หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
วันที่ 19 กันยายน 2558 ณ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ลำพูน
โรงเรียนบ้านแม่เทย อำเภอลี้ จังหวัด

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวิทยา ปาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
4 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
5 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
6 นางสมจินตนา เกียรติพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
7 นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
8 นายนิคม พรหมอนันต์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร กรรมการอำนวยการ
9 นายอุทัย จิกยอง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ กรรมการอำนวยการ
10 นางกาญจนา ปาลี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง กรรมการอำนวยการ
11 นายวุฒิไกร ชัยสิทธิ์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง กรรมการอำนวยการ
12 นายจำนง อุประโจง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย กรรมการอำนวยการ
13 นายนพดล รัตนปัญญา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย กรรมการอำนวยการ
14 นายสุเทพ เทพพู่ทอง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี กรรมการอำนวยการ
15 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการอำนวยการ
16 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา กรรมการอำนวยการ
17 นายประสิทธิ์ ภูมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
18 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
19 นางสุชาดา เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
20 นางแสงหล้า ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
21 นางผ่องศรี รัตนงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
22 นางเสาวนี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
23 นางสาวผกามาศ ชุมภูกาวิน ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการอำนวยการ
24 นายประกาศ สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
25 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
26 นายวีระยุทธ์ แย้มศรีเกียรติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
27 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
28 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
29 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
30 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
31 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
32 นางจีราพันธ์ เหลืองอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
33 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
34 นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
35 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
36 นางสุกัญญา เชื้ออินต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
37 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
38 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
39 นายนพดล รัตนปัญญา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการดำเนินงาน
41 นายนราวิชญ์ บวรบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการดำเนินงาน
42 นายธนวินท์ มหาพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันวิไล กรรมการดำเนินงาน
43 นายศรีสมพร จำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการดำเนินงาน
44 นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาง กรรมการดำเนินงาน
45 นายสุวิทย์ สุภาษี รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา กรรมการดำเนินงาน
46 นายวันชัย กองแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แนต กรรมการดำเนินงาน
47 นายขนัด กันทาทรัพย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ กรรมการดำเนินงาน
48 นายวีระศักดิ์ แจ้งไชย รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน กรรมการดำเนินงาน
49 นางไพรศรี แสนหาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการดำเนินงาน
50 นางลัดดา บุญสูง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อีไฮ กรรมการดำเนินงาน
51 นายสุรินทร์ กองศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน กรรมการดำเนินงาน
52 นางพรรณี เพชรล้ำ ครูโรงเรียนบ้านปาง กรรมการดำเนินงาน
53 นางวัฒนา สินธุบุญ ครูโรงเรียนบ้านสันวิไล กรรมการดำเนินงาน
54 นางเหรียญทอง รังสิยารมย์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ กรรมการดำเนินงาน
55 นางสาวปริยฉัตร แดงชัย ครูธุรการโรงเรียนบ้านปาง กรรมการดำเนินงาน
56 นางธนิตา สุดสม ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการดำเนินงาน
57 นางสาวชญาณิศา วงศ์จันทร์ติ๊บ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการดำเนินงาน
58 นางสาวปริฉัตร เจริญสุข ครูธุรการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการดำเนินงาน
59 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
60 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
61 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
62 นางวาสนา ภูผา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
63 นายสุชิน มาณีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
64 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
66 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
68 นายศรีสมพร จำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
69 นายนพดล รัตนปัญญา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
70 นายนราวิชญ์ บวรบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
71 นายวิทยา นามณี ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
72 นายวิทยา นามณี ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
73 นายวิทยา นามณี ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
74 นางพรรณิพา มาละอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
75 นางพรรณิพา มาละอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
76 นางญาณภักดิ์ ไชยพูน ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
77 นางสาวปริยฉัตร แดงชัย ครูธุรการโรงเรียนบ้านปาง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
78 นางสาวชญานิศา วงค์จันทร์ติ๊บ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
79 นายธัชพล ธิพิมภา นายธัชพล ธิพิมภา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
80 นายมานพ สุขสินธุ์ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านสันวิไล กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
81 นายเสาร์คำ นุปา ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านวังมน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
82 นายสงวน คำฟู ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านแม่แนต กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
83 นายรังสรรค์ จินาต๊ะ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
84 นายอินสน หวายพรม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
85 นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
86 นายมานพ วงค์เศษ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
87 นางธนิตา สุดสม ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
88 นายสุทัศน์ อินทะพล ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านไร่ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
89 นายวสันติ์ ยะปัญญา ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
90 นายไพฑูรย์ ปวนปันคำ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
91 นายยุทธนา เมืองแก้ว ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
92 นางผ่องศรี รัตนปัญญา ครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
93 นางระพีพรรณ ตันติวงค์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
94 นางประภาภรณ์ ชมภูวงค์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
95 นางกัลยา พรหมนวล ครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
96 นางประทุมพร วรรณภิละ ครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
97 นางเบญจพร อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
98 นางสาวผกามาศ ชุมภูกาวิน ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
99 นายวิรัตน์ สิทธิชุม ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
