หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายกฤษณา ศรีกอกโรงเรียนวัดบ้านแจ่มประธานกรรมการ
2. นายพิสูตร สุวรรณโรจน์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางวรางรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร มูลรินต๊ะโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ กรรมการ
5. นางสิริวรรณ ใจกระเสนโรงเรียนใจกระเสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายดิเรก ญาณตาล โรงเรียนบ้านแม่เมยประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ สุภาจีนโรงเรียนบ้านหมื่นข้าวกรรมการ
3. นายชูชาติ บุญสะอาด โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
4. นายณัฐพล เฉพาะตนโรงเรียนดรุณพัฒนา กรรมการ
5. นายไชยยนต์ จุ้มฝน โรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประยูร อุ่นเรือน โรงเรียนวัดสันต้นธงประธานกรรมการ
2. นายจตุภัทร จันคะนา โรงเรียนวัดชัยสถานกรรมการ
3. นางพรพิมล เย็นวารีโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
4. นางสาวณัฐพิมพ์ ช่างแต่ง โรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
5. นางผาสุก วงศ์ฟั่น โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนลวัชน์ มโนวรรณา โรงเรียนวัดน้ำพุ กรรมการ
2. นายอนุพงศ์ เลาว้าง โรงเรียนราชประชาฯ 26กรรมการ
3. นางสาวยุพเรศ ดวงเสวย โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นางสาวบุญยม ชมภูคำ โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ จี้รัตน์ โรงเรียนวัดอรัญญารามประธานกรรมการ
2. นายทศพร มูลรินต๊ะ โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง กรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุข โรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
4. นางสาวปุณณ์ยาภรณ์ ฐิติสุทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
5. นางอรุณี แสงเพ็ญ โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางปนัดดา สุทธสิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุญทวีโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นางเกศริน ภิระตา โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี บุญทวี โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น พวรรณา โรงเรียนวัดนครเจดีย์กรรมการ
3. นายเทวิน บุญเรือง โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเพลิน ใบบัว โรงเรียนวัดเหมืองกวักประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ไชยนวล โรงเรียนบ้านสะปุ๋งกรรมการ
3. นางวัลภา จี้ต๊ะนันท์ โรงเรียนวัดต้นโชคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนัยนา วังษา โรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นางโสภิต ศรีประทุม โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางลำเทียน โปชัยคุปต์โรงเรียนวัดหนองสมณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศรัณยา ยะเชียงคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางศรีสังวาร มูลรินต๊ะ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้กรรมการ
3. นางลำจวน มหาไม้โรงเรียนวัดป่าสัก กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอธิวัฒน์ กองเงิน โรงเรียนวัดหนองเหียง ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์ โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ พรหมมาหวัน โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
4. นางดวงรัตน์ ชัยกาวิล โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทากรรมการ
5. นางนงเยาว์ นันต๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ กันทะลอม โรงเรียนวัดวังกู่ กรรมการ
7. นางพิศมัย ขันทจักร โรงเรียนบ้านป่าเส้า กรรมการ
8. นางสิริพร ทิพย์วรรณ โรงเรียนวัดจักรคำพิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอธิวัฒน์ กองเงินโรงเรียนวัดหนองเหียง ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์ โรงเรียนอรพินพิทยา กรรมการ
3. นายอำนาจ พรหมมาหวัน โรงเรียนวัดสันคะยอม กรรมการ
4. นางดวงรัตน์ ชัยกาวิล โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทากรรมการ
5. นางนงเยาว์ นันต๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ กันทะลอม โรงเรียนวัดวังกู่ กรรมการ
7. นางพิศมัย ขันทจักร โรงเรียนบ้านป่าเส้า กรรมการ
8. นางสิริพร ทิพย์วรรณ โรงเรียนวัดจักรคำพิมุข กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอธิวัฒน์ กองเงิน โรงเรียนวัดหนองเหียง ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์ โรงเรียนอรพินพิทยา กรรมการ
3. นายอำนาจ พรหมมาหวัน โรงเรียนวัดสันคะยอม กรรมการ
4. นางดวงรัตน์ ชัยกาวิล โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา กรรมการ
5. นางนงเยาว์ นันต๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ กันทะลอม โรงเรียนวัดวังกู่ กรรมการ
7. นางพิศมัย ขันทจักร โรงเรียนบ้านป่าเส้า กรรมการ
8. นางสิริพร ทิพย์วรรณ โรงเรียนวัดจักรคำพิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางดวงเดือน สุมสุข โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ จัดของ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ กรรมการ
3. นางพรรณี วงศ์พนักสัก โรงเรียนบ้านทาป่าสัก กรรมการ
4. นางดารณี พรหมณะ โรงเรียนแม่อาว กรรมการ
5. นายไฉน อุ่นโพธิ โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
6. นางสายใจ ลุนิทรานนท์ โรงเรียนเชตวันหนองหมู กรรมการ
7. นางชชกานต์ กันทอินทร์ โรงเรียนวัดสันทราย กรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมมิธรรม โรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางดวงเดือน สุมสุข โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ จัดของ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ กรรมการ
