สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ทุเสนะ
2. เด็กชายเอกพงษ์  หลานวงค์
 
1. นางบุณฑริกา   จรลังกา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุศทิพย์
2. เด็กหญิงกนิษฐา   พงค์อ้าย
3. เด็กหญิงกาญจนา   ฝึกฝน
4. เด็กชายจักรพล   อวดห้าว
5. เด็กหญิงชนิตา   พรหมวงค์
6. เด็กชายณัฐพล   สวยสด
7. เด็กชายธนกร    ต้นจำปี
8. นางสาวนก   ตาติ๊บ
9. เด็กชายนพดล   มัชชะ
10. เด็กหญิงปณิสรา  แก้วใหญ่
11. เด็กหญิงประภาวดี   มีกระจิตร
12. เด็กหญิงพรนรินทร์   หักแตก
13. เด็กชายภานุวัฒน์   สามแก้ว
14. เด็กชายภานุเดช   กำแก้ว
15. เด็กชายรณพร   มุงเมือง
16. เด็กหญิงรักษณาลี   วรรณฤทธิ์
17. เด็กหญิงวราภรณ์   ล้านหล้า
18. เด็กชายวสุธร  มัชชะ
19. เด็กชายวีรชน   ทองเนื้อแปด
20. เด็กชายศิรศักดิ์   กลิ่นอบ
21. เด็กหญิงศิราพร  เมธีพิทักษ์กุล
22. เด็กหญิงสารภี  พิมพ์พันธ์ุวงค์
23. เด็กหญิงอมลวรรณ    จ๊ะมี
24. เด็กหญิงเจนจิรา   แซ่เติ๋น
 
1. นายชาติชาย   สมศักดิ์
2. นายนิคม   จันทบ
3. นางสาวมัทนี   คิดว่อง
4. นางรัชนีกร   สมศักดิ์
5. นางอัมพร   ทุ่งมีผล
6. นางอนงค์   ศศิวิมลฤทธิ์
7. นางอรพิน   เทียมเย็น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพล   อวดห้าว
2. เด็กชายณัฐพล   สวยสด
3. เด็กชายธนกร   ต้นจำปี
4. นางสาวนก   ตาติ๊บ
5. เด็กหญิงรักษณาลี   วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม   จันทบ
2. นางสาวมัทนี   คิดว่อง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรักษณาลี    วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุเดช   กำแก้ว
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงรักษณาลี   วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม    จันทบ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพล    อวดห้าว
 
1. นายนิคม    จันทบ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนก   ตาติ๊บ
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพล   อวดห้าว
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรักษณาลี    วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  มุงเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   มะโนรมย์
3. เด็กหญิงวรรณิภา   ทาวงค์
4. เด็กหญิงศิริพร  สมคิด
5. เด็กหญิงศุภาภรณ์   สิทธิกรพัน
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์   เยี่ยมจรรยา
7. เด็กหญิงอรอนงค์    หัวใจคง
8. เด็กหญิงอังควิภา   แต้มรู้
 
1. นางบงกช    สุดใจ
2. นางสาวนัยน์ปพร   เมธีพิทักษ์กุล
3. นางสาวปธิตา   ธาดาศุภลักษณ์
4. นางสาวบุณฑริกา  จรลังกา
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล    มุงเมือง
2. เด็กหญิงปัญชญา  มูลทัน
3. เด็กชายพิชาธร    มัชชะ
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    มะโนรมย์
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณภา   ม่วงพิมาย
7. เด็กหญิงวรรณิภา    ทาวงค์
8. เด็กหญิงศิราพร    สมคิด
9. เด็กหญิงศิรินาถ    วรรณารักษ์
10. เด็กหญิงศุภาภรณ์   สิทธิกรพัน
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์    เยี่ยมจรรยา
12. เด็กหญิงอรอนงค์    หัวใจคง
13. เด็กหญิงอังควิภา    แต้มรู้
 
1. นางบงกช    สุดใจ
2. นางสาวนัยน์ปพร    เมธีพิทักษ์กุล
3. นางสาวปธิตา    ธาดาศุภลักษณ์
4. นายปรัชญา  นภีตะภัฎ
5. นางสาวปิยะวดี  คำหมื่นกุล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ซองเงิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    กล้าเหล็ก
3. เด็กชายธนายุต  แซ่ฟ่าน
4. เด็กหญิงพิชชาภา    แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    ชัยเนตร
6. เด็กหญิงเวธกา  วรโชติวุฒิ
 
1. นายอัษฎา    วงค์ขัติ
2. นายสุทธิเกียรติ    พุ่มแก้ว
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนิตา  พรหมวงค์
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษยากร  ผิวขาว
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์