สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.03 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  พงศ์กาสอ
2. เด็กชายธีร   โชติตันติมงคล
 
1. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายนันทวุฒิ  สุทธิทำมา
 
1. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  นิลน้อย
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศลักษณ์  ตั้งทวีเกียรติ
 
1. นายนาวี  แก้วมา
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายชาญชัย  กะเสาะ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กะปะโคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