รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กชายธนกร   แซ่จ๋าว
2. เด็กชายสุทธิชัย  จันหล้า
 
1. นายสายัณห์   ใจแปง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กชายนิยม  ยาง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยาง
 
1. นายจักรพงษ์  จิตรกล้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายกฤษฎากร  ทำเล็ก
2. เด็กชายศรัณทร  ภูแม่นเขียน
 
1. นางลลิพัฒน์  สายสุริย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายจักริน  ขันคำ
2. เด็กชายนัทธพงศ์   เสียงหาญ
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายปริญญา   หอมนวล
2. เด็กชายวรากร  มะณีศรี
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เกิดผล
2. เด็กชายพรศักดิ์  บัวนาค
3. เด็กชายพิชิตพัฒน์  หน่อคำ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญยืน
5. เด็กหญิงอารยา  ณ ลำปาง
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
2. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายกิตติวินท์  อัดแอ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีวันดี
3. เด็กชายธนภูมิ  ฟังเพลิน
4. เด็กหญิงพิชญา  เลี่ยงหลีก
5. เด็กหญิงวาสนา  พรมวิชัย
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   วรรณารักษ์
2. เด็กชายดนัย   ศิรินุช
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
2. นางณัฐกานต์  แข็งแรง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงนาคา  กุเลา
2. เด็กชายปรีชา  หล้าหิบ
 
1. นางสาววรรณิศา  ตะเสนา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยพล
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วิเชียรดี
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
2. นางรัชฎากร  กันทหล้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐภัทร  กระทาง
 
1. นายจำรัส  วงค์วิชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายสวิตต์  กลิ่นมาลา
 
1. นายจำรัส  วงค์วิชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  ประทุมทิพย์
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงจรัสพร  แต้มดื่ม
 
1. นางสังวาลย์  ศรีชุม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายอาชา  แก้วประภา
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ปิงวัง
 
1. นายวุฒิ  มหานิล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชัยเลิศ
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พานแก้ว
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงพรนภา  ใหญ่ผล
2. เด็กหญิงพรพิรมย์  พงษ์ขจร
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงเมธาพร  สายฟ้าแลบ
2. เด็กชายเอกภพ   ตัดรัก
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรษา  นินขลัง
2. เด็กหญิงมลธิรา  เมตตา
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นางจินตนา  พึ่งนา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กลิ่นชิด
 
1. นายอภิชิต  กลิ่นฟุ้ง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐกฤต  กระทาง
2. เด็กหญิงสัจจารี  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงเอื้อการย์  ปันทา
 
1. นางอังคนางค์  เลือลา
2. นายลิขิต  พรมวสณา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  อัศวภูมิ
2. เด็กชายวรชาติ  พรมทา
3. เด็กชายเดชาวัต  กันไว
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
2. นายนาวี  แก้วมา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายธนากร  กันไว
2. เด็กหญิงพรธิตา  สุโพธิ์เมือง
3. เด็กชายสุพิขขา  พุทธสอน
 
1. นายทวี  ล่ำงาม
2. นายธนธรณ์  ธรรมเดชะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงพันธิดา  แยบคาย
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายรังสิมันต์ุ  ลอยนอก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงอันนิกา  โกวฤทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  ยศสุรินทร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ยอด
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุศทิพย์
2. เด็กหญิงกนิษฐา   พงค์อ้าย
3. เด็กหญิงกาญจนา   ฝึกฝน
4. เด็กชายจักรพล   อวดห้าว
5. เด็กหญิงชนิตา   พรหมวงค์
6. เด็กชายณัฐพล   สวยสด
7. เด็กชายธนกร    ต้นจำปี
8. นางสาวนก   ตาติ๊บ
9. เด็กชายนพดล   มัชชะ
10. เด็กหญิงปณิสรา  แก้วใหญ่
11. เด็กหญิงประภาวดี   มีกระจิตร
12. เด็กหญิงพรนรินทร์   หักแตก
13. เด็กชายภานุวัฒน์   สามแก้ว
14. เด็กชายภานุเดช   กำแก้ว
15. เด็กชายรณพร   มุงเมือง
16. เด็กหญิงรักษณาลี   วรรณฤทธิ์
17. เด็กหญิงวราภรณ์   ล้านหล้า
18. เด็กชายวสุธร  มัชชะ
19. เด็กชายวีรชน   ทองเนื้อแปด
20. เด็กชายศิรศักดิ์   กลิ่นอบ
21. เด็กหญิงศิราพร  เมธีพิทักษ์กุล
22. เด็กหญิงสารภี  พิมพ์พันธ์ุวงค์
23. เด็กหญิงอมลวรรณ    จ๊ะมี
24. เด็กหญิงเจนจิรา   แซ่เติ๋น
 
