สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 32 4 1 3 37
2 สามัคคีศรีวิชัย 18 3 0 2 21
3 บ้านม่วงสามปี 15 1 0 1 16
4 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 14 2 0 0 16
5 บ้านแม่เทย 13 7 1 0 21
6 บ้านปาง 12 3 0 0 15
7 บ้านก้อจัดสรร 11 4 1 0 16
8 บ้านหนองปลาสะวาย 11 4 0 0 15
9 อนุบาลวังดิน 11 1 0 0 12
10 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 11 0 0 1 11
11 บ้านดง 10 0 0 0 10
12 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 9 1 1 0 11
13 ชุมชนบ้านแม่ตืน 9 0 0 0 9
14 บ้านต้นผึ้ง 8 3 1 1 12
15 บ้านไม้ตะเคียน 7 6 1 1 14
16 บ้านแม่หว่าง 7 3 0 0 10
17 บ้านโฮ่งวิทยา 7 3 0 0 10
18 บ้านหล่ายท่า 7 1 0 0 8
19 บ้านม่วงโตน 6 2 1 0 9
20 บ้านห้วยไร่ 6 1 0 0 7
21 บ้านหัวยปันจ๊อย 6 1 0 0 7
22 วัดบ้านดง 5 3 1 2 9
23 วัดวังหลวง 5 3 0 0 8
24 บ้านโป่งแดง 5 1 0 0 6
25 บ้านป่าพลู 5 1 0 0 6
26 บ้านสันปูเลย 4 1 0 0 5
27 บ้านแม่ลาน 4 0 0 1 4
28 บ้านแม่ป้อก 3 3 0 0 6
29 บ้านผาลาด 3 3 0 0 6
30 บ้านท่าหลุก 3 2 1 0 6
31 บ้านแม่กองวะ 3 2 1 0 6
32 อัยยสิริ 3 2 0 0 5
33 บ้านเหล่าดู่ 3 2 0 0 5
34 วัดหนองยวง 3 1 0 0 4
35 บ้านปวง 3 1 0 0 4
36 บ้านห้วยหญ้าไซ 3 0 0 0 3
37 บ้านห้วยปิง 3 0 0 0 3
38 บ้านทุ่งหัวช้าง 3 0 0 0 3
39 บ้านดอยแดน 3 0 0 0 3
40 ไทยรัฐวิทยา 48 2 3 0 0 5
41 บ้านห้วยแทง 2 2 0 0 4
42 วัดร้องธาร 2 2 0 0 4
43 บ้านฮ่อมต้อ 2 1 0 0 3
44 บ้านห้วยงูสิงห์ 2 1 0 0 3
45 บ้านสันวิไล 2 1 0 0 3
46 บ้านสันป่าสัก 2 1 0 0 3
47 บ้านห้วยห้าง 2 1 0 0 3
48 บ้านปางส้าน 2 0 0 0 2
49 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 0 0 0 2
50 บ้านล้องเครือกวาว 2 0 0 0 2
51 บ้านดอนมูล 2 0 0 0 2
52 บ้านศรีเตี้ย 2 0 0 0 2
53 บ้านเหล่ายาว 1 5 2 0 8
54 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 2 2 0 5
55 บ้านหนองหลัก 1 2 0 0 3
56 บ้านห้วยห้า 1 2 0 0 3
57 บ้านห้วยบง 1 2 0 0 3
58 บ้านห้วยแพ่ง 1 2 0 0 3
59 บ้านนาเลี่ยง 1 1 0 0 2
60 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1 1 0 0 2
61 บ้านหนองสูน 1 1 0 0 2
62 บ้านแม่ปันเดง 1 0 0 1 1
63 บ้านนากลาง 1 0 0 0 1
64 บ้านป่าจี้ 1 0 0 0 1
65 บ้านแม่บอน 1 0 0 0 1
66 บ้านแม่ป้อกใน 1 0 0 0 1
67 บ้านแม่หาด 1 0 0 0 1
68 บ้านไม้สลี 1 0 0 0 1
69 บ้านโฮ่ง(ลี้) 1 0 0 0 1
70 บ้านหนองเขียด 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่อีไฮ 1 0 0 0 1
72 บ้านป่าคา 1 0 0 0 1
73 บ้านแม่แนต 1 0 0 0 1
74 บ้านไร่ 1 0 0 0 1
75 อนุบาลอรุณรัตน์ 1 0 0 0 1
76 บ้านท่าช้าง 0 5 0 0 5
77 บ้านห้วยหละ 0 4 5 0 9
78 บ้านห้วยกาน 0 2 1 0 3
79 วัดวังสะแกง 0 1 1 0 2
80 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 1 0 0 1
81 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 2 0 2
82 บ้านนาทราย 0 0 1 0 1
รวม 343 118 24 13 485