สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 17 9 5 31 32 3 1 3 36
2 บ้านม่วงสามปี 11 3 0 14 15 0 0 0 15
3 สามัคคีศรีวิชัย 7 3 6 16 15 3 0 1 18
4 อนุบาลวังดิน 6 1 0 7 7 1 0 0 8
5 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 4 2 1 7 8 0 0 0 8
6 บ้านหล่ายท่า 4 1 3 8 7 1 0 0 8
7 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 3 6 1 10 12 2 0 0 14
8 บ้านดง 3 5 0 8 8 0 0 0 8
9 บ้านแม่เทย 3 2 5 10 9 5 1 0 15
10 บ้านแม่หว่าง 3 2 1 6 7 3 0 0 10
11 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 2 5 1 8 8 1 1 0 10
12 ชุมชนบ้านแม่ตืน 2 1 5 8 8 0 0 0 8
13 บ้านก้อจัดสรร 2 1 1 4 7 3 0 0 10
14 วัดบ้านดง 2 0 2 4 4 2 1 1 7
15 วัดวังหลวง 2 0 1 3 4 3 0 0 7
16 บ้านปางส้าน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
17 บ้านต้นผึ้ง 1 5 1 7 6 3 1 1 10
18 บ้านม่วงโตน 1 3 2 6 6 2 1 0 9
19 บ้านปาง 1 2 5 8 11 3 0 0 14
20 บ้านแม่ลาน 1 2 0 3 4 0 0 0 4
21 บ้านหนองปลาสะวาย 1 1 4 6 8 3 0 0 11
22 บ้านไม้ตะเคียน 1 1 4 6 5 5 1 1 11
23 บ้านโฮ่งวิทยา 1 1 2 4 7 3 0 0 10
24 บ้านโป่งแดง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
25 อัยยสิริ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
26 บ้านห้วยแทง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
27 บ้านฮ่อมต้อ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
28 บ้านหนองหลัก 1 1 0 2 1 2 0 0 3
29 บ้านหัวยปันจ๊อย 1 0 2 3 5 0 0 0 5
30 บ้านห้วยไร่ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
31 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
32 บ้านห้วยปิง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
33 บ้านท่าหลุก 1 0 0 1 3 2 1 0 6
34 บ้านห้วยงูสิงห์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
35 บ้านทุ่งหัวช้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
36 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
37 บ้านห้วยห้า 1 0 0 1 1 2 0 0 3
38 บ้านห้วยหญ้าไซ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านแม่บอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านแม่ป้อกใน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านแม่หาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านสันปูเลย 0 3 0 3 4 1 0 0 5
43 บ้านป่าพลู 0 2 2 4 5 1 0 0 6
44 บ้านผาลาด 0 2 2 4 3 2 0 0 5
45 วัดหนองยวง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
46 บ้านสันวิไล 0 2 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านสันป่าสัก 0 2 0 2 1 1 0 0 2
48 บ้านปวง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
49 บ้านห้วยห้าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
50 บ้านแม่กองวะ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
51 บ้านดอยแดน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านเหล่าดู่ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
53 ไทยรัฐวิทยา 48 0 1 0 1 2 2 0 0 4
54 บ้านดอนมูล 0 1 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านศรีเตี้ย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านล้องเครือกวาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านแม่ปันเดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านแม่อีไฮ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านเหล่ายาว 0 0 1 1 1 4 2 0 7
60 บ้านนาเลี่ยง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
61 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
62 บ้านห้วยหละ 0 0 1 1 0 4 4 0 8
63 บ้านแม่ป้อก 0 0 0 0 2 3 0 0 5
64 วัดร้องธาร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
65 บ้านแม่แนต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
66 บ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67 อนุบาลอรุณรัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
68 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
69 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
70 บ้านห้วยกาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
71 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72 บ้านห้วยแพ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
74 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
75 วัดวังสะแกง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 บ้านโฮ่ง(ลี้) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 98 85 67 250 288 97 21 7 406