สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมนัสวี  ชัยนาม
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คิดอ่าน
2. เด็กชายธีระวัฒน์  แม่นยำ
3. เด็กชายบดินทร์  เครืออินตา
4. เด็กชายภาคภูมิ  ลาภโต
5. เด็กชายศุภชัย  ใจตรง
6. เด็กชายอมรเทพ  ใจตรง
 
1. นายวิทยา  เตชะวงค์
2. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
3. นายเริ่ม  ใจเสมอ