รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำพูน เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กชายจอม  ลุงซิ่ง
2. เด็กชายเอก  คำน้อย
 
1. นางพรพิมล  เย็นวารีย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กชายปราโมทย์  ไต๋สกุล
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จินาการ
 
1. นางสาวนภาพร  ณ ลำพูน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายหลาว   ลุงธรรมมะ
2. เด็กชายเรือง   อ่องคำ
 
1. นายอัษฎางค์   อภิวงค์งาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงปรายฝน  สุขใจ
2. นายวงเดือน  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวพลอยรัตน์  รัตนพงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายณัฐพล  ใจใส
2. เด็กชายมีนธาดา  คำมา
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญทวี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงมินตรา   ญาณะเครื่อง
2. เด็กหญิงรมิดา   อุตแจ่ม
3. เด็กหญิงรัชนก   ปาลี
4. เด็กชายอิงครัตน์   สายเกิด
5. เด็กชายเปรมประชา    จันทร์ธิมา
 
1. นายรุติพงษ์   สายเกิด
2. นางสายฝน  สายเกิด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงมอน   ลุงจาม
2. เด็กชายรัตนสุจินต์   ดอนวงษ์ชัย
3. เด็กหญิงศิรินภา   ปาลี
4. นางสาวสุชาวลี   โพธิ์ทอง
5. นางสาวแสงใส   ยาวใส
 
1. นางเกศริน  ภิระตา
2. นายนพดล  สุขสาร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทำทาน
2. เด็กหญิงปภาวดี  ศรีนิเวศน์
 
1. นางศรีสังวาร  มูลรินต๊ะ
2. นางสาวมัณฑณา  อภิวงศ์งาม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงณีรวัลย์  กายาไชย
2. เด็กชายศรัณย์  คำไทย
 
1. นางศรัณยา  ยะเชียงคำ
2. นางปนัดดา  สุทธสิริ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายนราธิป  คำตา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ดอนตอง
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกู่ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชมภูไลย์
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกู่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชเนตรี
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงณิศา  หวันมา
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศยา
 
1. นางสาวธีราพรรณ  ยะกันโท
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีป้าน 1. เด็กหญิงจาฏุพัจน์  หลิมเลิศรัตน์
 
1. นางนฤมล  กันทะกาศ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ติ๊บวัน
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บงดี
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงธิดา  แก้วเงิน
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงกชกร  หลวงโย
2. เด็กหญิงญาณิศา  สุภาธง
 
1. นางวรนุช  ฟองทอง
2. นางอยุธยา  ชมพู
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อโจง 1. เด็กชายกรรชร   อุประโจง
2. เด็กหญิงสิรินดา   ยุปาระมี
 
1. นางอำพร  นันตาเวียง
2. นางสาวกรรณิการ์  ปัญส่งเสริม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงปาริชาต  ดอกสุข
2. เด็กหญิงสุธิดา  ใจแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
2. นางพัชบูรณ์  ปัญญาประเสริฐ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ผัดดี
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสถาน 1. เด็กหญิงยลดา  ต่อเรือน
2. เด็กชายหลาวแสง  ลุงก่ำ
3. เด็กหญิงเดือน  หน่อคำ
 
1. นางพิมล  ชัยมงคล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงพรหมพร  ใจกาศ
2. เด็กชายภูธเนศร์  ตันหลวงกาศ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เมืองสันเทียะ
 
1. นางอำพร  เสาวภาณี
2. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. นายคำติ๊บ  แซ่ม่า
2. นายชวนชาติ  หน่อพยอม
3. นายพนธ์  ลุงตี้
 
1. นายอำนาจ  พรหมมหาวัน
2. นางณภัทร  พรหมมหาวัน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เขียวธง
 
1. นายประยูร  อุ่นเรือน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงกี่  หมอเมือง
 
1. นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายนราธิป  คำตา
 
1. นายสมบัติ  สาคำ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงอรอุรา  ทองปา
 
