สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 17 9 5 31 32 4 1 3 37
2 บ้านม่วงสามปี 11 3 1 15 15 1 0 1 16
3 สามัคคีศรีวิชัย 9 3 7 19 18 3 0 2 21
4 อนุบาลวังดิน 8 2 0 10 11 1 0 0 12
5 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 6 3 1 10 11 0 0 1 11
6 บ้านแม่เทย 6 2 6 14 13 7 1 0 21
7 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 4 6 2 12 14 2 0 0 16
8 บ้านดง 4 6 0 10 10 0 0 0 10
9 บ้านหล่ายท่า 4 1 3 8 7 1 0 0 8
10 บ้านต้นผึ้ง 3 5 1 9 8 3 1 1 12
11 บ้านหนองปลาสะวาย 3 3 4 10 11 4 0 0 15
12 บ้านก้อจัดสรร 3 2 3 8 11 4 1 0 16
13 บ้านแม่หว่าง 3 2 1 6 7 3 0 0 10
14 ชุมชนบ้านแม่ตืน 3 1 5 9 9 0 0 0 9
15 วัดบ้านดง 3 0 3 6 5 3 1 2 9
16 บ้านห้วยหญ้าไซ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 2 6 1 9 9 1 1 0 11
18 บ้านไม้ตะเคียน 2 1 4 7 7 6 1 1 14
19 บ้านห้วยไร่ 2 1 2 5 6 1 0 0 7
20 วัดวังหลวง 2 1 1 4 5 3 0 0 8
21 บ้านหัวยปันจ๊อย 2 0 2 4 6 1 0 0 7
22 บ้านห้วยปิง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
23 บ้านทุ่งหัวช้าง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
24 บ้านปางส้าน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านม่วงโตน 1 3 2 6 6 2 1 0 9
26 บ้านปาง 1 2 6 9 12 3 0 0 15
27 บ้านแม่ลาน 1 2 0 3 4 0 0 1 4
28 บ้านโฮ่งวิทยา 1 1 2 4 7 3 0 0 10
29 บ้านโป่งแดง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
30 อัยยสิริ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
31 บ้านห้วยแทง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
32 บ้านฮ่อมต้อ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
33 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 1 0 2 1 2 2 0 5
34 บ้านหนองหลัก 1 1 0 2 1 2 0 0 3
35 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
36 บ้านแม่ป้อก 1 0 0 1 3 3 0 0 6
37 บ้านท่าหลุก 1 0 0 1 3 2 1 0 6
38 บ้านห้วยงูสิงห์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
39 บ้านห้วยห้า 1 0 0 1 1 2 0 0 3
40 บ้านนากลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านป่าจี้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านแม่บอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านแม่ป้อกใน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านแม่หาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านไม้สลี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านสันปูเลย 0 3 0 3 4 1 0 0 5
47 บ้านป่าพลู 0 2 2 4 5 1 0 0 6
48 บ้านผาลาด 0 2 2 4 3 3 0 0 6
49 บ้านสันวิไล 0 2 1 3 2 1 0 0 3
50 บ้านเหล่าดู่ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
51 วัดหนองยวง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
52 บ้านสันป่าสัก 0 2 0 2 2 1 0 0 3
53 บ้านล้องเครือกวาว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านแม่ปันเดง 0 2 0 2 1 0 0 1 1
55 บ้านปวง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
56 บ้านห้วยห้าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
57 บ้านห้วยหละ 0 1 1 2 0 4 5 0 9
58 บ้านแม่กองวะ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
59 บ้านดอยแดน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
60 ไทยรัฐวิทยา 48 0 1 0 1 2 3 0 0 5
61 บ้านดอนมูล 0 1 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านศรีเตี้ย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านห้วยบง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
64 บ้านห้วยแพ่ง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
65 บ้านโฮ่ง(ลี้) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองเขียด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านแม่อีไฮ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านเหล่ายาว 0 0 1 1 1 5 2 0 8
69 บ้านนาเลี่ยง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
70 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
71 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 วัดร้องธาร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
73 บ้านหนองสูน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 บ้านแม่แนต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 บ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 อนุบาลอรุณรัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
78 บ้านห้วยกาน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
79 วัดวังสะแกง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
80 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
82 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 127 103 78 308 343 118 24 13 485