หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางเสาวคนธ์ นันทขว้างโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางสาวแจ่มจันทร์ วงศ์ต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัค ชุติปกรณ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายอนุชา อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
5. นางชนกนันท์ ทะนานแก้วโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี นวันโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเซ็น อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
2. นายไพรัช สุทธิรักษาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายจตุพล สิงห์สักโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ วงศ์ยุพลโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ นาคแดงโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
6. นายภูมิใจ คำวังโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุภชาติ ไกรพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
2. นายประวิทย์ สิขิวัฒน์โรงเรียนบ้านบวก (ราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
3. นายวินัย พรหมอนันต์โรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
4. นายวีระวุฒิ ผาบเมฆโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
5. นางพรพิมล แก้วภูสีโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีประกิต โอบเอื้อโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นายณรงค์ วงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เตชาวงค์โรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นายถนอม เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางจตุพร พุฒโตโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
4. นางสาววิสา ขานวลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นายวันชัย ผลาฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายถนอม เมืองสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เตชาวงค์โรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นางจตุพร พุฒโตโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
4. นางสาววิสา ขานวลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นายชัยพิชิต อุดคำมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายวันชัย ผลาฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายศุภณัฎฐ์ บังวาโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง วุฒิการณ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลธิดา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง วุฒิการณ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายศุภณัฎฐ์ บังวาโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
4. นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิมพา มีสอนโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ จิตนารินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ผลาฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางมยุรี สุริยะ โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางปลื้มจิตร แตงเส็งโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางราตรี คำพรรษาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
7. นางสาวเขมจิราพรรณ ตาสุยะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางทัศทรวง ชินพันธ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ นาคนามโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางสายฝน ใจต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
6. นางสุมาลี คุ้มเสมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวรกิจ ทากี้โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางณัฐกฤตา แสงผาบโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
3. นางอัจฉริยา ป๊อกเชื้อโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
4. นายขวัญชัย สุรินทร์ศรีโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
5. นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางอารี เลิศสุวรรณโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
5. นางสาววรณัน ใจคำโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
6. นางลำเจียก รุณผาบโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสุพจน์ รุณผาบโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ทิพวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
4. นางเกศรินทร์ ทองจีนโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
6. นางสมควร ฮองกุลโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ทองจีนโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นายสมใจ ฮองกุลโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางสมควร วงศ์ไข่โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายศฤงคาร นันทะชัยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
9. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
10. นายสุพจน์ รุณผาบโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ เรือนมะกอกโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางยุพิน ฉางกันทาโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ศุภศิลป์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ อิ่มแก้วโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราชอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบรรจง วงศ์กาแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรัชภรณ์ วิริยะอาทรโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสาธิต แสนสิทธิ์โรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
3. นายสุพจน์ รุณผาบโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ แก้วมาโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นายสุชัช ทัศนีย์คติโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ แก้วมาโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นายสุชัช ทัศนีย์คติโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
2. นายพีรพล จันทวรรณโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์วงค์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
4. นางพรรณี วงศ์บุญมาโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นางปราณี ขัดทาโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางปราณี ขัดทาโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพรรณี วงศ์บุญมาโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
4. นางรัตนา จันทร์วงค์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ ผาบเมฆโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางสาวแก้วตา ยศอิโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นายศิริชัย อ่ำคิดโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายนัฐพงษ์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางน้ำฝน กันทะอัศวะโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา เสมอจิตต์โรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายนัฐพงษ์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางน้ำฝน กันทะอัศวะโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา เสมอจิตต์โรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
3. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายนิวุฒิ ศรีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
3. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
3. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
4. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
4. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ ศรีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ ศรีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายนิวุฒิ ศรีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
4. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายนิวุฒิ ศรีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเชิด กันชุลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงษ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นายยงยุทธ อุตขาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางศิริพรรณ พิทักษ์พงษ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นายยงยุทธ อุตขาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
2. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางมณเฑียร อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายปริวรรต์ วังวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ สุทาโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
6. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
7. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
2. นายปริวรรต์ วังวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สุทาโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
4. นางมณเฑียร อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
6. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
7. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายจำรัส สิทธิตันโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นายบุญชวน จันหนิ้วโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ตะวันแก้วโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
5. นางสาวสกุณา นันทะชัยเดชากุลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
6. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิตา กรุงมณีโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินภา จอมปุกโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราชอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางกัญวรา ทาหาญโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
5. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายจำรัส สิทธิตันโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นายบุญชวน จันหนิ้วโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราชอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ตะวันแก้วโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
5. นางสาวสกุณา นันทะชัยเดชากุลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
6. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิตา กรุงมณีโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินภา จอมปุกโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราชอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางกัญวรา ทาหาญโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
5. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางลมัย คำภีระโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสาวกัณญ์ฐญาณ์ สมณาโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
3. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางลมัย คำภีระโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสาวกัณญ์ฐญาณ์ สมณาโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
3. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายพิบูลย์ เสนยองโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายสัญญา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นายชนิดาภา ไชยชนะโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
2. นายเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
3. นางรัชฏา โอดนันต์โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางสาวน้ำทิพย์ สานาโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายพิบูลย์ เสนยองโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายสัญญา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางชนิดาภา ไชยชนะโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
2. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
3. นางรัชฏา โอดนันต์โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางสาวน้ำทิพย์ สานาโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางประกายคำ มะโนแก้วโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
3. นางอัจฉรา เชียงหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายสยาม มูลอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางประกายคำ มะโนแก้วโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นายสยาม มูลอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอัจฉรา เชียงหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวินี กัณฑาซาวโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
2. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางสาวภาวินี กัณฑาซาวโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางสาวภาวินี กัณฑาซาวโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
2. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
2. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
2. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมจิต เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นายสุขคำ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสุโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
4. นายสมบุรณ์ ยองจาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
5. นางสายฝน แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
6. นางโนรี อดออมโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชูชีพ พันธุ์ศรีโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
2. นายจรูญ สมดีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายจรัญ อู่อรุณโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
4. นายนิรุทพันธ์ เรือนรัตนาโชติโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นายสายทอง ปันฟูโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ ต๊ะนะสาโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา แก้วคำตาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
5. นางธัญญา วงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นางปาริฉัตร อินกองงามโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเสาวคนธ์ วิชัยคำโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสกาวเดือน ขัดเรือนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
3. นางนภัสสร อุปละกุลโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นางสุวิมล พุ่มอิ่มโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
5. นางวรรณา โยธาราษฎร์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
2. นายอนุกูล วงค์ปาลีย์โรงเรียนบ้านโฮ่ง (ลี้)กรรมการ
3. นายจักราวุธ บัณฑิตโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ อุปละโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวปิยธันว์ เบญจาเทพรัศมีโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นางสาวศุภนุช ประพิณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายธนากร อาทะเดชสพป.ลำพูน เขต ๒กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิษุวัต ดวงจินาโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสาวเปรมกมล โปธาคำโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ เบาจิตต์โรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
4. นางสาวริณดา เรือลมโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ มาลัยกรองโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางจุรีวรรณ์ เย็นใจมาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
7. นางสาวคณิดา หมื่นจำปาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
8. นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี้ยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
2. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี้ยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทรงพล กันแก้วโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ)กรรมการ
2. นางศิริพร สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายธนากร อาทะเดชสพป.ลำพูน เขต ๒กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงพล กันแก้วโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
2. นางศิริพร สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยชนะโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
4. นางสุวนีย์ หล่อเนตรโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
5. นายอนิรุทธ์ ธนเรืองสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยชนะโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
4. นายอนิรุทธ์ ธนเรืองสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสุวนีย์ หล่อเนตรโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพัว ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายฐปนนท์ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นายสมโภช ขันทะสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
4. นายสราวุธ สมสุนันท์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นายวันชัย กองแสงโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
6. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