1. นางนันทนา  สร้างโศรก
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
 
1. นายสมบัติ  สาคำ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กชายจิรเมธี  ตังกุ
 
1. นางสาวปริศนา  สร้างโศรก
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงศศินิภา   ต๊ะแสง
 
1. นางรุ่งทิพย์    มาโนชญ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงยอง 1. เด็กชายถาวร  อยู่เป๊าะ
 
1. นางพัชรินทร์  ปะละใจ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินทะรังษี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยวงค์ษา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหนาม 1. เด็กหญิงวีรินท์  เสนาะ
 
1. นางสาวอำพัน  ณะคำตัน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกัลยา  ใฝ่สำเริงชื่น
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองภัคดี
3. เด็กหญิงขวัญชนก  พุทธสอน
4. เด็กหญิงคำอ่อง  ลุงนะ
5. เด็กชายจิรพงษ์  สุขเหล็ก
6. เด็กชายจีรเมธ  ปัญโญใหญ่
7. เด็กหญิงชนิกา  ท้าวคำ
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เข็มลาด
9. เด็กหญิงฐิติวรดา  คำลาพิศ
10. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทองมูล
11. เด็กหญิงทิพานัน  ทะนะวงศ์
12. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เครือ
13. เด็กหญิงธาราทิพย์  แก้วโพธิ์ศรี
14. เด็กชายนพรัตน์  ม่านมุ่งศิลป์
15. เด็กหญิงนลินี  สุรินทร์คำ
16. เด็กชายนวมินทร์  อินสวรรค์
17. เด็กหญิงนันทิกานต์  พาหิรัญ
18. เด็กหญิงนาตยา  ตามพระหัตถ์
19. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุโพ
20. เด็กชายบุญหลาย  คำแก้ว
21. เด็กหญิงปุณญนุช  กาบเงิน
22. นางสาวพัชรินทร์  สุขประเสริฐ
23. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วังสาร
24. เด็กหญิงมลฤดี  มั่นคงแสงจันทร์
25. เด็กชายรพีพัฒน์  เมฆแสน
26. เด็กหญิงวรรณภา  ทาสีคำ
27. เด็กหญิงวรัญญา  จันทราศักดิ์
28. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ลุงออ
29. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองภัคดี
30. เด็กหญิงสุจิตรา  เกาะสมัน
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลมกลึง
32. เด็กหญิงสุรีพร  โย้งมนัส
33. เด็กหญิงอรจิรา  หารันดา
34. เด็กหญิงอรพินท์  แซงจันดา
35. เด็กชายเกรียงไกร  ทิพย์ประโชค
36. เด็กหญิงเกศสินี  เรือนนาค
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพียงพักตร์
38. เด็กหญิงเพ็ญพิญ์ชา  อ่ำทิม
39. เด็กชายเอกพันธ์  แก้วคำ
40. เด็กหญิงแก้ว  ลุงนะ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ชัยวิรัตน์
2. นายอลงกรณ์   อินทชัย
3. นางนิตยา  อินทะกันฑ์
4. นางอัมพร  ดวงงาม
5. นายวรพล  สภาวจิตร
6. นายเจษฎา  พิริยพงศ์พิทักษ์
7. นางสาวอโณชา  อิริจา
8. นายวสุภัทร  ไชยเหล็ก
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายคมสัน  นกแล
2. เด็กชายดนัย  จำนงจามิกร
3. เด็กชายศิขรินทร์  วิริยะ
4. เด็กชายศิรวุฒิ  จันต๊ะตึง
5. เด็กชายอนุชิด  ปัญญาเรือง
6. เด็กหญิงอัญชลี  จายศักดิ์
 
1. นายประพันธ์  จันทราภู
2. นายสำเริง  ยอดประทุม
3. นายผดุงพงษ์  แจ่มสกุล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กชายเสกสรร  ก๋าวิตา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ธนาตย์ชโยดม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กหญิงอัญชลี   จายศักดิ์
 
