิงรัชนี  ฟ้ากุศล
5. เด็กหญิงวิชชุดา  เริ่มตระกูลใหม่
6. เด็กหญิงศิริพร  สกุลเกริกไกร
 
1. นางอุมาพร  ธาดาสันติพงศ์
2. นางสาวเด่นดาว  กุณามา
3. นางวาสนา  เหลืองอ่อน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กชายธีรนันท์   ต๊ะยะพงค์
2. เด็กหญิงนวรัตน์   พรมจาริต
3. เด็กหญิงพีรยา   ยองจา
 
1. นางไพรวัลย์  เตจ๊ะวงค์
2. นางเสาวลักษณ์   มณีรัตน์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายขวัญชัย  ติ๊บแก้ว
2. เด็กชายณัฐกฤต  คำฝั้น
3. เด็กชายทักษิณ  วันดู
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู
2. นางน้ำทิพย์  ตันสุข
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ดงมี
2. เด็กชายธวัชชัย   กันทาดง
3. เด็กชายนันทวัฒน์   กันทะมา
 
1. นางพรทิพย์   อินทรสมพันธ์
2. นางสนธยา  หล้าเต็น
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงกรณิกา  แก้วเหลา
2. นางสาวนภัสสร  ไชยกันทา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  กุนะคำ
 
1. นางอรพิน  พงษ์ตุ้ย
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงจินตนา  มูลใจ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ตาคำ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตุ่นฝั้น
 
1. นางสาวชลธิชา  เปี้ยฝั้น
2. นางสาวขวัญเรือน  มั่งอุตม์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 1. เด็กหญิงพรพรรษา   ยะวา
2. เด็กหญิงวรรณการ  นะมา
3. เด็กหญิงอรทัย   ใจมาวิราช
 
1. นางสาวภัทราพร   ขัดสี
2. นางจิราวรรณ  พจมานเลิศพร
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติชาญา  กิจวิทยาวรกุล
2. เด็กหญิงธันยพร  สุนทรไพรสุข
3. เด็กหญิงธิดาพร  พรสินโลก
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
2. นางจิดาภา  ประภาวิลัย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงดวงหทัย  วงค์ษา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงสุภรัตน์  หัวอ่อน
 
1. นางสาวทัศนาพร  ปัญญาคำ
2. นางสาวอำพา  ฤทธิ์เรือนคำ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงทิตยา  สังวาลย์
2. เด็กหญิงบุญญาพัชร  หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณใหม่
 
1. นางอมรรัตน์  มุสิเอก
2. นางภัสชาวรรณ  จันทนุปาน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. นางสาวตันหยง  อารีย์
2. เด็กหญิงนภัสกร  หล้าต๋า
3. เด็กหญิงอินธิรา  พลูเขตนคร
 
1. นางศรัณยา  วงค์โพธิ์
2. นางปิยธิดา  ดอนไชย
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ก้อนจันทร์
2. เด็กหญิงนิชนิภา  เงินคำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เต๋จา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชัยสมภาร
2. นายปวันรักษ์  สัมฤทธิ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. นางสาวธณัฐชญา  ผันยอด
2. เด็กหญิงวาสนา  สมคำ
3. นางสาวศิริพร  หมื่นมูล
 
1. นางสาวชาลินี  พูลชนะ
2. นางศิกานต์  สร้อยญาณ
 
97 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกชกร  กาวี
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มิตตะกุล
3. เด็กหญิงไพลิน  ตาทะนันท์
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสาวมัทนี  เครื่องชนะ
 
98 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ทนุธรรมกุล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคาม้วนหาง
3. เด็กหญิงวรัมพร  วนาธนารัตน์
 
1. นางสาวปริชญา  วงศ์เศษ
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชาย วีรพงษ์   จันมา
2. เด็กหญิงจันทรัช   สุขเสม
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   วรรณษา
 
1. นางอัมพร  สตรอง
2. นางสาวรัชราภรณ์  คำมูล
 
100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายธนกร   ปัญโญวาท
2. เด็กหญิงนลินทิพย์   พงษ์ตุ้ย
3. เด็กชายอนุสิทธิ์   วิจาอ้าย
 
1. นางอัมพร  สตรอง
2. นางญาณภักดิ์  ไชยพูน
 
101 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปิง 1. เด็กชายชานนท์  อินตาดือ
2. เด็กหญิงนัทธมน  ติ๊บพะเต่อ
 
1. นางณัฐกฤตา  แสงผาบ
2. นางสาวนันทวัน  สุจาดึก
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สิทธิมาน
2. เด็กชายปานราวัตร  ต๊ะฝั้น
 
