สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.99 ทอง 4 1. เด็กชายกฤชณัช  คำภักดี
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เป่งงาม
 
1. นางวาสนา  วรรณารักษ์
2. นางสาวกุลอุมา  ไทยใหม่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.66 ทอง 7 1. เด็กชายณรชน  มีสวย
2. เด็กหญิงอภิญญา  สีสุวรรณ์
 
1. นางวาสนา  วรรณารักษ์
2. นางสาวกุลอุมา  ไทยใหม่
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เจนจัด
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรังสิมันต์ุ  ลอยนอก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรภัทร  เต็มแบบ
 
1. นางวัชรี  เมืองยศ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรภัทร  เต็มแบบ
 
1. นางวัชรี  เมืองยศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงเขมิกา  สอนเล็ก
 
1. นางวัชรี  เมืองยศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 4 1. เด็กชายวีรภัทร  เต็มแบบ
 
1. นางสุจินดา  ก๋าชุ่ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  หาดไร่
2. เด็กหญิงกัญชรส  สิทธิกุล
3. เด็กหญิงกุริสรา  คิดอ่าน
4. เด็กหญิงกุลปรียา  อวดปาก
5. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมื่นคิด
6. เด็กหญิงชมพูนุช  เต็มแบบ
7. เด็กหญิงชาลิสา  แย้มดนตรี
8. เด็กหญิงญาณธิชา  คำประภา
9. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
10. เด็กหญิงณัฐรวิภา  วิลิมพชพรกุล
11. เด็กหญิงณัฐวดี  มะโนรมย์
12. เด็กหญิงทิพกัญญา  ปัญญาผาบ
13. เด็กหญิงธาราทิพย์  อวดผิว
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อคำซาว
15. เด็กหญิงนันทิกานต์  สารขาว
16. เด็กหญิงนิติภัทร  ก๋านวม
17. เด็กหญิงประพิมพร  สะอาด
18. เด็กหญิงปานวาด  สมบัติใหม่
19. เด็กหญิงพนิตพิชา  เกิดมูล
20. เด็กหญิงพรขวัญ  ทาเกษม
21. เด็กหญิงภัคธีมา  คนกวน
22. เด็กหญิงภัชราภา  หลีกเลี่ยง
23. เด็กหญิงรติภัทร  แรงอด
24. เด็กหญิงวราศิณี  สีโวย
25. เด็กหญิงวิชญาดา  บวบหอม
26. เด็กหญิงวิสสุตา  ปงลังก๋า
27. เด็กหญิงวีรดา  อินต๊ะมา
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมิตวงศ์
29. เด็กหญิงสิรินภา  ประมาณ
30. เด็กหญิงสิริประภา  ล่ำงาม
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ดา
32. เด็กหญิงอธิชา  มาลา
33. เด็กหญิงอภิชญา  คิดอ่าน
34. เด็กหญิงอมลรดา  ลาภโต
35. เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มใจ
36. เด็กหญิงอินทิรา  สายขัติ
37. เด็กหญิงเขมิตรตา  ปงลังกา
38. เด็กหญิงเจวรินทร์  มุงเมือง
39. เด็กหญิงเวธกา  เสาร์ฝั้น
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
3. นางวัชรี  เมืองยศ
4. นายดำรง  วงศ์ขัติยะ
5. นางวิไลวรรณ  วงศ์ขัติยะ
6. นางวาสนา  วรรณารักษ์
7. นายนฤทธิ์  เสาร์ฝั้น
8. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  เอกวิริยะภิชาติ
2. เด็กหญิงวิราวัลย์  ทามัน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แหลมจริง
 
1. นางรัตติกา  สมันจิตร์
2. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนัธนิน  ดอกไม้
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีขัติ
3. เด็กหญิงวรัชยา  สมคำ
 
1. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
2. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยานนท์
2. เด็กหญิงธัญสิริ  วังที
3. เด็กหญิงพรรณวรท  อินยศ
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  ทองทิพย์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาโชค  ยาสมุทร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิทธิบาล
3. เด็กหญิงเอมิกา  ทายงาม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
2. นางธิดาพร  ไคร้วงษ์
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทอดทิ้ง
2. เด็กชายธีรพงษ์  อวดมูล
 
1. นางคนึงนิจ  สารเชื้อ
2. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจดี
 
1. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อุผา
3. เด็กหญิงเวธกา  เสาร์ฝั้น
 
1. นางวิไลวรรณ  วงศ์ขัติยะ
2. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนุสรณ์  หอคำเครื่อง
2. เด็กชายภูมิ  กิจไธสง
 
1. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
2. นางณิชกมล  คิดอ่าน