1. นายผดุงพงษ์  แจ่มสกุล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กชายธีรเทพ  ธิทา
 
1. นายกฤษณรักษ์  วงศ์ชมภู
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ
 
1. นายคณาวุฒิ  เบญจาภาธนพัต
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กชายกอบชัย  มหาวงค์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ธนาตย์ชโยดม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายติณณภพ  ชัยรัตน์
 
1. นางไมตรี  เทพสุติน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. นางสาวจุฑามาศ  หล้าทอง
 
1. นางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงณัฐชา   โล้ชุมภู
 
1. นางอนงค์   กาปัญญา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กชายสิทธิโชค  อ้วนล่ำ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กัญญสาย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรษา  ภูดอนตอง
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   มูลตุ่น
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายสิทธิพล  มาตุทาวรรณ
 
1. นางสาวรตน  ดีอาษา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงภูษณิศา  สว่างภักดี
 
1. นายธิติฎฐ์  อุนจะนำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กหญิงปรารถนา   นันตาวงค์
 
1. นายผดุงพงษ์  แจ่มสกุล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายสิรธีร์  มาตุทาวงศ์
 
1. นายอรรณพ  จี้ัรัตน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรธิโมงค์
 
1. นายสมเกียรติ  ณ ลำปาง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีดอนไชย
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ขัดคำแดง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงชลลดา  ปัญญาอุทัย
5. เด็กหญิงชาลิสา  มณีวรรณ
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เป็งคำตา
7. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  คำรังสี
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติเรือง
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะพรม
10. เด็กชายณัฐพนธ์  มณีขัติย์
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  หันพนัส
12. เด็กหญิงดิสยากรณ์  มะโนเสาร์
13. เด็กหญิงธนพรพรรณ  คำภีระ
14. เด็กหญิงนภสร  หล่อเนตร
15. เด็กหญิงนภัสรา  ลิ้นฤาษี
16. เด็กหญิงนริศา  วงศา
17. เด็กหญิงนันท์นภัส  วนพฤกษาศิลป์
18. เด็กหญิงบุญญานุช  ยอดจักร
19. เด็กหญิงพอหทัย  ใจมา
20. เด็กหญิงพาทินธิดา  ปันธุ
21. เด็กหญิงภัทรภร  น้อยสะปุ๋ง
22. เด็กหญิงภัทราลักษณ์  เตชะสาย
23. เด็กหญิงภัศรา  หลวงสุวรรณ
24. เด็กหญิงภูษณิษา  สว่างภักดี
25. เด็กหญิงวริยา  ฝั้นกาศ
26. เด็กหญิงวริษฐา  ปันเต
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วชุม
28. เด็กหญิงศิโรรัตน์  มาลี
29. เด็กหญิงสุกันยา  มาโสด
30. เด็กหญิงเจตปรีญา  จี้สละ
31. เด็กหญิงเบญญาพร  แสนปวน
32. เด็กหญิงเรลดา  พรมปิมปา
 
1. นายธิติฎฐ์  อุนจะนำ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงจรีลักษณ์  บุญใหญ่
2. เด็กชายธนนนท์  ชัยวุฒิ
3. เด็กหญิงธนัชนันท์  ศรีรัตนกุณชัย
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  คำสะเรียง
5. เด็กชายนนทพัทธ์  เรืองจำรัส
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรชิโมงค์
7. เด็กหญิงสุวนันท์  ตานะ
8. เด็กชายอภิชาติ  ปันเจริญ
9. เด็กชายอัษฏาวุธ  จักรแก้ว
10. เด็กชายเจษฎา  ทาอุโมงค์
 