2. นายวันชัย กองแสงโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายสราวุธ สมสุนันท์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นายฐปนนท์ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
6. นายสมโภช ขันทะสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางวนิดา ทนุชิตโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นายวิโรจน์ คำธิยะโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นายต้องเก่ง วรรณห้วยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางชวนพิศ ไชยเชษฐโรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
6. นางกัลยา วงค์ปาลีย์โรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ)กรรมการ
7. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
2. นายอนุกูล วงค์ปาลีย์โรงเรียนบ้านโฮ่ง (ลี้)กรรมการ
3. นายจักราวุธ บัณฑิตโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ อุปละโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวปิยธันว์ เบญจาเทพรัศมีโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นางสาวศุภนุช ประพิณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายธนากร อาทะเดชสพป.ลำพูน เขต ๒กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
2. นายอนุกูล วงค์ปาลีย์โรงเรียนบ้านโฮ่ง (ลี้)กรรมการ
3. นายจักราวุธ บัณฑิตโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ อุปละโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวปิยธันว์ เบญจาเทพรัศมีโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นางสาวศุภนุช ประพิณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายธนากร อาทะเดชสพป.ลำพูน เขต ๒กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนิรุตต์ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นางดวงเดือน อุปการะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก (ราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
5. นางลัดดา อรินแจ้โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
6. นายวิเชษฐ์ กามะแพโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
7. นายกุศล ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
8. นายดวงรัตน์ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
9. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกุศล ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ กามะแพโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
3. นายดวงรัตน์ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นายนิรุตต์ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางลัดดา อรินแจ้โรงเรียนบ้านเหล่่ายาวกรรมการ
7. นางดวงเดือน อุปการะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
8. นายสุบิน ตาสุโรงเรียนบ้านบวก (ราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
9. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกตุโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นายอำนวย ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางพัตร์พิมล อนุนิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางอรพินท์ สุขโสมโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกตุโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นายอำนวย ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางพัตร์พิมล อนุนิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางอรพินท์ สุขโสมโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทัศนาพร ปัญญาคำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางอรพิน พงษ์ตุ้ยโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
3. นางจิรายุ เสนาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
5. นางสาวสิวาภรณ์ โพธิ์อบโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
2. นางสาวชาลินี พูลชนะโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางพิกุลทอง คำธัญโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นางสาวจิรายุ เสนาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุเธียร คำออนโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
3. นางพรทิพย์ อินทรสัมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ จันทวาลย์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางอรญา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นางสาวจุลีย์ จันทะโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นายศรัตราวุธ แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราพร ขัดสีโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในกรรมการ
2. นางสุรัชฎา ทิพย์ชูโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นายสนิท สงคุ้มโรงเรียนปวงกรรมการ
7. นางลัดดา คำปุกโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศรัตราวุธ แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวจุลีย์ จันทะโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ จันทวาลย์โรงเรียนบ้้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
4. นางอรญา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
5. นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี เทพรักษาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางพัสดี วิรัชพินทุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ทอเตี้ยโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวปราณี เทพรักษาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวพัสดี วิรัชพินทุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ทอเตี้ยโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวฤทัย นุ่นอาระโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางรัตนา จอมขันเงินโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
3. นางสุชาดา นันตาเวียงโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางศรีพร แก้วโขงโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวฤทัย นุ่นอาระโรงเรียนบ้านปันเดงกรรมการ
2. นางรัตนา จอมขันเงินโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา นันตาเวียงโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางศรีพร แก้วโขงโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางลำเจียก ยศชัยโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
2. นางลำจวน อุตสาหปันโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางจุลี พงศ์จันตาโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
4. นายปวันรักษ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ แสนลีโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
6. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายปวันรักษ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ แสนลีโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. นางลำจวน อุตสาหปันโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
4. นางจุลี พงศ์จันตาโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์สุตินโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทองคลี่โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางกาญจนา รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์สุตินโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทองคลี่โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางกาญจนา รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางยุวฎี เตจ๊ะ โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางสุดาพร พรมมิโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นางมธุรส วะละโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ พวงทองโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นางบัวเถา วิญญาณโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
6. นางอัมพร ยะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
7. นางแสงเดือน เชียรกิจสุนทรโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางบุปผา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางสาวพัทยาพร นาคสีม่วงโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
3. นางจรวยพร แสงบุญโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ สุทธิรักษาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวปรัชญาภรณ์ ใจปินตาโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
6. นางโสภา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
7. นางวลี คำโสมโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา สินธุบุญโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
2. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
3. นายสุวัตร์ พร้อมสุภาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางวัฒนา สินธุบุญโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
