สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 32 3 1 3 36
2 สามัคคีศรีวิชัย 15 3 0 1 18
3 บ้านม่วงสามปี 15 0 0 0 15
4 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 12 2 0 0 14
5 บ้านปาง 11 3 0 0 14
6 บ้านแม่เทย 9 5 1 0 15
7 บ้านหนองปลาสะวาย 8 3 0 0 11
8 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 8 1 1 0 10
9 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 8 0 0 0 8
10 บ้านดง 8 0 0 0 8
11 ชุมชนบ้านแม่ตืน 8 0 0 0 8
12 บ้านแม่หว่าง 7 3 0 0 10
13 บ้านก้อจัดสรร 7 3 0 0 10
14 บ้านโฮ่งวิทยา 7 3 0 0 10
15 อนุบาลวังดิน 7 1 0 0 8
16 บ้านหล่ายท่า 7 1 0 0 8
17 บ้านต้นผึ้ง 6 3 1 1 10
18 บ้านม่วงโตน 6 2 1 0 9
19 บ้านไม้ตะเคียน 5 5 1 1 11
20 บ้านโป่งแดง 5 1 0 0 6
21 บ้านป่าพลู 5 1 0 0 6
22 บ้านหัวยปันจ๊อย 5 0 0 0 5
23 วัดวังหลวง 4 3 0 0 7
24 วัดบ้านดง 4 2 1 1 7
25 บ้านสันปูเลย 4 1 0 0 5
26 บ้านแม่ลาน 4 0 0 0 4
27 บ้านท่าหลุก 3 2 1 0 6
28 อัยยสิริ 3 2 0 0 5
29 บ้านผาลาด 3 2 0 0 5
30 บ้านแม่กองวะ 3 1 1 0 5
31 บ้านห้วยไร่ 3 1 0 0 4
32 วัดหนองยวง 3 1 0 0 4
33 บ้านปวง 3 1 0 0 4
34 บ้านดอยแดน 3 0 0 0 3
35 บ้านแม่ป้อก 2 3 0 0 5
36 บ้านห้วยแทง 2 2 0 0 4
37 บ้านเหล่าดู่ 2 2 0 0 4
38 ไทยรัฐวิทยา 48 2 2 0 0 4
39 วัดร้องธาร 2 2 0 0 4
40 บ้านฮ่อมต้อ 2 1 0 0 3
41 บ้านห้วยงูสิงห์ 2 1 0 0 3
42 บ้านห้วยห้าง 2 1 0 0 3
43 บ้านปางส้าน 2 0 0 0 2
44 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 0 0 0 2
45 บ้านห้วยปิง 2 0 0 0 2
46 บ้านทุ่งหัวช้าง 2 0 0 0 2
47 บ้านสันวิไล 2 0 0 0 2
48 บ้านดอนมูล 2 0 0 0 2
49 บ้านศรีเตี้ย 2 0 0 0 2
50 บ้านเหล่ายาว 1 4 2 0 7
51 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 2 1 0 4
52 บ้านหนองหลัก 1 2 0 0 3
53 บ้านห้วยห้า 1 2 0 0 3
54 บ้านสันป่าสัก 1 1 0 0 2
55 บ้านห้วยหญ้าไซ 1 0 0 0 1
56 บ้านแม่บอน 1 0 0 0 1
57 บ้านแม่ป้อกใน 1 0 0 0 1
58 บ้านแม่หาด 1 0 0 0 1
59 บ้านล้องเครือกวาว 1 0 0 0 1
60 บ้านแม่ปันเดง 1 0 0 0 1
61 บ้านแม่อีไฮ 1 0 0 0 1
62 บ้านนาเลี่ยง 1 0 0 0 1
63 บ้านป่าคา 1 0 0 0 1
64 บ้านแม่แนต 1 0 0 0 1
65 บ้านไร่ 1 0 0 0 1
66 อนุบาลอรุณรัตน์ 1 0 0 0 1
67 บ้านห้วยหละ 0 4 4 0 8
68 บ้านท่าช้าง 0 4 0 0 4
69 บ้านห้วยบง 0 2 0 0 2
70 บ้านห้วยกาน 0 1 1 0 2
71 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 1 0 0 1
72 บ้านห้วยแพ่ง 0 1 0 0 1
73 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 2 0 2
74 บ้านนาทราย 0 0 1 0 1
75 วัดวังสะแกง 0 0 1 0 1
76 บ้านโฮ่ง(ลี้) 0 0 0 0 0
รวม 288 97 21 7 413