3. นางพรรณี วงศ์พนักสัก โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
4. นางดารณี พรหมณะ โรงเรียนแม่อาว กรรมการ
5. นายไฉน อุ่นโพธิ โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
6. นางสายใจ ลุนิทรานนท์ โรงเรียนเชตวันหนองหมู กรรมการ
7. นางชชกานต์ กันทอินทร์ โรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมมิธรรม โรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน สุมสุข โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ จัดของ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ กรรมการ
3. นางพรรณี วงศ์พนักสัก โรงเรียนบ้านทาป่าสัก กรรมการ
4. นางดารณี พรหมณะ โรงเรียนแม่อาว กรรมการ
5. นายไฉน อุ่นโพธิ โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
6. นางสายใจ ลุนันทรานนท์ โรงเรียนเชตวันหนองหมู กรรมการ
7. นางชชกานต์ กันทอินทร์ โรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมมิธรรม โรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางอโนทัย กัญญสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจริยา บุหราคัม โรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
3. นางวงเดือน รัตนเกษมสุข โรงเรียนบ้านหนองเกิด กรรมการ
4. นายสุชาติ รัตนอารยธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26 กรรมการ
5. นางพิกุลทอง หมอศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าซาง กรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ ติยะคุณ โรงเรียนวัดเหมืองง่า กรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ สินผุปัน โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางอโนทัย กัญญสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจริยา บุหราคัม โรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
3. นางวงเดือน รัตนเกษมสุข โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
4. นายสุชาติ รัตนอารยธรรม โรงเรียนราชประชาฯ 26กรรมการ
5. นางพิกุลทอง หมอศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ ติยะคุณ โรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ สินผุปัน โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอำพร จอมแปง โรงเรียนวัดบ่อโจงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม พรหรหม โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวัง โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
4. นายบุญสืบ เตชาวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ กรรมการ
5. นางวรนุช ฟองทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน กรรมการ
6. นางสุพิน อภิวงศ์งาม โรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
7. นางสาวศิริพันธ์ สันธุปัน โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอำพร จอมแปง โรงเรียนวัดบ่อโจง ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม พรหรหม โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวัง โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด กรรมการ
4. นายบุญสืบ เตชาวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ กรรมการ
5. นางวรนุช ฟองทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน กรรมการ
6. นางสุพิน อภิวงศ์งาม โรงเรียนวัดสันทราย กรรมการ
7. นางสาวศิริพันธ์ สันธุปัน โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอำพร จอมแปง โรงเรียนวัดบ่อโจง ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม พรหรหม โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวัง โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด กรรมการ
4. นายบุญสืบ เตชาวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อกรรมการ
5. นางวรนุช ฟองทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน กรรมการ
6. นางสุพิน อภิวงศ์งาม โรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
7. นางสาวศิริพันธ์ สันธุปัน โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอโนทัย กัญญสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจริยา บุหราคัม โรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
3. นางวงเดือน รัตนเกษมสุข โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
4. นายสุชาติ รัตนอารยธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26 กรรมการ
5. นางพิกุลทอง หมอศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าซาง กรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ ติยะคุณ โรงเรียนวัดเหมืองง่า กรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ สินผุปัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์ โรงเรียนวัดสันป่าสัก ประธานกรรมการ
2. นายไชยยา พลอินทร์ โรงเรียนใบบุญ กรรมการ
3. นายประจวบ มณีจันสุข โรงเรียนบ้านทากู่ กรรมการ
4. นางสุพัตรา ดวงแก้วกลาง โรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยชนะ โรงเรียนบ้านทาต้นงิ้วกรรมการ
6. นางธาริณี ชัยวิรัตน์ โรงเรียนบ้านล่ามช้างกรรมการ
7. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย กรรมการ
8. นายอภิชาติ กาศมณี โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์ โรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายไชยยา พลอินทร์ โรงเรียนใบบุญ กรรมการ
3. นายประจวบ มณีจันสุข โรงเรียนบ้านทากู่ กรรมการ
4. นางสุพัตรา ดวงแก้วกลาง โรงเรียนบ้านน้ำย้อย กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยชนะ โรงเรียนบ้านทาต้นงิ้วกรรมการ
6. นางธาริณี ชัยวิรัตน์ โรงเรียนบ้านล่ามช้าง กรรมการ
7. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย กรรมการ