1. นายชาติชาย   สมศักดิ์
2. นายนิคม   จันทบ
3. นางสาวมัทนี   คิดว่อง
4. นางรัชนีกร   สมศักดิ์
5. นางอัมพร   ทุ่งมีผล
6. นางอนงค์   ศศิวิมลฤทธิ์
7. นางอรพิน   เทียมเย็น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายจักรพล   อวดห้าว
2. เด็กชายณัฐพล   สวยสด
3. เด็กชายธนกร   ต้นจำปี
4. นางสาวนก   ตาติ๊บ
5. เด็กหญิงรักษณาลี   วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม   จันทบ
2. นางสาวมัทนี   คิดว่อง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  เหล็กแก้ว
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทำสุข
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายภานุเดช   กำแก้ว
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ต้นจำปี
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายรามิล  บุญทวี
 
1. นางเพ็ญศรี  สมร่าง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา   มาฟู
 
1. นายศุภกฤต   สูงขาว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  คันซอ
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา   มุงเมือง
 
1. นายศุภกฤต   สูงขาว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายจักรพล   อวดห้าว
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายนธิเบศธ์  พิทักษ์ธรรมกุล
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงเกวลิน  หมั่นเพียร
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงรักษณาลี    วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายรามิล  บุญทวี
 
1. นายยงยุทธ์  เจนคิด
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  หาดไร่
2. เด็กหญิงกัญชรส  สิทธิกุล
3. เด็กหญิงกุริสรา  คิดอ่าน
4. เด็กหญิงกุลปรียา  อวดปาก
5. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมื่นคิด
6. เด็กหญิงชมพูนุช  เต็มแบบ
7. เด็กหญิงชาลิสา  แย้มดนตรี
8. เด็กหญิงญาณธิชา  คำประภา
9. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
10. เด็กหญิงณัฐรวิภา  วิลิมพชพรกุล
11. เด็กหญิงณัฐวดี  มะโนรมย์
12. เด็กหญิงทิพกัญญา  ปัญญาผาบ
13. เด็กหญิงธาราทิพย์  อวดผิว
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อคำซาว
15. เด็กหญิงนันทิกานต์  สารขาว
16. เด็กหญิงนิติภัทร  ก๋านวม
17. เด็กหญิงประพิมพร  สะอาด
18. เด็กหญิงปานวาด  สมบัติใหม่
19. เด็กหญิงพนิตพิชา  เกิดมูล
20. เด็กหญิงพรขวัญ  ทาเกษม
21. เด็กหญิงภัคธีมา  คนกวน
22. เด็กหญิงภัชราภา  หลีกเลี่ยง
23. เด็กหญิงรติภัทร  แรงอด
24. เด็กหญิงวราศิณี  สีโวย
25. เด็กหญิงวิชญาดา  บวบหอม
26. เด็กหญิงวิสสุตา  ปงลังก๋า
27. เด็กหญิงวีรดา  อินต๊ะมา
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมิตวงศ์
29. เด็กหญิงสิรินภา  ประมาณ
30. เด็กหญิงสิริประภา  ล่ำงาม
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ดา
32. เด็กหญิงอธิชา  มาลา
33. เด็กหญิงอภิชญา  คิดอ่าน
34. เด็กหญิงอมลรดา  ลาภโต
35. เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มใจ
36. เด็กหญิงอินทิรา  สายขัติ
37. เด็กหญิงเขมิตรตา  ปงลังกา
38. เด็กหญิงเจวรินทร์  มุงเมือง
39. เด็กหญิงเวธกา  เสาร์ฝั้น
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
3. นางวัชรี  เมืองยศ
4. นายดำรง  วงศ์ขัติยะ
5. นางวิไลวรรณ  วงศ์ขัติยะ
6. นางวาสนา  วรรณารักษ์
7. นายนฤทธิ์  เสาร์ฝั้น
8. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  ปันถา
2. เด็กหญิงจุฬานันท์  ขัดแข็งแรง
3. เด็กหญิงทีปกา  ทองปา
4. เด็กชายธัญยธรณ์  ลาภเกิด
5. เด็กชายปัญญาชาติ  ขัดแข็งแรง
6. เด็กหญิงมนทิรา  อ่อนหวาน
7. เด็กชายอนุภูมิ  ปิกหลก
8. เด็กชายอัศราวุฒิ  เกิดผล
9. เด็กชายเกียรติพงษ์  เหล็กแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจพร  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
3. นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายชานนท์  เครือคำ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สินธุวงค์
3. เด็กชายณัฐนันท์  จุลวัน
4. เด็กชายณัฐภัทร  หนูเลี่ยง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  คิดอ่าน
6. เด็กหญิงวัชรียา  สืบเครือ
7. เด็กชายอนิรุจ  เงินขาว
8. เด็กชายอนุศิษฎ์  ลาภโต
9. เด็กหญิงเนตรสุดา  อวดเขตต์
10. เด็กหญิงแอนนา  โกล์
 
1. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ  วงค์ฟูฟาน
3. นางสาวจารุวรรณ  กันทะวงศ์
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มุงเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   มะโนรมย์
3. เด็กหญิงวรรณิภา   ทาวงค์
4. เด็กหญิงศิริพร  สมคิด
5. เด็กหญิงศุภาภรณ์   สิทธิกรพัน
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์   เยี่ยมจรรยา
7. เด็กหญิงอรอนงค์    หัวใจคง
8. เด็กหญิงอังควิภา   แต้มรู้
 
1. นางบงกช    สุดใจ
2. นางสาวนัยน์ปพร   เมธีพิทักษ์กุล
3. นางสาวปธิตา   ธาดาศุภลักษณ์
4. นางสาวบุณฑริกา  จรลังกา
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล    มุงเมือง
2. เด็กหญิงปัญชญา  มูลทัน
3. เด็กชายพิชาธร    มัชชะ
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    มะโนรมย์
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณภา   ม่วงพิมาย
7. เด็กหญิงวรรณิภา    ทาวงค์
8. เด็กหญิงศิราพร    สมคิด
9. เด็กหญิงศิรินาถ    วรรณารักษ์
10. เด็กหญิงศุภาภรณ์   สิทธิกรพัน
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์    เยี่ยมจรรยา
12. เด็กหญิงอรอนงค์    หัวใจคง
13. เด็กหญิงอังควิภา    แต้มรู้
 
1. นางบงกช    สุดใจ
2. นางสาวนัยน์ปพร    เมธีพิทักษ์กุล
3. นางสาวปธิตา    ธาดาศุภลักษณ์
4. นายปรัชญา  นภีตะภัฎ
5. นางสาวปิยะวดี  คำหมื่นกุล
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  ทำเพียร
2. เด็กชายพงศกร  ก๋าเคลือบ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีขัติ
4. เด็กหญิงแพรไหม  ศรีชัย
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กชายธเนศ  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายเอกรัฐ  โนกุล
 
1. นายจีระศักดิ์  สติแน่
2. นางสาวจินดา  สุมาลา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงใจ 1. เด็กชายกัณฑ์กเนก  ไทยใหม่
2. เด็กชายกิตติภูมิ  มีธรรม
3. เด็กชายจิณณวัตร  แซ่ลี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ระวังกาย
5. เด็กชายภูวนาท  สุระบัติ
6. เด็กชายเตวิชญ์  รักชาติ
 
1. นายทศพร  สิงห์แก้ว
2. นายเสวก  จัดสวย
3. นายกำพล  คำปา
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายชลศักดิ์  ลาภเกิด
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขัดแข็งแรง
3. เด็กชายตุลยรัตน์  ทำสุข
4. เด็กชายปฏิภาณ  ยนต์วงค์
5. เด็กชายสราวุฒิ  ดีมาก
6. เด็กชายเชาวรินทร์  ทำสุข
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
2. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สูตรเลข
2. เด็กหญิงวริศรา  นัยนิตย์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญแก้ว
 