100 นายสุพจน์ วรรณภิละ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
101 นายจรูญ สุวรรณมา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านปาง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
102 นางพัชรา ขาวแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
103 นางอนงค์ ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
104 นายเพชร โสภา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
105 นางสาวปริฉัตร เจริญสุข ครูธุรการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
106 นายไพฑูรย์ ปวนปันคำ ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
107 นายยุทธนา เมืองแก้ว ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
108 นางสาวเกศแก้ว ทองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
109 นายวีระศักดิ์ แจ้งไชย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
110 นายถวิล ยอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
111 นายถาวร จินะกาศ ครูโรงเรียนบ้านปาง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
112 นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทย ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
113 นางบัวเรียม โสภา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
114 นายณรงค์ ปาละปิน ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
115 นางนงคราญ ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
116 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
117 นางพรรณวลี มณีเกี๋ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
118 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
119 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
120 นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทย ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางสาวรัชราภรณ์ คำมูล ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นายประสงค์ อุตสาพะแล ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นายวิทยา นามณี ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางจันทิมา ศุทธิธนาวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นายธีระทัศน์ มาละอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางสาวชญาณิศา วงค์จันทร์ติ๊บ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นางวาสนา ภูผา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
130 เด็กหญิงฉัตรชนก อุ่นใจเงิน นักเรียนโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม
131 เด็กหญิงเมสินี ติ๊บปิน นักเรียนโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม
132 เด็กหญิงอรปรียา ศรีวิชัย นักเรียนโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม
133 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
134 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
135 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
136 นางสุกันดา สารแสง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
137 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
138 นางจารุณีย์ กองตองกาย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
139 นางสาวกนกรัตน์ วงศ์เขื่อน ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
140 นางสาวสุกานดา เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
141 นายวรวุฒิ รัตนพรม ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
142 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
143 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
144 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
145 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
146 นางวาสนา ภูผา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
147 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
148 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
149 นางจารุณีย์ กองตองกาย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
150 นางสาวกนกรัตน์ วงศ์เขื่อน ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
151 นางสาวสุกานดา เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง
152 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
153 นางแสงหล้า ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
154 นางอำพัน คาดคำฟู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
155 นางสาวสุพิชญา ไชยเมืองดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
156 นางสาวสกาวเดือน ทาระนัด นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
157 นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
158 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
159 นางพัชรินทร์ วงศ์ไชย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
160 นางสาวสุพรรณี วรรณภิระ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
161 นายนพดล รัตนปัญญา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย
162 นางเสาวรีย์ สถาผล ครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย
163 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย
164 นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาง ประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
165 นางไพรศรี แสนหาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าสัก รองประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
166 นายสุวิทย์ สุภาษี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
167 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
168 นางแสงสุรีย์ พันธุ์พืช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการกลาง และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
169 นายนพดล รัตนปัญญา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
170 นายถวิล ยอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
171 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
172 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
173 นางสุกันดา สารแสง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
174 นายนราวิชญ์ บวรบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
175 นายประสิทธิ์ ภูมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
176 นายถาวร จินะกาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
177 นางจีราพันธ์ เหลืองอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
178 นางสุกัญญา เชื้ออินต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
179 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
180 นายวีระยุทธ์ แย้มศรีเกียรติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
181 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
182 นางวาสนา ภูผา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
183 นายธนวินทร์ มหาพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันวิไล ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
184 นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
185 นางลัดดา บุญสูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อีไฮ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
186 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
187 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
188 นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
189 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
190 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
191 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
192 นายศรีสมพร จำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นายขนัด กันทาทรัพย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ กรรมการกลางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นายประกาศ สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
195 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196 นางสาวสุกานดา เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณอมรา อนุวงค์ ,คุณกรรณิการ์ โพธา,คุณภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
เบอร์โทร 081-2874029,083-7659192,0871922010
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ www.north65.sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]