8. นายอภิชาติ กาศมณี โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์ โรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายไชยยา พลอินทร์ โรงเรียนใบบุญ กรรมการ
3. นายประจวบ มณีจันสุข โรงเรียนบ้านทากู่ กรรมการ
4. นางสุพัตรา ดวงแก้วกลาง โรงเรียนบ้านน้ำย้อย กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยชนะ โรงเรียนบ้านทาต้นงิ้วกรรมการ
6. นางธาริณี ชัยวิรัตน์ โรงเรียนบ้านล่ามช้าง กรรมการ
7. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่ โรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
8. นายอภิชาติ กาศมณี โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์ โรงเรียนวัดอรัญญาราม กรรมการ
5. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์ โรงเรียนวัดอรัญญาราม กรรมการ
5. นางนิตยา เกียรติคุณากรนนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์ โรงเรียนวัดอรัญญาราม กรรมการ
5. นางนิตยา เกียรติคุณากรนนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เกียรติคุณากรนนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์ โรงเรียนวัดอรัญญาราม กรรมการกรรมการ
5. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์ โรงเรียนวัดอรัญญาราม กรรมการ
5. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์ โรงเรียนวัดอรัญญาราม กรรมการ
5. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
2. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
3. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์ โรงเรียนวัดอรัญญาราม กรรมการ
5. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
2. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
3. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม รองประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นางนิตยา เกียรติคุณานนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
5. นายเทพินธุ์ ธริญาติ โรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนาม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์ โรงเรียนวัดอรัญญาราม กรรมการ
5. นายนิตยา เกียรติคุณากรนนท์ โรงเรียนวัดสันต้นธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ แสนเถิน โรงเรียนใบบุญลำพูน กรรมการ
4. นายกฤษณรักษ์ วงศ์ชมพู โรงเรียนบ้านโป่งรู กรรมการ
5. นายสราวุธ ขัดเรือน โรงเรียนบ้านน้ำย้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ แสนเถิน โรงเรียนใบบุญลำพูน กรรมการ
4. นายกฤษณรักษ์ วงศ์ชมพู โรงเรียนบ้านโป่งรู กรรมการ
5. นายสราวุธ ขัดเรือน โรงเรียนบ้านน้ำย้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ แสนเถิน โรงเรียนใบบุญลำพูน กรรมการ
4. นายกฤษณรักษ์ วงศ์ชมพู โรงเรียนบ้านโป่งรู กรรมการ
5. นายสราวุธ ขัดเรือน โรงเรียนบ้านน้ำย้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ แสนเถิน โรงเรียนใบบุญลำพูน กรรมการ
4. นายกฤษณรักษ์ วงศ์ชมพู โรงเรียนบ้านโป่งรู กรรมการ
5. นายสราวุธ ขัดเรือน โรงเรียนบ้านน้ำย้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม กรรมการ
3. นายอุปถัมภ์ ใจธัญ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการ
4. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ กรรมการ
5. นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะ โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม ประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายจิรพงศ์ นันทะชัย โรงเรียนบ้านหนองเงือก กรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กาศสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม กรรมการ
3. นายอุปถัมภ์ ใจธัญ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการ
4. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ กรรมการ
5. นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะ โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม ประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายจิรพงศ์ นันทะชัย โรงเรียนบ้านหนองเงือก กรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กาศสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม กรรมการ
3. นายอุปถัมภ์ ใจธัญ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการ
4. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ กรรมการ
5. นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะ โรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม กรรมการ
3. นายอุปถัมภ์ ใจธัญ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการ
4. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ กรรมการ
5. นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะ โรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม ประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายจิรพงศ์ นันทะชัย โรงเรียนบ้านหนองเงือก กรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กาศสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ ประธานกรรมการ
2. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการ
3. นายจิรพงศ์ นันทะชัย โรงเรียนบ้านหนองเงือก กรรมการ
4. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
5. นายตฤณบดี นามสอนโชติ โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม ประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายจิรพงศ์ นันทะชัย โรงเรียนบ้านหนองเงือก กรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กาศสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ ประธานกรรมการ
2. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการ
3. นายจิรพงศ์ นันทะชัย โรงเรียนบ้านหนองเงือก กรรมการ
4. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