1. นางสังวาลย์  เจนคิด
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงศรุตา  โปตาสา
3. เด็กชายสุริยะ  ดีมาก
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
59 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายณัฐพันธ์  มูลผึ้ง
2. เด็กชายธนาธิป  ยิ้มวรารักษ์
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
2. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
60 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พะย๋า
2. เด็กหญิงพรพิมล  ใจการ
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  การดี
2. เด็กชายอริญชัย  ฟังเพลิน
3. เด็กชายอัษฎา  จันทร์ตา
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
62 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  ตั้งเชิง
2. เด็กหญิงมุทิตา  ยนต์วงค์
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
63 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายธนวินท์  สิงห์เส
2. เด็กชายพัชระ  ปินใจกุล
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายยศวิชญ์  จันสิงห์
2. เด็กชายวรัญญู  ศรีชัยวงค์
 
1. นายกนก  รักมิตร
2. นางสาวรัตชญาภรณ์  แสนตา
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทำนา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามพิง
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กชายพงศธร  ฉัตรกมลวัฒน์
2. เด็กชายวิทาน  ใจดี
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายกฤษดาการ  แม่นยำ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อวดมูล
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
2. นายณัฐพงษ์  อวดห้าว
 
68 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 1. เด็กชายจีรายุทธ  แสนจิตร
2. เด็กชายนวพล  ก๋าสม
 
1. นางสาวกานดา  สมบัติ
2. นางสาวนงลักษณ์  วังแง่
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายณัฐพังษ์  มูลผึ้ง
2. เด็กชายพีระวัฒน์  นุชาญรัมย์
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
2. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายชนาธิป  วงค์สุภาพ
2. เด็กหญิงสุมารินทร์   ศรีใจ
 
1. นางสาวน้ำฝน   พงษ์กองเงิน
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายนครินทร์  อวดเก่ง
2. เด็กชายรัฐพล  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงเกวลิน  อบกลิ่น
 
1. นายธนวัฎ  แม่นยำ
2. นายสมัย  บุญโสม
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายชโนดม  จันทร์หอม
2. เด็กชายภัทรกฤต  วงเวียน
3. เด็กชายศุภกร  วังเสาร์
 
1. นายนพดล  รูปงาม
2. นางปิยะภัทร์  ไชยยา
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. นายธนกร  บุญเปี่ยม
2. เด็กชายธราดล  เจ้าคนดี
3. เด็กชายนันทพงศ์   ใจดี
 
1. นายบรรเจิด  จอมคีรี
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ  คงธนเมธีเกษม
2. เด็กหญิงชนกานต์  ยาง
3. เด็กชายอธิป  จิราภิวัฒน์วงศ์
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
2. นายจักริน  สิงห์กันทา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  แสนจ้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุริยะวงค์
3. เด็กชายพชรพล  บุญยืน
 
1. นายสุธรรม  สุวรรณวงศ์
2. นายบุญธรรม  มณฑา
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มุงเมิน
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจจูญ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  กระทาง
4. เด็กหญิงพรรณศิภา  มะทะโจทย์
5. เด็กหญิงพรรณิภา  การเพียร
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อวดห้าว
 
1. นายเพ็ญภาค  สถาพรศรีสวัสดิ์
2. นางวราภรณ์  จันตะมะ
3. นางสาวนลินาสน์  กระทาง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  ลีวงค์ศักดิ์
2. เด็กหญิงนิชาภา  แซ่ลิ้ว
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วิเชียรดี
4. เด็กหญิงพัชรธิดา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงรินรดา  มีกลิ่น
6. เด็กหญิงสิริธร  ปัญญาสิม
 
1. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
2. นายนาวี  แก้วมา
3. นางรัชฎากร  กันทหล้า
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงวริศรา  เอกวิริยะภิชาติ
2. เด็กหญิงวิราวัลย์  ทามัน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แหลมจริง
 
1. นางรัตติกา  สมันจิตร์
2. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กหญิงชาริกุล  ปินใจกุล
2. เด็กหญิงมนปริยา  โกสุโท
3. เด็กชายวรเทพ  เทพประชุม
 
1. นางอัญชลี  ใหม่ทา
2. นายเอกภพ  เครือสุข
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายจักรดุลย์  ปิงวัง
2. เด็กหญิงชนิภา  เสียงใหญ่
3. เด็กหญิงสุธิมนต์  อวดเร็ว
 