1. นางไมตรี  เทพสุติน
2. นางสาวธีราภรณ์  คำฟู
3. นายวีรชัย  อยู่สุข
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ไชยนาม
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ขันอาสวะ
3. เด็กหญิงธัญสรณ์  ฝาระมี
4. เด็กหญิงธิดาพร  สารใจวงศ์
5. เด็กหญิงวาทินี  อุตรศักดิ์
6. เด็กหญิงศุภธิดา  เทพสุติน
7. เด็กหญิงสุธาร์ทิพย์  จำปาที
 
1. นางปาณิสรา  บัณฑิต
2. นางสาวจริยา  อุตมะโน
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองภัคดี
2. เด็กหญิงชนิกา  ท้าวคำ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เข็มลาด
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  แก้วโพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงนลินี  สุรินทร์คำ
6. เด็กหญิงมลฤดี  มั่นคงแสงจันทร์
7. เด็กหญิงวรรณภา  ทาสีคำ
8. เด็กหญิงวรัญญา  จันทราศักดิ์
9. เด็กหญิงสุรีพร  โย้งมนัส
10. เด็กหญิงิทิพานัน  ทะนะวงศ์
11. เด็กหญิงเกศสินี  เรือนนาค
12. เด็กหญิงเพ็ญพิญ์ชา  อ่ำทิม
 
1. นางสาวอโนชา  อิริจา
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 1. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ศรีสุขหู้
2. เด็กหญิงณภัทรพร  มันทนา
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำปันนา
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำปันนา
5. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  อินทจักร์
6. เด็กหญิงอัญชลี  กันยาธง
 
1. นางสาวแพรวนภา  ตาคำ
2. นางสาวโชติกา  วงค์เดือน
3. นางสาวมะลิวรรณ  บุญปั๋น
4. นางสาววโรบล  ไชยวงศ์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กหญิงกัลยา   คนบุญ
2. เด็กชายกีรกันต์ธร   เป็นพนัสสัก
3. เด็กหญิงจนิสตา  ปาระมีโชค
4. เด็กชายจักรพรรดิ   มโนวรรณา
5. เด็กชายจิณณะ  ณ ลำพูน
6. เด็กชายชินภัทร   วงศ์ทิพย์
7. เด็กหญิงณัชชา   ต๊ะเปา
8. เด็กหญิงธัญชนก   ยศน้อย
9. เด็กหญิงธิรดา  ไชยวังโส
10. เด็กหญิงพรนภัส   นาควิจิตร
11. เด็กหญิงพิมสุภางค์   เปงเครือ
12. เด็กหญิงรินรดา   ชลฤทธิ์
13. เด็กหญิงวชิรปิลันธ์  ปันแจ่ม
14. เด็กหญิงสิริวรางค์  จางกาศ
15. เด็กหญิงอนันตญา    นวลนิ่ม
16. เด็กหญิงอาริษา  ศรีจาน
 
1. นางสาวประภัสรา   มุดดาดุก
2. นายชัยณรงค์  ผลเชื้อ
3. นางสุรพร  คละตัน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่แจ๋ว
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีนวลคำ
 
1. นางอรุณี  แสงเพ็ญ
2. นายอำนวย  ใจคำ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตจะถา
2. เด็กชายจ่าม  ลุงทุน
3. เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยพงศ์ภัทร
4. เด็กหญิงนพวรรณ  ใจอินทร์
5. เด็กชายรัฐ  มานะ
6. เด็กชายวาว  ลุงทุน
 
1. นายสุรัก  เชื้อหลุบโพธิ์
2. นายสมพงศ์  จินะกาศ
3. นางสาวสุพัตรา  วงค์ต่อม
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงดรุณี  คีรีรัตนชัยกุล
2. เด็กหญิงทิพย์นภา  สูงพนาดอน
3. เด็กหญิงนฤมล  ผาด่านไพรสณฑ์
4. เด็กหญิงพรธิวา  สูงพนารักษ์
5. เด็กหญิงเกวลิน  ฝั้นกาศ
6. เด็กหญิงเนตรดารา  มาตุวงศ์ทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ใจดีกาศ
2. นางวาสนา  ใจดีกาศ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   เป็งกาสิทธิ์
2. เด็กหญิงชญานิศ   คำวงค์
3. เด็กหญิงวันวิสา  จันทอง
 
