สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.16 ทอง 7 1. เด็กชายปัณณธร  ตั้งทวีเกียรติ
2. เด็กชายสมชัย  ผะสม
 
1. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.03 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  พงศ์กาสอ
2. เด็กชายธีร   โชติตันติมงคล
 
1. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54.96 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  คานกระโทก
2. เด็กชายนันทพงษ์  สมมุติ
 
1. นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.41 ทอง 4 1. เด็กชายธนัชชา  ธรรมอุโมงค์
2. เด็กชายสมโภชน์  ผลประดิษฐ์
 
1. นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.65 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงธนพิสูจน์
2. เด็กชายศิรวิทย์  เจริญจิรสิน
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
2. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยพล
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วิเชียรดี
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
2. นางรัชฎากร  กันทหล้า
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนลธิชา  บุญมาก
 
1. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายนันทวุฒิ  สุทธิทำมา
 
1. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรพินท์  แห่กาฬสินธุ์
2. เด็กหญิงศุภธิดา  อินทะวาส
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายปณชัย  แซ่ลี
2. เด็กหญิงปานไพลิน  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นายนาวี  แก้วมา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงหทัย  กะเสาะ
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  โรจน์ทรรศนีย์
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา  กุลวงศ์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายซีอัน  ฟง
2. เด็กชายธนกฤต  สมยศ
3. เด็กหญิงมินตรา  วงค์ประภัสสร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธิวงค์
2. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธนา  อัศวภูมิ
2. เด็กชายวรชาติ  พรมทา
3. เด็กชายเดชาวัต  กันไว
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
2. นายนาวี  แก้วมา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  กันไว
2. เด็กหญิงพรธิตา  สุโพธิ์เมือง
3. เด็กชายสุพิขขา  พุทธสอน
 
1. นายทวี  ล่ำงาม
2. นายธนธรณ์  ธรรมเดชะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติกร  คำวิชิต
2. เด็กหญิงฐิติมา  จอมหงษ์
3. เด็กชายพันกร  เนตรสุวรรณ
4. เด็กชายวรวุฒิ  นิลน้อย
5. เด็กชายสรวิศ  เทพมาก
6. เด็กชายสุวัฒน์  ปลาน้อย
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมนรดา  แสงสุวรรณ์
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  นิลน้อย
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  ทองสุข
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  ลีรัตน์
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศลักษณ์  ตั้งทวีเกียรติ
 
1. นายนาวี  แก้วมา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชนัน  ภูพิลา
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยพล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เสร็ฐแสงดี
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  คงขยัน
 
1. นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
2. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
24 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายชาญชัย  กะเสาะ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กะปะโคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษกร  อินแฝง
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  จอมหงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุวรรณจันทรา
2. เด็กหญิงธนพร  คงธนพิศาล
3. เด็กหญิงพิชญา  มธุสรสวรรค์
4. เด็กชายวิทยาธร  สอนเวียง
5. เด็กหญิงศิวลักษณ์  สอนน้อย
6. เด็กหญิงเกวลิน   สุวรรณสนธิ์
 
1. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  ธิวงค์
3. นางสาวชนิกานต์  ศุภพงศา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ลีวงค์ศักดิ์
2. เด็กหญิงนิชาภา  แซ่ลิ้ว
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วิเชียรดี
4. เด็กหญิงพัชรธิดา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงรินรดา  มีกลิ่น
6. เด็กหญิงสิริธร  ปัญญาสิม
 
1. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
2. นายนาวี  แก้วมา
3. นางรัชฎากร  กันทหล้า
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงนัชชา  ทรายสมุทร
2. เด็กหญิงปัทมา  โนนแก่นคอย
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วงสาเนา
 
1. นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
2. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ขันตี
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมคณะ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินกูล
 
1. นางรัชฎากร  กันทหล้า
2. นายไชยยันต์  ปินใจกุล