สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรภัทร  ฟองแก้ว
 
1. นายวุฒิ  มหานิล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ปิงวัง
 
1. นายวุฒิ  มหานิล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ปิงวัง
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  เปล่งใส
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แปลนดี
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือคำ
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมนัสวี  ชัยนาม
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แปลนดี
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คิดอ่าน
2. เด็กชายธีระวัฒน์  แม่นยำ
3. เด็กชายบดินทร์  เครืออินตา
4. เด็กชายภาคภูมิ  ลาภโต
5. เด็กชายศุภชัย  ใจตรง
6. เด็กชายอมรเทพ  ใจตรง
 
1. นายวิทยา  เตชะวงค์
2. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
3. นายเริ่ม  ใจเสมอ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  มือคม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูช่วย
3. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิชัย
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
2. นายวิทยา  เตชะวงค์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดาการ  แม่นยำ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อวดมูล
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
2. นายณัฐพงษ์  อวดห้าว
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ชัยชนะ
2. เด็กชายฐปนพล  ห้อยไธสง
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
2. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิยะพัชร  คำปัญโญ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสงจันทร์
3. เด็กชายวีรพงษ์  แม่นยำ
 
1. นางปิยะกาญจน์  เลิศจุ่ม
2. นางสาวพิมพ์ธิวา  วงค์ชมภู