1. นางปลื้มจิตร  แตงเส็ง
2. นางวารุณี  ใจคำ
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายชลภัทร  เมืองมูล
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปังวา
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงนวลอ่อน   ลุงแคร่
 
1. นางพัชนี   อินต๊ะ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายศุภกร   สารอิ่น
 
1. นางสาวเจนจิรา   เตมียะ
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เอมเอาธาน
 
1. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1. เด็กชายจิรพงศ์  เอี้ยงมณี
2. เด็กหญิงจิรภิญญา   วรรณยศ
3. เด็กชายชินกฤต   เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงญานิกา  วันดี
5. เด็กชายทนุธรรม   เบญญาบุษกร
6. เด็กชายธีรเจต  จิตนฤนารถ
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   สานุมิตร
 
1. นางวยุรี  ทาปัญญา
2. นางขวัญผ่องศรี  จันทร์ต๊ะอุตม์
3. นางสาวฐิติกานต์  คำจุมปู
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายพงศธร  นันต๊ะเปี้ย
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายประวิตร  ตันปัง
 
1. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กชายชนะชัยนันท์  ก้อนจันทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปุ๊ดแค
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงนงนภัส  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  อุ่นเรือน
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้สลี 1. เด็กหญิงดรรชนี  ผัดดอก
 
1. นางนันทวัน  จันทร์ตรง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลกันทา
 
1. นางสาวฐิติกานต์  คำจุมปู
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ติ๊บแก้ว
 
1. นางรัชฎา  โอดนันต์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กชายสวัสดิ์  มุ่งปันกลาง
 
1. นายสัญญา  ดวงแก้ว
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงอารยา   กันธง
 
1. นางสุขสม   ยองจา
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงพิชรญา  อนุวงค์
2. เด็กหญิงมนิสรา  อุดมวม
3. เด็กชายเอกราช  ศรีพรม
 
1. นายพฤนท์  รพีกาญจน์
2. นางจันจิรา  คำบุญมา
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 1. เด็กหญิงธนพรรณญพร  ทองขาว
2. เด็กหญิงปวีณา   ดีติ๊บ
3. เด็กหญิงอภัสรา  คำดา
 
1. นางสาวจิตต์อารีย์  พันกันทะ
2. นางสาวนวพร  ปวกพรมมา
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายกฤษกร  มามี
2. เด็กชายคฑาทอง  ปันกันทะ
3. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ก๋องต๊ะ
 
1. นางสาวกุลชญา  คะนันศรี
2. นางสาวธัญญาภรณ์  เขื่อนมณี
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายธนวัตน์  สิทธิเขียว
2. เด็กชายพงศภัค  นอแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา  ต๊ะยานะ
 
1. นางรวิวรรณ  เรืองทารินทร์
2. นางสาวเกษสุรางค์  เทพศักดิ์
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายญาณกร  ปิงกุล
2. เด็กชายสุขเกษม  แดนู
3. เด็กชายสุทธิชัย  ปันใจ
 
1. นายสง่า  แสงเงินชัย
2. นางศรีพร  แก้วโขง
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายบวรศักดิ์   หน่อแก้ว
2. เด็กชายพีรยุทธ    ใจกุนะ
3. เด็กชายสิทธิชัย   วิหล้ากว้าง
 
1. นางธัญลักษณ์  ผาบเมฆ
2. นางสาวโสภิตรา  พรหมใจ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สีโอะ
2. เด็กหญิงธนัชชา  หวันจี๋
3. เด็กชายเจษฎา  อุดป้อม
 
1. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายรมย์รวินท์   สกูลมูล
2. เด็กหญิงอาทิตยา   โปธาพันธ์
 
1. นางสาวปิยธันว์   เบญจเทพรัศมี
2. นางบุปผา   ไชยวงศ์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กองบัว
2. เด็กหญิงติชิลา   ก้อนแก้ว
 
1. นายธราธร  ตันวิพงษ์ตระกูล
2. นางญาณภักดิ์  ไชยพูน
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงศ์
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ
2. นางสาวอนงค์พร  นิยมเจริญกิจ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายธนกร   คำทะลา
2. เด็กชายธนพล   อาจหาญ
3. เด็กชายภูบดินทร์   ณะเชียงพันธ์
 
1. นายสันทัด  วรรณภิระ
2. นางกัลยา  พรหมนวล
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คำเปียง
2. เด็กชายธวัชชัย  เตจ๋า
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  หัวอ่อน
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู
2. นางสาวทิฆัมพร  คำใจหนัก