1. นางทัศนี   ศรีบุญเรือง
2. นางผ่องศรี   กมูลธง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป๋าพนัสสัก
2. เด็กหญิงจิรชยา  ทิพย์เมศ
3. เด็กหญิงพรรณราย  เสนาะคำ
 
1. นางณัฐกานต์  เป็นพนัสสัก
2. นางโชติกา  กิจเนตร
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สุใจ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ซาวบุญตัน
 
1. นายบุญรัตน์  ทำปวน
2. นางสาวเบญจมาศ  ปันอิ่น
 
66 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงมะนา  ตาเละ
2. เด็กชายเล่าเคอ  เอ
 
1. นางสาวนันทกา  จ๋าตูมมา
2. นายอรรถวิทย์  รัตน์เลิศลบ
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงศลิษา  รัตนพงษ์
2. เด็กหญิงอังคณา  นาภี
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  หิรัญรัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  ประพันธ์ปรีชา
2. นางพวงผกา  แก้วจันทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายจรัลชัย  ภูดอนตอง
2. เด็กชายโพธิพงษ์  ปันดอนตอง
 
1. นายบุญรัตน์  ทำปวน
2. นางสาวเบญจมาศ  ปันอิ่น
 
69 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายศุภโชค  ขัดเรือน
2. เด็กชายอาณัติ  ใจสุยะ
 
1. นายบุญรัตน์  ทำปวน
2. นางสาวเบญจมาศ  ปันอิ่น
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชนันท์  เกษมเติมโรจนชัย
2. เด็กหญิงประภาศิริ  แสนวิโรจน์
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นายเทวินทร์  บุญเรือง
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. นายนิคม  อภิวงค์งาม
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ลุงอิ่งต๊ะ
 
1. นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ์
2. นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายรณชัย  อุดตึง
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
2. นางสาวกุลวัชร  เรือนโขง
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรณนภา  อมราภรณ์
2. เด็กหญิงพรรณพษา  สิงห์แก้ว
 
1. นายบุญรัตน์  ทำปวน
2. นางสาวเบญจมาศ  ปันอิ่น
 
74 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ใจขัน
2. เด็กชายอานุภาพ  อุพงค์
 
1. นายคณิตฒศักดิ์  ญาณะตาล
2. พระพินิจ  ปิยสีวโล
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ตุงคำ
2. เด็กชายวัชรพล  โปร่งใจ
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
2. นางสาวกุลวัชร  เรือนโขง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชกร  ดอกแก้วนาค
2. เด็กหญิงิทิพย์มณี  แก้วหล้า
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นายเทวินทร์  บุญเรือง
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายกฤษฎา  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายนวัตกรณ์  โสภณจิต
3. เด็กชายศุฑาภัทร  เมธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน  เมืองพานิช
 
78 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  มหาไม้
2. เด็กหญิงเกศมณี  โนชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีดอกไม้
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  สมดังใจ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดำรงฤงคาร
2. เด็กหญิงสุนิตา  กิตติคุณรุ่งสว่าง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แก้วก๋า
 
1. นางสาวปรียาวดี  ศิริกุลชร
2. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กชายจิรายุส  ติ๊บเงิน
2. นายทรงวุฒิ  ติ๊บคำ
3. นายวิศรุต  ติ๊บปิน
 
1. นายศุภวัฒน์  สมบัติใหม่
2. นายศักดิ์ชาย  ขวัญสิน
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงจิ้ง  ลุงต่า
2. เด็กหญิงพิงค์ดาว  อันนพพร
3. เด็กหญิงมัด  ลุงปานโค่
 
