สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.38 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนพล  รัศมีเจริญสุข
2. เด็กชายภานุพงศ์  เกิดผล
 
1. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.83 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติชัย  ขัดแข็งแรง
2. เด็กชายพัฒนะ  วงค์สิงห์
 
1. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46.42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยศดี
2. เด็กชายอนุศักดิ์  ลาภเกิด
 
1. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัตพล  สีสด
2. เด็กชายอนุศักดิ์  เกิดผล
 
1. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เกิดผล
2. เด็กชายพรศักดิ์  บัวนาค
3. เด็กชายพิชิตพัฒน์  หน่อคำ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญยืน
5. เด็กหญิงอารยา  ณ ลำปาง
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
2. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.55 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ดีมาก
 
1. นางสาวนิภา  ต้นโชค
2. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณัฐชนก  วงค์สิงห์
2. เด็กชายราชวิทย์  หน่อคำ
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
2. นางสาวนิภา  ต้นโชค
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาวีณ์  ศรีศรัณภัสร์
2. เด็กหญิงรัญธิดา  ปัญญาสม
 
1. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
2. นางดวงเดือน  จิตรกล้า
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
2. เด็กหญิงพัฒรินทร์  แก้วปิง
 
1. นางทัศนา   วัจนะประดิษฐ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ลานซอ
2. เด็กหญิงพรวลัย  หมอยา
 
1. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
2. นางดวงเดือน  จิตรกล้า
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  เหล็กแก้ว
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทำสุข
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเบญจพร  ทำสุข
 
1. นายทรรศนันทน์  ยาสมุทร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คันซอ
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพชรพล  บุญยืน
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายโชติพงษ์  ทำสุข
 
1. นางสาวอริสา  ลานซอ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปันถา
2. เด็กหญิงจุฬานันท์  ขัดแข็งแรง
3. เด็กหญิงทีปกา  ทองปา
4. เด็กชายธัญยธรณ์  ลาภเกิด
5. เด็กชายปัญญาชาติ  ขัดแข็งแรง
6. เด็กหญิงมนทิรา  อ่อนหวาน
7. เด็กชายอนุภูมิ  ปิกหลก
8. เด็กชายอัศราวุฒิ  เกิดผล
9. เด็กชายเกียรติพงษ์  เหล็กแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจพร  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
3. นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลศักดิ์  ลาภเกิด
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขัดแข็งแรง
3. เด็กชายตุลยรัตน์  ทำสุข
4. เด็กชายปฏิภาณ  ยนต์วงค์
5. เด็กชายสราวุฒิ  ดีมาก
6. เด็กชายเชาวรินทร์  ทำสุข
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
2. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงศรุตา  โปตาสา
3. เด็กชายสุริยะ  ดีมาก
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  ตั้งเชิง
2. เด็กหญิงมุทิตา  ยนต์วงค์
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.33 ทอง 8 1. เด็กชายธนภาคย์  ลานซอ
2. เด็กชายวุฒิการ  ดวงตั้ง
3. เด็กชายสิทธิชัย  วงค์สิงห์
 
1. นายสุธรรม  สุวรรณวงศ์
2. นายทรรศนันทน์  ยาสมุทร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  แสนจ้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุริยะวงค์
3. เด็กชายพชรพล  บุญยืน
 
1. นายสุธรรม  สุวรรณวงศ์
2. นายบุญธรรม  มณฑา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดีมาก
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาภมาก
3. เด็กหญิงทริกา  เกิดผล
4. เด็กหญิงพลอยชิตา  โปตาสา
5. เด็กหญิงวราพร  หมอยา
6. เด็กหญิงวริศรา  ดวงตั้ง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
2. นางทัศนา   วัจนะประดิษฐ์
3. นางสาวอริสา  ลานซอ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยนต์วงค์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  หน่อคำ
3. เด็กหญิงวริสา  หน่อคำ
4. เด็กหญิงวิกานดา  ดีมาก
5. เด็กหญิงเปมิกา  ดีมาก
6. เด็กหญิงไอยดา  บุญยืน
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
2. นางทัศนา   วัจนะประดิษฐ์
3. นางสาวนิภา  ต้นโชค
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรณ์  ดีมาก
2. เด็กหญิงนฤมล  ตั้งเชิง
3. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดผล
2. เด็กชายจัณณวัตร  เกิดผล
3. เด็กหญิงพรรณ์ธิพา  ดีมาก
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุปผวรรณ  ทำสุข
 
1. นางสาวชมพูเพ็ญ  ตั้งเชิง