1. นายธวัช  โพทวี
2. นายบัญชา  แสงอรุณ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายชุมพล  เจือจาน
2. เด็กชายนวพรรษ  มักได้
3. เด็กชายเอกลักษณ์  พลสิมา
 
1. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
2. นายจิรศักดิ์  สุจริต
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงธนัญชา  เหมบุรุษ
2. เด็กหญิงสุนิตรา   หลักหมั้น
3. เด็กหญิงอมิตา  พันตามล
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ตาลี
2. เด็กชายอิน  ตาสัง
3. เด็กชายโภวัน  วิวัฒธนา
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางพูลศรี  อินทสุก
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรณ์  ดีมาก
2. เด็กหญิงนฤมล  ตั้งเชิง
3. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณิชากร  แสงคำ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มากทวีมงคล
3. เด็กหญิงปาริชาติ  กาวาด
 
1. นางอำพรรณ  เรืองวัฒนานนท์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดผล
2. เด็กชายจัณณวัตร  เกิดผล
3. เด็กหญิงพรรณ์ธิพา  ดีมาก
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงธวีกานต์  อาษา
2. เด็กหญิงรุจจิรา  ดวงตั้ง
3. เด็กหญิงเกศวรินทร์  ลาภเกิด
 
1. นางสุวิมล  คันธวังอินทร์
 
88 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไวมือ
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  เมืองเจริญ
3. เด็กหญิงพลอยประภัส  จันทร๋ดีศรี
 
1. นางนิตยา  วิ่งเร็ว
 
89 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจตุภัทร   เป็นมูล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ปินัน
3. เด็กหญิงนิราวดี   วรทองหลาง
 
1. นางลัดดา  ทานุชิต
2. นางกอบแก้ว  ขุมคำ
 
90 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ฟองสม
2. เด็กหญิงวรัชญา  การดี
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ชื่อหลาย
 
1. นางสุกรรณิการ์  วงศ์เรือน
2. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
 
91 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กชายสุรเชษ  จำเดิม
2. เด็กหญิงไพลิน  ติ๊บดี
 
1. นางบังอร  เทพสาร
2. นางชฎา  วงศ์ปันติ
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ฝั้นปัญญา
 
1. นางสาวอรพรรณ   คิดอ่าน
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงพรภาวิษย์  อ้อยหวาน
 
1. นายชลทิตย์  คนเที่ยง
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กชายกรวิทย์  เชิงคร่อง
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวราภร  แต้มดื่ม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายพรเทพ  ปันดี
 
1. นางสาวศิริพร  พนาพันธ์
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. นายธีรภัทร์  ถาวรสุภเจริญ
 
1. นายวัฒนพงศ์  ไชยวิริยะ
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  หัดดี
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงรักษิณา  ช่อทับทิม
 
1. นางชฎา  วงศ์ปันติ
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายวินัย   มุงเมือง
 
1. นางเจริญรัตน์   สร้อยสุวรรณ
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายพรเทพ  ปันดี
 
1. นางสาวศิริพร  พนาพันธ์
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวนกัน
 
1. นางอรทัย  ณัฏฐากร
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ณ ลำปาง
 
1. นางประนอม  ปันตา
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  เครือลิต
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอโนชา  มีใย
 
1. นางสาวอินทิรา   โกสุโท
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวนกัน
2. เด็กหญิงปัทมาพร  พรมสนธิ
3. เด็กหญิงพิพรรษพร  เสนะ
 
1. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
2. นางวราภรณ์  จันตะมะ
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายชินวัตร  จันตะมะ
2. เด็กชายยอดดอย  ทำบุญ
3. เด็กชายวรโชติ  ยาง
 
1. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
2. นายณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนาคม  ปงกันทา
2. เด็กชายมาซาฮิเดะ  อาเบะ
 
1. นายปรีชา  พลศรี
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หวานดี
2. เด็กชายสพลดนัย  ดีแท้
 
1. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
2. นางเพียรทอง  ไชยวิลยศ
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายภััทรธร  หวานแหลม
2. เด็กชายไตรวิชญ์  คิดมั่ง
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
2. นายวิราช  รักเพื่อน
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายนาวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  สมฟอง
2. เด็กชายนที  สมคะเน
3. เด็กชายมนต์ตระการ  เหล็กเทศ
 
1. นางทัศนีย์  พุทธสอน