1. นายอภิชัย  ปัญโญใหญ่
2. นางสาวธัญญาภรณ์  สิทธิ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงนงค์นภา  สง่าภูพาน
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  สวรรดิ์บรรพต
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สงาคีรีวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญทอง  แสงกาศ
2. นายรัตนชัย  ปาปะกัง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงขวัญพร  ลุงลู
2. เด็กหญิงธันยธร  ลุงตา
3. เด็กหญิงผกามาศ  ลุงมน
4. เด็กหญิงหล้าขิ่น  ลุงดำ
5. เด็กหญิงหล้าน้อย  ลุงดำ
6. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงออ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถนอม  ทาคำแปง
2. นางสุนารี  หยุ่นสมาน
3. นายสุนทร  ศรีนวล
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงณัฐชญา  คำภิคำ
2. เด็กหญิงมีแหง่  เมรี
3. นางสาวราลักษณ์  วังสิงห์คำ
4. นางสาวลักษณ์สุภา  นุธรรม
5. เด็กหญิงสมปรารถนา  พรมราช
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลุงสู้
 
1. นางอมรา   จิตตวะนา
2. นางอรุณี  แสงเพ็ญ
3. นางสาวรุ่งฤดี  เชิงผาวารีสงบ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองง่า 1. เด็กหญิงชนิดา  พอใจ
2. เด็กหญิงดาว  สาน
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปัญญาชัย
 
1. นางนุชจรี    โพธิ์ศรี
2. นายก้องภพ  คำเหล็ก
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงศ์
2. เด็กชายธนโชติ  โพธิ์ยอด
3. เด็กชายศุภกฤต  ภูมิวาลย์
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณา
2. นายไพบูลย์  คุณชมภู
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายณัฐนนท์   อินวรรณ
2. เด็กหญิงธัญลดา   ด้วงสมบัติ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จันทร์ทา
 
1. นางพรประภา   สาคำ
2. นายคเชนทร์   เสือพงษ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายคมสัน  สิทธิ
2. เด็กชายชาคริต  อุดใหม่
3. เด็กชายภัสกร  สุรินทร์
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณา
2. นางแสงพลอย  หน่อแก้ว
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงประภัสสร   ปัญโญเหียง
3. เด็กหญิงวิริศรา  ปรีดี
 
1. นางพรรณี  โปธาวิชัย
2. นางมนทกานต์  เป็นพนัสสัก
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผางวารี
2. เด็กหญิงธันยพร  แสนโส
3. เด็กหญิงนารีกานต์  จำปาเทศ
 
1. นางปณิฏา  มะหลีแก้ว
2. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญาเสาร์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ป่าเสส
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กองตูม
3. เด็กหญิงสรินยา  บัวตูม
 
1. นางทองเพ็ญ  วิสิทธิ์ศักดิ์
2. นางวรพิชชา  ด้วงวัง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สมป้อ
2. เด็กชายภูชิต  พรมสนธิ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  สุนิธรรม
 
1. นางสาวปราณี  มาผาบ
2. นางสิริรักษ์  เตชาวงศ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ปัญญามี
2. เด็กหญิงชนินาถ  ขาหอม
3. เด็กหญิงลานนา  ตันกุล
 
1. นางชุติมา  แสนมะโน
2. นางสาวอัมพวรรณ  กันทะวัง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  หมอกใส
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ยามะสัก
3. เด็กหญิงวาจิญา  ไชยสัน
 
1. นายนลวัชร์   มะโนวรรณา
2. นางเสาวลักษณ์   ใจลังกา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่เส้า 1. เด็กหญิงจิ่งทุน  ลุงส่าง
2. เด็กหญิงแพรวา  มาตยวงค์
3. เด็กหญิงแสงหอม  หมายคำ
 
1. นางไพจิตตรี  ศรีหาพุฒ
2. นางเบญจวรรณ  ยะบุญธง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลริมปิง 1. นายกิตติพงษ์  คำแปง
2. นายปรเมศร์  สิงห์โคตร
3. นายหวานเครือ  ณ มาลัย
 