5. นายตฤณบดี นามสอนโชติ โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ ประธานกรรมการ
2. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการ
3. นายจิรพงศ์ นันทะชัย โรงเรียนบ้านหนองเงือก กรรมการ
4. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
5. นายตฤณบดี นามสอนโชติ โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ รองประธานกรรมการ
2. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการ
3. นายจิรพงศ์ นันทะชัย โรงเรียนบ้านหนองเงือก กรรมการ
4. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟ กรรมการ
5. นายตฤณบดี นามสอนโชติ โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ กรรมการ
3. นายดุสิต จีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ แสนเถิน โรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
5. นางนิตยา ฐานันตรานนท์ โรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวปาณิสา บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร วังธิยอง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กรรมการ
4. นางไมตรี เทพสุติน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน กรรมการ
5. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสถาพร วังธิยอง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กรรมการ
4. นางไมตรี เทพสุติน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
6. นางสาวปาณิสา บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสถาพร วังธิยอง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กรรมการ
4. นางไมตรี เทพสุติน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน กรรมการ
5. นางสาวปาณิสา บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา กรรมการ
3. นางสถาพร วังธิยอง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
4. นางไมตรี เทพสุติน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน กรรมการ
5. นางสาวปาณิสา บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสถาพร วังธิยอง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กรรมการ
4. นางไมตรี เทพสุติน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
5. นางสาวปาณิสา บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสถาพร วังธิยอง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กรรมการ
4. นางไมตรี เทพสุติน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
5. นางสาวปาณิสา บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสสาธานรัตน์ สินสาธิตสุกุล โรงเรียนบ้านห้วยไซ ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ กรรมการ
3. นายสุรชัย เทพกรรณ์ โรงเรียนบ้านดอยแก้ว กรรมการ
4. นายอาทิตย์ วันเวียง โรงเรียนเมธีวุธิกร กรรมการ
5. นายบุญสืบ เตชาวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ กรรมการ
6. นายประวัติ พุ่มพวง โรงเรียนวัดฮ่องกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุเธียร โกกาธรรม โรงเรียนวัดหนองหล่มกรรมการ
3. นายสุรชัย เทพาคำ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้กรรมการ
4. นายสนิท อภิวงค์งาม โรงเรียนวัดบ้านธิ กรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ ธรรมขัดดุก โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
6. นายประเสริฐ ชัยชนะ โรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอัมพร สุภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีวรรณ โรงเรียนวัดศรีบังวัน กรรมการ
3. นางดอกไม้ ปานพาน โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัมพร สุภารัตน์โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีวรรณ โรงเรียนวัดศรีบังวัน กรรมการ
3. นางดอกไม้ ปานพาน โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางบุญทาริกา หน้างาม โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ทองคำฟู โรงเรียนตำบลบ้านแป้นกรรมการ
3. นายณัฐภัทร หลวงจันทร์ โรงเรียนเชตวันหนองหมู กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประทีป สุ่มสุข โรงเรียนวัดบ้านธิ ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ยองจา โรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการ
3. นายอุดม สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ์ โรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภัสร์ จิกยอง โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ซื่อวาจา โรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ โยนิจ โรงเรียนวัดป่าสัก ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สุนันต๊ะ โรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นางดลนภา สมุททารินทร์ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประทีป สุ่มสุข โรงเรียนวัดบ้านธิ ประธานกรรมการ
2. นางจุลี บุมาลี โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางพวงเพชร วังหล่อ โรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอุดม สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล จี้วรรณ์ โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล จี้วรรณ์ โรงเรียนวัดสันคะยอม กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอรรณพ โยนิจ โรงเรียนวัดป่าสัก ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ไพลิน เมืองพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน กรรมการ
3. นายอนุกูล หลวงธิจา โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ์ โรงเรียนวัดสันคะยอม ประธานกรรมการ
2. นายประวัติ พุ่มพวง โรงเรียนวัดฮ่องกอก กรรมการ
3. นางบุญทาริกา หน้างาม โรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางจุลี บุมาลี โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สมชาติ โรงเรียนวัดบ้านก้อง กรรมการ
