สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวิสิดา  ท่าคล่อง
2. เด็กหญิงอริสรา  เปนุจา
 
1. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนภัทร  จะมี
2. เด็กหญิงนรินทร์ธร  ชาญสกุล
3. เด็กหญิงวรพรรณ  เมืองเดช
 
1. นายทศ  ราหุรักษ์
2. นายวิเชียร  บุญฟู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายอภิชาติ  เครือลิต
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิชาติ  เครือลิต
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 64.66 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กลิ่นชิด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพล  สุดสนิท
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  สุนันตาวงค์
2. เด็กหญิงพรสุภัค  เชื้อคำ
3. เด็กชายเชาวรัตน์  กลิ่นชิด
 
1. นางสาววลัยพร  พรมจินา
2. นางสุกรรณิการ์  วงศ์เรือน
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายยศวินท์  สายพงษ์น้อย
 
1. นายทศ  ราหุรักษ์