1. นางอมรา  จิตตวะนา
2. นายชิษณุชา  ลครศรี
 
97 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบังวัน 1. เด็กหญิงกชกร  มาสุริน
2. เด็กหญิงวชิราพิมพ์  จันทร์เสนา
3. เด็กหญิงอะหมี่  แซ่เฉิ่ง
 
1. นางสาวลาวัลย์  ชูยกปิ่น
 
98 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงฐานิดา  บุตรเงิน
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุริวรรณ
3. เด็กหญิงสุรภา  คำอ้าย
 
1. นางวันเพ็ญ  ทิพย์เวียง
2. นางรัชนี  สุภาวิตา
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  แสนสมบัติ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญรส
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุยะใหญ่
 
1. นางเกษสุดา  สินธุบุญ
2. นางภัทรินญา  ลครศรี
 
100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงภานุมาศ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอรนัฏ  ชูมือกู่
 
1. นางประภัสสร  แก้วโยธา
2. นางสร้อยสุดา  จันทิมา
 
101 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงชลธาร  ทองน้อย
2. เด็กชายนิรุทธ์  ทิศดอนตอง
 
1. นางวงเดือน   รัตนเกษมสุข
2. นางนงลักษณ์  ศิรปันดอน
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปะหยี
2. เด็กชายศตวรรษ  เม่อคำฝาย
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายนราธิป  ยิ้มน้อย
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  อุตาเรือน
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงละลิตา  อินตากอก
 
1. นางวงเดือน   รัตนเกษมสุข
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาญโกศล
2. เด็กหญิงนวพรรษ  แซ่มั่ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ลีรัตน์ไพจิตร
4. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่เฒ่า
6. เด็กหญิงอริสา  ขวัญธนชัย
7. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขทองงาม
 
1. นายกรัณรัตน์  จันแลง
2. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
3. นางพลับพลึง  วงค์คำมูล
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  พูลทวี
 
1. นางภัทรินญา  ลครศรี
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงฐาปนี  หลวงโปธา
 
1. นางวงเดือน   รัตนเกษมสุข
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายนราธิป  ยิ้มน้อย
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  อุตาเรือน
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงศิริพร  คำยอง
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงกมลชนก   เคลื่อนตา
2. เด็กชายจักรวุฒิ   อินต๊ะ
3. เด็กชายพัชรพงษ์   วงศ์เติง
 
1. นางพูนพรรณ   ใจลังการ์
2. นายคเชนทร์   เสือพงษ์
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กชายวรวิช  ปัญญายิ่ง
2. เด็กหญิงสาม  ลุงใส
3. เด็กหญิงเจรกา  วงเจระกา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถนอม  ทาคำแปง
2. นายสุนทร  ศรีนวล
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชาตรี  แซ่ย่าง
2. เด็กชายทศพร  อัมพุธปฐวี
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  สัญฑ์วนาคีรีย์
 
1. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
2. นางประภัสสร  แก้วโยธา
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายกิตติกานต์  เทพวรรณ์
2. เด็กชายนครินทร์  ใจบุญเรือง
3. เด็กชายนนทรีย์  ชุษณะโยธิน
 
1. นางนภัสภรณ์  ดวงเนตร
2. นางสาวกฤติกา  กันจะนะ
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ด่านเจริญศิริ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ฟูกาศ
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นางรัตนา  จามพฤกษ์
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายธนภูมิ  จิตศรัทราพุทธ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  เลาวนาศรี
3. เด็กชายศักรินทร์  กิติทรัพย์
 
1. นางสาวยุพิน  สันถวเมตต์
2. นางสาวรสธิดา  จินะกาศ
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทะวงศ์
2. เด็กชายวีรพงษ์  ขนาดขจี
3. เด็กชายเอกวิทย์  ทองปลิว
 
1. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
2. นางรัตนา  จามพฤกษ์