3. นายอลงกรณ์ อินทชัย โรงเรียนวัดขี้เหล็ก กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประทีป สุ่มสุข โรงเรียนวัดบ้านธิ ประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร หลวงจันทร์ โรงเรียนเชตวันหนองหมู กรรมการ
3. นายพิษณุกร วงเวียน โรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนุกุล หลวงธิจา โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ทองคำฟู โรงเรียนตำบลบ้านแป้น กรรมการ
3. นายณัฐภัทร หลวงจันทร์ โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอุดม สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใบสุพันธ์ โรงเรียนวัดสันคะยอม กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายประทีป สุ่มสุข โรงเรียนวัดบ้านธิ ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล หลวงธิจา โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ กรรมการ
3. นางดลนภา สมุททารินทร์ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางปิยะนุช ไชยศรี โรงเรียนเชตวันหนองหมู ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ใจคำ โรงเรียนตำบลริมปิง กรรมการ
3. นายบุญช่วย ดูสอน โรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางธัญวลัย จันทร์คณานนท์ โรงเรียนบ้านสันมะนะประธานกรรมการ
2. นางศศิวกานต์ ญาณะชื่น โรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการ
3. นางอรภาพร ขันคำ โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ ทานมัย โรงเรียนบ้านผาตั้ง ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ชัยชนะ โรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ คำภิคำ โรงเรียนบ้านศรีป้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจันทนีย์ กองอินทร์ โรงเรียนบ้านไร่ดงประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พุทธิมา โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร แก้วโยธา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ แสนยาสมุทร โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ตนบุญ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นางสุมาลา พัฒนกิจเกษตร โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา เหล่าจันตา โรงเรียนใบบุญลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางคมคาย อินชัยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
3. นางลำดวน ดิเรกศานต์ โรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเกษตร ศรีวรรณา โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางพรประภา สาคำ โรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ สมบัติใหม่ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
4. นางกมลทิพย์ อินลวง โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายถนัด กาสุยะ โรงเรียนบ้านหนองเงือก ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ พรหมช่วย โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ เสงี่ยมภาพ โรงเรียนวัดสันคะยอม ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช ไชยศรีโรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
3. นางนันทนา หงษ์ศรี โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
4. นายอิทธิศักดิ์ กันทะวงค์ โรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถนัด กาสุยะ โรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ พรหมช่วย โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร ณ ลำพูน โรงเรียนวัดบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ อ้นด้วง โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ชาญชัย โรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร ณ ลำพูน โรงเรียนวัดบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ อ้นด้วง โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ชาญชัย โรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ แสนสมุทร โรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนา อภิวงศ์งาม โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้กรรมการ
3. นางสุทธิลักษณ์ ปินธง โรงเรียนบ้านเวียงยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ แสนสมุทร โรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนา อภิวงศ์งาม โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้กรรมการ
3. นางสุทธิลักษณ์ ปินธง โรงเรียนบ้านเวียงยองกรรมการ
4. นางสาวประไพวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม โรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ ริยะป่า โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา อินกองงาม โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางอำไพ แท่งทอง โรงเรียนบ้านศรีย้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนภัสสร ศิลปะระเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ปัญส่งเสริม โรงเรียนวัดบ่อโจงกรรมการ
3. นางมนทกานต์ เป็นพนัสสัก โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ สีดาเพ็ง โรงเรียนวัดประตูป่า ประธานกรรมการ
2. นางพรศรี ใจคำ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ กรรมการ
3. นายพงศกร พุทธิมาโรงเรียนบ้านทาสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ สีดาเพ็ง โรงเรียนวัดประตูป่าประธานกรรมการ
2. นางพรศรี ใจคำ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ กรรมการ
3. นางไพจิตรี ศรีหาพุฒิ โรงเรียนวัดกู่เส้า กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางยุพิน ตั้งจิตสมคิด โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง ประธานกรรมการ