3. นายสุวัตร์ พร้อมสุภาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
2. นางประกาย โชคชัยโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสุมนฑา มณีขัติย์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
4. นางสาวศรุตา ยะกาวินโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นางจิรนันท์ ทองอรุณศรีโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
6. นางสาวเขมจิราพรรณ ตาสุยะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิรนันท์ ทองอรุณศรีโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางประกาย โชคชัยโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางสาวศรุตา ยะกาวินโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นางสาวเขมจิราพรรณ ตาสุยะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางสุมนฑา มณีขัติย์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางธณัฏฐา ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางกันติชา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
6. นางสาวกมลชนก กิติวรรณโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
7. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางธณัฏฐา ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางกันติชา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
6. นางสาวกมลชนก กิติวรรณโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
7. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางธณัฏฐา ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางกันติชา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
6. นางสาวกมลชนก กิติวรรณโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
7. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางกันติชา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
5. นางสาวกมลชนก กิติวรรณโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
6. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. นางธณัฎฐา ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วบแพ่งกรรมการ
2. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวถนอมศรี หล้าเต็นโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางธณัฏฐา ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางกันติชา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้กรรมการ
6. นางสาวกมลชนก กิติวรรณโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางธณัฏฐา ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางกันติชา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
6. นางสาวอกมลชนก กิติวรรณโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
7. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวถนอมศรี หล้าเต็นโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางแพรทอง นะวันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวถนอมศรี หล้าเต็นโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางแพรทอง นะวันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวถนอมศรี หล้าเต็นโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางแพรทอง นะวันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี หล้าเต็นโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางแพรทอง นะวันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี หล้าเต็นโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางแพรทอง นะวันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี หล้าเต็นโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางแพรทอง นะวันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุรี พงศ์จันตาโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
2. นางลำเจียก ยศชัยโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ แสนลีโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
4. นายปวันรักษ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
5. นางลำจวน อุตสาหปันโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปวันรักษ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ แสนลีโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. นางจุรี พงศ์จันตาโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
4. นางลำเจียก ยศชัยโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางลำจวน อุตสาหปันโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชาลินี พูลชนะโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางพิกุลทอง คำธัญโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นางจิรายุ เสนาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพรวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวอลิศรา ครองแดงโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ อินยงค์โรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไพรวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ อินยงค์โรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
5. นางสาวอลิศรา ครองแดงโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางไพรวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวอลิศรา ครองแดงโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ อินยงค์โรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
5. นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสังวรณ์ รังน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวเด่นดาว กุณามาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกุลชญา คะนันศรีโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุรีวรรณ์ เย็นใจมาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
2. นายวิษุวัต ดวงจินาโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
3. นางสาวเปรมกมล โปธาคำโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ มาลัยกรองโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวริณดา เรือลมโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
6. นายอำนาจ เบาจิตต์โรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
7. นางสาวคนิดา หมื่นจำปาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
8. นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี้ยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิษุวัต ดวงจินาโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสาวเปรมกมล โปธาคำโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มาลัยกรองโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวริณดา เรือลมโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายอำนาจ เบาจิตต์โรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
6. นางสาวคนิดา หมื่นจำปาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางจุรีวรรณ์ เย็นใจมาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
8. นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี้ยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิษุวัต ดวงจินาโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสาวเปรมกมล โปธาคำโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มาลัยกรองโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวริณดา เรือลมโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายอำนาจ เบาจิตต์โรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
6. นางสาวคนิดา หมื่นจำปาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางจุรีวรรณ์ เย็นใจมาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
8. นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี้ยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศรัตราวุธ แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ จันทวาลย์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
5. นางอรญา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
6. นางสาวจุลีย์ จันทะโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศรัตราวุธ แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ จันทวาลย์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
5. นางอรญา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
6. นางสาวจุลีย์ จันทะโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณอมรา อนุวงค์ ,คุณกรรณิการ์ โพธา,คุณภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
เบอร์โทร 081-2874029,083-7659192,0871922010
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ www.north65.sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]