2. นางประกายเพชร ราหุลปาน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นางชนาพร ทองน้อย โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
4. นางอำไพ ขณะ โรงเรียนบ้านทาสักกรรมการ
5. นางรัชฎาพรณ์ กันทะวงศ์วารโรงเรียนวัดป่าตึงเชตะวันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประภาพร ตาเจริญเมือง โรงเรียนบ้านดอยคำ ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ รุจิรานุรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
3. นางสุภัตรา บุญชาย โรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ สิทธิใหญ่ โรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
5. นางพรนิภา สารพฤกษ์ โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิพรรณ์ ผสม โรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวนารีรักษ์ ใจมา โรงเรียนวัดป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนิพรรณ์ ผสม โรงเรียนบ้านหนองเงือก ประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวนารีรักษ์ ใจมา โรงเรียนวัดป่ายางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแก่นจันทร์ แสงอรุณ โรงเรียนบ้านโป่งรูประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย วิสัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึก โรงเรียนบ้านห้วยไซ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแก่นจันทร์ แสงอรุณ โรงเรียนบ้านโป่งรูประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย วิสัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึก โรงเรียนบ้านห้วยไซ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนางสุภาพรรณ วิโรจนะโรงเรียนวัดป่าตึงเชตวันกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางอรพิน เดชคุณมากโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพรรณ วิโรจนะ โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวันประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน กรรมการ
3. นางอรพิน เดชคุณมาก โรงเรียนบ้านศรีย้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพรรณ วิโรจนะ โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวันประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน กรรมการ
3. นางอรพิน เดชคุณมาก โรงเรียนบ้านศรีย้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุภาพรรณ วิโรจนะ โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวันประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน กรรมการ
3. นางอรพิน เดชคุณมาก โรงเรียนบ้านศรีย้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึก โรงเรียนบ้านห้วยไซ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน กรรมการ
3. นางปฑิตา สุภาไผ่ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพรรณ วิโรจนะ โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวันประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางอรพิน เดชคุณมาก โรงเรียนบ้านศรีย้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุภาพรรณ วิโรจนะ โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวันประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางอรพิน เดชคุณมาก โรงเรียนบ้านศรีย้อย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึก โรงเรียนบ้านห้วยไซ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน กรรมการ
3. นางปฑิตา สุภาไผ่ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึก โรงเรียนบ้านห้วยไซ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน กรรมการ
3. นางปฑิตา สุภาไผ่ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึก โรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางปฑิตา สุภาไผ่ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสกุนตลา เป็งกาศ โรงเรียนอรัญญาราม ประธานกรรมการ
2. นางณัชชนย์ เขื่อนแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางรัตนา มาลา โรงเรียนวัดสันคะยอม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอังคนา ถาธัญ โรงเรียนบ้านดอนตอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ บุญยมัย ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางธัญวลัย จันทร์คณานนท์ โรงเรียนสันมะนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤติกา กันจะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา จันตาธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางวีระนุช ชุดเงิน โรงเรียนบ้านห้วยไซ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤติกา กันจะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา จันตาธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางวีรนุช ชุดเงิน โรงเรียนบ้านห้วยไซ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเทวัญ สุทธิมาลา โรงเรียนบ้านป่าตาล ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากรณ์ วงศ์ศรีใส ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายนพดล สุขสาร โรงเรียนบ้านห้วยไซ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศกุนตลา เป็งกาศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สินธพทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายคเชนทร์ เสือพงษ์ โรงเรียนวัดบ้านก้อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศกุนตลา เป็งกาศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สินธพทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายคเชนทร์ เสือพงษ์ โรงเรียนวัดบ้านก้อง กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร. 053-003612-614#123,124
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]